Jak zorganizować nowe koło?

1. Znajdź w miejscowości zamieszkania i najbliższych okolicach co najmniej 7 uczestników misji pokojowych zainteresowanych zorganizowaniem koła, ustal termin, godzinę i miejsce zebrania założycielskiego przyszłego koła i powiadom o tym zainteresowanych.

2. Na zebraniu, jako jego przewodniczący wybierz protokolanta, przedstaw krótko cele i zadania stowarzyszenia oraz statutowe zasady wyboru zarządu i komisji rewizyjnej koła (wybór władz koła może być przeprowadzony w głosowaniu jawnym lub tajnym, zarząd i komisja rewizyjna koła mogą liczyć od 3 do 7 członków).

3. Następnie poleć protokolantowi rozprowadzenie wśród zebranych deklaracji członkowskich do wypełnienia i zebranie ich po wypełnieniu.

4. Zaproponuj wybór komisji wyborczej (minimum trzy osoby). Członkowie komisji wyborczej nie mogą kandydować do władz koła. Komisja wyborcza wybiera spośród siebie przewodniczącego, który przypomina o zasadach zgłaszania kandydatów i głosowania, a następnie przeprowadzane są wybory. Przewodniczący komisji wyborczej odczytuje protokół z wyborów.

5. Udaj się wraz z wybranymi członkami zarządu i komisji rewizyjnej do oddzielnego pomieszczenia, gdzie nastąpi wybór w głosowaniu jawnym osób funkcyjnych. Członkowie zarządu koła wybierają prezesa, sekretarza i skarbnika. W przypadku powołania zarządu liczącego powyżej 3 osób, można wybrać wiceprezesa. Członkowie komisji rewizyjnej koła wybierają przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

6. Odczytaj nazwiska wybranych osób funkcyjnych w zarządzie i komisji rewizyjnej. Jeśli nie wybrano cię na prezesa zarządu koła, nowo wybranemu prezesowi przekaż dalsze prowadzenie zebrania.

7. Kopię protokółu z zebrania, podpisanego przez przewodniczącego zebrania i protokolanta, należy przesłać na adres: Zarząd Główny Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, Al. Niepodległości 141, 02-570 Warszawa. Protokół winien zawierać: datę i miejsce zebrania, liczbę uczestników zebrania, przebieg wyborów, wykaz wybranych członków zarządu i komisji rewizyjnej.

8. Przed zorganizowaniem zebrania założycielskiego koła, możesz zwrócić się pisemnie do Zarządu Głównego Stowarzyszenia (adres jak wyżej) lub pocztą elektroniczną skmponz@jmdi.pl o przesłanie na Twój adres prywatny programu, statutu, deklaracji członkowskiej, regulaminu wyborów władz stowarzyszenia, oraz instrukcji o gospodarce finansowej i rachunkowości.

Opr. M.D.