Cele działalności Stowarzyszenia

VI Krajowy Zjazd Delegatów zobowiązuje nowo wybrany Zarząd Główny do realizacji programu działania obejmującego następujące przedsięwzięcia:

 1. Stowarzyszenie w nadchodzącej kadencji powinno być miejscem, gdzie się uczy wrażliwości na określone sytuacje, otwarcia na ludzkie problemy, zwłaszcza na pomoc weteranom działań poza granicami państwa oraz rodzinom ich poległych kolegów. Ponadto kształtuje się właściwe postawy wobec arogancji, cwaniactwa, mściwości, a niekiedy również głupoty czy też naiwności w działaniach. Weterani działań poza granicami państwa powinni być tymi członkami społeczeństwa, któ­rzy swą postawą i działaniem przyczyniają się do pozytywnej zmiany zwyczajów, języka, stylu pracy. Powinni to czynić tak, aby wszystkie struktury SKMP ONZ (koła i ich zarządy) stały się drogą do nowych czasów, by wszystkie nasze poczy­nania i formy były bardziej ekspansywne, otwarte na bieżącą sytuację. Aby sprzyjało to pozytywnemu odbiorowi ze strony tych, którzy okazują swoją sympa­tię i wsparcie dla Stowarzyszenia.
 2. Należy zaktywizować działania, zwłaszcza w kołach SKMP ONZ, w dążeniu do organizacyjnego umacniania roli Stowarzyszenia w rozwoju jego szeregów, tak, aby na koniec nadchodzącej kadencji, w 2027 roku osiągnąć jak największą liczbę członków. Poczynić wszelkie możliwe wysiłki w celu poszerzenia sieci kół w garnizonach wojskowych i miastach, w których mieszkają lub służą żołnierze, policjanci oraz cywilni specjaliści, biorący udział w misjach poza granicami państwa, organizowanych przez ONZ, OBWE, NATO lub UE. Koła stanowią witalną siłę Stowarzyszenia. To w kołach odbywa się podstawowa działalność – są one naszą siłą, którą należy ukierunkować dla osiągnięcia celów Statutowych. Zarząd Główny Stowarzyszenia powinien w większym zakresie stymulować działalność kół oraz im pomagać, przygotowując różnorodne materiały promocyjne i informacyjne (biuletyny, informacje, albumy, plakaty, itp.). Ponadto Zarząd Główny Stowarzyszenia winien organizować cykliczne spotkania z pre­zesami kół, sympozja, konferencje krajowe oraz podobne zamierzenia mające na celu z jednej strony doinformować członków Stowarzyszenia, a z drugiej prezentować dokonania SKMP ONZ i jego członków. Należy w szerszym stopniu spopularyzować przedsięwzięcia organizowane przez koła. Jest wiele cennych przedsięwzięć, które powinny być upowszechniane między członkami Stowarzyszenia, a także w środkach masowego przekazu, m.in. na stronach internetowych kół i Zarządu Głównego Stowarzyszenia.
 3. W sposób ciągły prezentować w różnych środowiskach cele i zadania Stowarzyszenia. Zapraszać do wstępowania w nasze szeregi weteranów wywodzących się z różnych formacji i resortów – byłych policjantów, specjalistów cywilnych również z takich środowisk jak Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ABW czy tez Agencji Wywiadu, itp., jednocześnie dążąc do szerszej współpracy ze stowarzyszeniami w kraju o podobnych celach statu­towych. Członków tych organizacji należy zapraszać na spotkania, zebrania, konferencje, sympozja, oraz inne podobne zamierzenia, zwracając główną uwagę na rzecz cech łączących potencjalnie wspólne działania, na pogłębianie wzajem­nej znajomości oraz pomocy w potrzebie. W rozmowach z potencjalnymi kandy­datami na członków Stowarzyszenia należy podkreślać, iż wstępując w nasze szeregi mogą te osoby łatwiej realizować wspólne cele biorąc pod uwagę dorobek oraz znaczenie na scenie krajowej i międzynarodowej naszej organizacji. Dążyć do szerszej integracji naszej działalności z ich strukturami i ogniwami, podejmo­wać wspólne działania. Powinno się zacieśniać współpracę z innymi organiza­cjami pozarządowymi, w tym również z Federacją Organizacji Proobronnych, w zakresie upowszechniania w społeczeństwie wiedzy i świadomości bezpieczeń­stwa międzynarodowego oraz systemu obrony kraju. Angażować większą liczbę członków SKMP ONZ w kształtowanie patriotycznych i proobronnych postaw społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć związanych z ob­chodami rocznic wydarzeń historycznych z udziałem Polaków. Budowanie na tej bazie pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych RP w społeczeństwie, zwłaszcza wśród młodzieży
 4. Zwiększyć wysiłek i zadania Stowarzyszenia w upowszechnianiu roli ONZ oraz innych organizacji międzynarodowych w walce o zapewnienie pokoju i bezpie­czeństwa w świecie oraz utrwalania współpracy między państwami w rozładowy­waniu międzynarodowych napięć i konfliktów. Poszerzyć swój udział w upo­wszechnianiu roli i zadań Polski, zwłaszcza jej Sił Zbrojnych, w pokojowych, hu­manitarnych i stabilizacyjnych misjach poza granicami państwa. W tym celu w la­tach 2023 – 2027 organizować i przeprowadzać coroczne konferencje naukowe, które będą promo­wały udział Polaków w misjach jak również zwracać uwagę na upowszechnianie doświadczeń w tej działalności Wojska Polskiego. Organizować jak największą liczbę spotkań ze społeczeństwem, zwłaszcza młodzieżą szkolną i studentami wyższych uczelni.
