Cele działalności Stowarzyszenia

Celami Stowarzyszenia są:

 1. działanie na rzecz integracji środowiska weteranów misji oraz stymulowanie ich aktyw­ności w życiu społecznym;
 2. wyjaśnianie społeczeństwu znaczenia i roli ONZ i innych organizacji międzynaro­dowych w zapewnieniu pokoju i bezpieczeństwa, wygaszaniu konfliktów w świe­cie oraz budowy wzajemnego zaufania i współpracy;
 3. popularyzowanie, zarówno w kraju jak i za granicą, dotychczasowych osiągnięć i doświad­czeń Polaków w organizowanych przez międzynarodową społeczność mi­sjach w różnych częściach świata;
 4. reprezentowanie i ochrona interesów weteranów – członków Stowa­rzyszenia wo­bec władz państwowych, administracyjnych i samorządowych oraz innych pod­miotów.
 5. działanie na rzecz poprawy warunków socjalno-bytowych członków Stowarzysze­nia i ich rodzin.
 6. współdziałanie i współpraca z resortami Obrony Narodowej, Spraw Zagranicz­nych, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Urzędem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w zakresie celów stojących przed Stowarzyszeniem;
 7. współpraca i współdziałanie z międzynarodowymi organizacjami mającymi po­dobny cha­rakter i cele;
 8. umacnianie koleżeńskich więzi oraz wzajemnego szacunku we własnym środowi­sku, a także utrzymywanie więzi z jednostkami wojskowymi oraz instytu­cjami wojskowymi i cy­wilnymi;
 9. ochrona czci, honoru i godności weteranów misji;
 10. organizowanie w porozumieniu z dowództwami polskich kontyngentów wojsko­wych, pomocy dla ludności na obszarze mandatowym misji w tym pomocy mate­rialnej ze środków Stowarzyszenia;
 11. udzielanie wsparcia i pomocy finansowej oraz materialnej weteranom poszkodowa­nym, oraz ich rodzinom;
 12. współpracę z placówkami naukowymi, m.in. Ministerstwa Obrony Narodowej, w badaniach nad skutecznością działań misji pokojowych, stabilizacyjnych i huma­nitarnych, w tym kontyn­gentów polskich w tych misjach.

Program i główne kierunki działania Stowarzyszenia na okres 2020-2023.