Stanowisko ZG SKMP ONZ w związku z pomówieniami w „Księdze gości” na naszych stronach internetowych oraz na FORUM Gazety.pl oraz blogu BIW STUDIO

Zarząd Główny SKMP ONZ oświadcza :

że, nie zamawiał sztandaru dla Stowarzyszenia

BIW STUDIO, które nas oczernia przyjęło zlecenie od p. Łukasza B.

Nie zawarło z nim umowy na piśmie, nie pobrało zaliczki i wydało mu gotowy sztandar bez zapłaty.

ZG nie znał sposobu rozliczeń między p.Łukaszem B. a BIW STUDIO i nie wnikał w to.

Sztandar przyniósł nam p. Łukasz B, podpisując akt nadania.

We wszystkich dokumentach to on figuruje jako darczyńca.

Nawet rachunek za ten sztandar BIW STUDIO wystawiło na jego nazwisko. (Dysponujemy jego kserokopią)

Ponieważ kilka dni po wręczeniu dowiedzieliśmy się, że p. Łukasz B. nie uregulował rachunku proponowaliśmy BIW STUDIO zwrócenie się w tej sprawie do organów ścigania.

Jednak wykonawca sztandaru uporczywie odmawiał skierowania sprawy na drogę sądową, a jedynie sąd jest władny rozstrzygnięcia kto jest winien zaistniałej sytuacji.

Prezydium ZG szuka innych sposobów załatwienia sprawy i problem będzie rozwiązany ku zadowoleniu stron.

Poniżej kilka dokumentów, które wyjaśniają sprawę:

1. e-mail BIW STUDIO do nas i smsy od p.Łukasza B. do BIW STUDIO.

Wbrew ustaleniom Panów pan Łukasz B. do tej pory nie rozliczył się ze mnę za sztandar.

Przysyła mi sms-y, że wpłaci, że jutro, że już wpłacił a tylko ja nie dostałam. Wszystko jest oczywiście żałosnym kłamstwem.

Przesyłam Panu załączniki potwierdzające ten fakt – proszę przeczytać.

Ponieważ wszystko wskazuje na to, że Pan Łukasz B., niefortunny fundator sztandaru ( jeśli wyłudzenie jest formą fundacji) nie zamierza się ze mną rozliczyć za rzeczony sztandar bardzo proszę o informację kim ten pan jest i jaką u Państwa pełni rolę bowiem chcę sprawę skierować do sądu.

Panu Łukaszowi B. również przesyłam tę korespondencję do wiadomości

Z wyrazami szacunku

Barbara W.

BIW STUDIO

2. ksero rachunku za sztandar na nazwisko darczyńcy

3. ksero wpłaty zaliczki na konto BIW STUDIO jako wstępu do podpisania umowy między SKMP ONZ i BIW STUDIO.

Ugoda zawarta 07 listopada 2008 r. w Warszawie

Pomiędzy:

BIW STUDIO

z siedzibą w 02-486 Warszawa Al.Jerozolimskie 202

reprezentowanym przez SZCZERBA

nr NIP: …………………………………..

zwaną dalej „Wykonawcą Sztandaru ”

a

Stowarzyszeniem Kombatantów Misji Pokojowych ONZ Zarząd Główny

z siedzibą w Warszawie

reprezentowanym przez BEDNARSKI Zbigniew

nr NIP: 526-24-73-446

nr KRS : 0000158391

zwanym dalej „Stowarzyszeniem ”

Dnia 07 listopada 2008 została zawarta ugoda, następującej treści :

1. W związku z zaciągnięciem zobowiązania przez Pana Łukasza B., polegającym na zamówieniu sztandaru honorowego przeznaczonego do użytku Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ z siedzibą w Warszawie oraz nie wywiązaniu się przez Zamawiającego tj. Ł. B. z zapłaty za wykonany przedmiot zamówienia, Stowarzyszenie niniejszym przejmuje odpowiedzialność za dług wobec Wykonawcy Sztandaru i w sposób rzetelny wywiąże się uiszczając płatność w kwocie: 9 200,00 PLN (brutto) dziewięć tysięcy dwieście PLN

na rachunek bankowy Wykonawcy Sztandaru,

o numerze: : 97 1140 2004 0000 3202 3217 9174

2. Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ z dniem 07 listopada staje się jednocześnie

jedynym właścicielem sztandaru.

3. Strony ustaliły następujący harmonogram płatności :

a/ pierwsza rata w kwocie 3 000 zł (słownie : trzy tysiące zł.) przelana została na rachunek bankowy

Wykonawcy Sztandaru w dniu 6.11.2008r.

b/ druga rata w kwocie 3 000, 00 PLN(trzy tysiące zł.) przelana będzie na rachunek bankowy

w/w do dnia: 30.11.2008r.

c/ trzecia rata w kwocie 3 200,00 PLN (trzy tysiące dwieście zł.)

przelana będzie na rachunek bankowy w/w do dnia: 31.12.2008r.

4 . Niniejsza ugoda stanowi o potwierdzeniu istnienia bezspornej wierzytelności w kwocie 6 200,00 (sześć tysięcy dwieście złotych) na dzień 07.11.2008r. przysługującej Wykonawcy Sztandaru z tytułu realizacji tegoż zlecenia przez Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ wraz z zobowiązaniem Stowarzyszenia do dokonania za nie płatności wg ustalonego wyżej harmonogramu

5. Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ niniejszym potwierdza, że z dniem 07 listopada 2008 staje się Dłużnikiem Wykonawcy Sztandaru aż do terminu zapłaty ostatniej raty.

6. W dniu podpisania niniejszej Ugody Wykonawca Sztandaru zobowiązuje się sprostować wcześniejsze pomówienia względem SKMP ONZ Zarządu Głównego oraz powiadomić wszystkich Patronów upamiętnionych na honorowych gwoździach sztandaru , w internecie na forum SKMP ONZ oraz Gazecie .pl. a o fakcie powiadomić Zarząd Stowarzyszenia.

Sprostowanie będzie miało następującą treść :

Niniejszym informujemy, że Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ z dniem 07 listopada 2008 roku przejęło w sposób honorowy dług wobec BIW Studio, z tytułu wykonania sztandaru.

Rzeczony dług został osobiście zaciągnięty przez pana Łukasza B. jako rzekomego Fundatora Sztandaru.

Pan Łukasz B. nie wywiązał się z wykonania płatności za zlecenie, a zamawiając Sztandar wykorzystał uprzejmość pracowników BIW Studio i naraził na utratę dobrego imienia jego Prezesa, członków Stowarzyszenia jak też BIW Studio.

7. Niniejsza ugoda została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

– po jednym dla każdej ze stron.

…………..……….. ………………………..

Wykonawca Zamawiający

Zgodnie z podpisaną ugodą wpłaciliśmy drugą ratę za sztandar. Spełniamy więc warunki ugody.

Zgodnie z umową wpłaciliśmy trzecią ratę za sztandar. Została więc uregulowana trzecia-ostatnia rata spłaty należności za honorowe przejęcie długu po niechlubnym „fundatorze”.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.