 5. Skupić wysiłki całej społeczności weteranów w celu dalszego kształtowania po­rządku prawnego regulującego uprawnienia do zwiększonej opieki socjalnej za­pewnianej przez państwo oraz łatwiejszego dostępu do usług medycznych. Dążyć do uproszczenia procedury uzyskiwania statusu weterana. Działać na rzecz właściwego kształtowania zapisów ustawowych i rozporządzeń wykonaw­czych dotyczących aktywności zawodowej, społecznej i życia codziennego wete­ranów działań poza granicami państwa oraz ich rodzin.
 6. Zintensyfikować wysiłki na rzecz łatwiejszego dostępu weteranów do specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz do systemów osłony socjalnej. Szerzej i głębiej interesować się sytuacją socjalną i zdrowotną członków Stowarzyszenia, a przede wszystkim tych w wieku 70+. Co roku tych członków przybywa. Prowa­dzić stosowne ewidencje osób potrzebujących pomocy. Odnosić się do nich z należytym szacunkiem i życzliwością. Zadbać o ich miejsce w naszym Stowarzyszeniu pamiętając o ich zasługach dla kraju i organizacji. Okazywać pa­mięć i troskę o rodziny poległych na misjach, zmarłych po powrocie do kraju, a także o inwalidów, itp.
 7. Zadbać o uroczysty pochówek weteranów misji poza granicami państwa. W tym celu należy dokonać przeglądu obecnych przepisów. Za­dbać, aby w uroczystości pochówku weterana brały udział asysty wojskowe. Po­nadto w większym zakresie zadbać o opiekę nad grobami weteranów, którzy odeszli na wieczną wartę.
 8. Kontakt z jednostkami organizacyjnymi MON, MSW i MSZ oraz władzami lokal­nymi należy utrzymywać w sposób ciągły. W razie pilnych potrzeb należy się zwracać do tych podmiotów o udzielenie pomocy. Pomoc ta jest oczekiwana we wszystkich środowiskach, zwłaszcza kołach.
 9. Należy również wzmocnić współpracę z Centrum Weterana, które stanowi natu­ralną platformę integrującą środowiska. W szerszym zakresie należy wykorzystywać bazę lokalową oraz możliwości operacyjne Centrum. Stowarzy­szenie oraz jego członkowie winni wesprzeć wszelkimi sposobami rozbudowę możliwości infrastrukturalnych i operacyjnych Centrum. Wraz z jego rozwojem należy oczekiwać zwiększonego zainteresowania oraz pomocy ze strony władz samorządowych oraz administracyjnych, a co z kolei może prowadzić do podnie­sienia komfortu życia weteranów.
 10. Zwielokrotnić wysiłki w pozyskiwaniu sponsorów, darczyńców, a zwłaszcza odpi­sów dokonywanych przez naszych członków oraz ich rodziny i znajomych 1,5% swoich podatków na realizacje celów statutowych Stowarzyszenia (organizacji pożytku publicznego). Uaktywnić w tym zakresie zwłaszcza działalność kół, za­rządów i komisji rewizyjnych. Szczególny nacisk położyć na pozyskiwanie sponso­rów, którzy są gotowi współpracować długofalowo i chcą zawrzeć ze Stowarzy­szeniem stosowne umowy.
 11. Do realizacji ww. zadań twórczo wykorzystać nadchodzącą 25 rocznicę powstania Stowarzyszenia. W roku 2024 uroczystościom związanym z Naszym świętem nadać szczególnie uroczysty charakter.