mjr Stanisław (Jurek) KLATT

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 10 lipca 2022 r. odszedł na wieczną wartę nasz Kolega mjr w st. spocz. Stanisław KLATT, saper, żołnierz zawodowy Wojska Polskiego, wieloletni członek warszawskiego Koła nr 7 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ.
Mjr Stanisław Klatt dla rodziny i przyjaciół Jerzy urodził się 3 maja 1948 roku w miejscowości Biała Góra w powiecie Sochaczewskim. Syn Stanisława i Stanisławy Klatt.
25 października 1967 r. powołany do zasadniczej służby wojskowej, którą rozpoczął w Ośrodku Szkolenia Podoficerów i Operatorów Maszyn Inżynieryjnych w Ełku. Po ukończeniu szkolenia kapral Klatt został skierowany do batalionu saperów w Pierwszej Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza Kościuszki w Legionowie na stanowisko dowódcy elektrowni polowej.
Po podjętej w 1969 roku decyzji o wstąpieniu do zawodowej służby wojskowej, rozkazem dowódcy Warszawskiego Okręgu Wojskowego skierowany do służby zawodowej w 4 Kołobrzeskim Pułku Zabezpieczenia Dowództwa Warszawskiego Okręgu Wojskowego. W pułku tym podczas 25 lat służby, jako podoficer a następnie oficer obejmował różne stanowiska od dowódcy elektrowni do Szefa Saperów Pułk. Wzorowo wypełniał swoje obowiązki wielokrotnie awansowany, wyróżniany, nagradzany i odznaczany.
W maju 1978 roku skierowany do służby w Drugich Doraźnych Siłach Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych UNEF II w Egipcie na stanowisko dowódcy stacji uzdatniania wody. Za swoją służbę w misji pokojowej w Egipcie starszy sierżant Klatt został odznaczony przez SG ONZ medalem w „Służbie Pokoju”.
Po ponad 30 latach służy, w stopniu majora, 30 kwietnia 1997 roku odchodzi na emeryturę.
Od chwili powstania w maju 1999 roku Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ aktywnie włączył się w jego działalność. Od 2011 roku był przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej SKMP ONZ.
Za swoją służbę i pracę społeczną odznaczony wieloma medalami resortowymi, organizacyjnym i okolicznościowymi w tym złotym medalem „Za zasługi dla obronności kraju”, medalem „Pro Patria”, złotym medalem za Zasługi dla SKMP ONZ.
Żegnamy z głębokim żalem i smutkiem Oficera, Przyjaciela i Kolegę, którego cechowała bezinteresowna i spontaniczna chęć niesienia pomocy każdemu, kto jej potrzebował.
Cześć Jego pamięci