Główne kierunki działalności Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ na lata 2020 – 2023

Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ jest społeczną organizacją pozarządową aktywnie działającą w naszym kraju już od ponad dwudziestu lat. Realizując swe cele statutowe Stowarzyszenie współpracuje z różnymi podmiotami sceny społeczno-politycznej zarówno krajowej jak i zagranicznej. Krajowy Zjazd Delegatów stwierdza, iż napięta sytuacja społeczno-polityczna w kraju zdeterminowała działalność Stowarzyszenia w minionej kadencji.

Optymistycznie prezentowane w statystykach wskaźniki dochodu narodowego, niestety nie mają przełożenia na poziom życia większości społeczeństwa, a głównie emerytów i rencistów, którzy są licznie reprezentowani pośród naszych członków. Stan ten może wywoływać u większości obawy o los własny
i kraju, a czasem wręcz przygnębienie.

Głębokie podziały wśród społeczeństwa, liczne nieporozumienia, w sposób fałszywy pojmowany patriotyzm, ksenofobia, bardzo często spotykana agresja słowna, brak poszanowania prawa, nepotyzm, wprowadzanie zbiorowej odpowiedzialności jako obowiązującego prawa, w tym także wobec niektórych grup członków Stowarzyszenia powodowały stany nerwowości, niepewności
i zagrożenia jak również spadek motywacji do działalności społecznej. Niewielką osłodą tego stanu rzeczy jest tegoroczna nowelizacja ustawy o weteranach działań poza granicami państwa i ustaw z nią związanych, nie wyczerpuje ona jednak wszystkich naszych postulatów i oczekiwań.

Zjazd opowiada się za kontynuacją zdecydowanych działań na rzecz takiej nowelizacji uregulowań prawnych, która zapewniłaby godne przeżycie ostatnich dni przez niewielką już grupę zasłużonych dla Polski uczestników najstarszych misji w poczuciu dumy z przebytej życiowej drogi.

Zjazd wyraża wolę pełnej aktywności Stowarzyszenia w życiu społeczno-politycznym kraju. Uznaje w szczególności historyczny obowiązek przejawiania troski o etos żołnierski, przekazywania młodemu pokoleniu Polaków tradycji walki o pokój, wolność i niepodległość. Delegaci opowiadają się za kontynuacją wysiłku na rzecz jedności ruchu kombatantów i weteranów z zachowaniem poszanowania tożsamości organizacyjnej.

V Krajowy Zjazd szczególnie wysoko ocenia współpracę zarządów tak kół jak
i Stowarzyszenia z władzami państwowymi i samorządowymi. Tą współpracę, która przynosi niezwykle pozytywne rezultaty należy pogłębiać i poszerzać.

Zjazd wyraża uznanie członkom wspierającym za ich wzrastającą aktywność
w świadczeniu pomocy dla Stowarzyszenia i wielu jednostek organizacyjnych.

Słowa podziękowania kieruje Zjazd do wszystkich, którzy udzielali pomocy i wsparcia ogniwom Stowarzyszenia.

V Krajowy Zjazd wyraża uznanie za pracę Zarządów na wszystkich szczeblach organizacyjnych i przekazuje wyrazy głębokiego szacunku i podziękowania wszystkim działaczom za ich społeczne zaangażowanie w realizację celów
i zadań wypracowywanych na zebraniach i zjazdach.

V Krajowy Zjazd Delegatów zobowiązuje nowo wybrany Zarząd Główny do realizacji programu działania obejmującego następujące przedsięwzięcia:

 1. Stowarzyszenie powinno być miejscem otwartym na ludzkie problemy, zwłaszcza na pomoc weteranom działań poza granicami państwa oraz rodzinom ich poległych kolegów. Ponadto, w miarę swych możliwości, członkowie naszej organizacji powinni dążyć do kształtowania właściwych postawy wobec arogancji, cwaniactwa, mściwości, a niekiedy również głupoty czy też naiwności w działaniach. Weterani działań poza granicami państwa powinni być tymi członkami społeczeństwa, którzy swą postawą i działaniem przyczyniają się do pozytywnej zmiany zwyczajów, języka, stylu pracy. Powinni dążyć by wszystkie struktury SKMP ONZ (koła i ich zarządy) były bardziej ekspansywne, otwarte na bieżącą wyzwania. Aby sprzyjało to dalszemu pozytywnemu odbiorowi ze strony tych, którzy okazują swoje wsparcie dla Stowarzyszenia.
 2. Należy zaktywizować działania, zwłaszcza w kołach SKMP ONZ, w dążeniu do organizacyjnego umacniania Stowarzyszenia, w ten sposób by na koniec nadchodzącej kadencji, w 2023 roku osiągnąć jak największą liczbę aktywnych członków. Poczynić wszelkie możliwe wysiłki w celu poszerzenia sieć kół w garnizonach wojskowych i miastach, w których mieszkają lub służą żołnierze, policjanci oraz cywilni specjaliści, biorący udział w misjach poza granicami kraju, organizowanych przez ONZ, OBWE, NATO lub UE. Koła stanowią witalną siłę Stowarzyszenia. To w kołach odbywa się podstawowa działalność – są one naszą siłą, którą należy ukierunkować dla osiągnięcia celów Statutowych. Zarząd Główny Stowarzyszenia powinien
  w większym zakresie stymulować działalność kół oraz im pomagać, przygotowując różnorodne materiały promocyjne i informa­cyjne (biuletyny, informacje, albumy, plakaty, itp.). Ponadto Zarząd Główny Stowarzyszenia winien organizować cykliczne spotkania z prezesami kół, sympozja, konferencje krajowe oraz podobne zamierzenia mające na celu z jednej strony doinformować członków Stowarzyszenia, a z drugiej prezentować dokonania SKMP ONZ i jego członków. Należy w szerszym stopniu spopularyzować przedsięwzięcia organizowane przez koła. Jest wiele cennych przedsięwzięć, które należy upowszechniać między członkami Stowarzyszenia, a także w środkach masowego przekazu, m.in. na stronach i forach internetowych, lokalnych stacjach telewizyjnych, itp.
 3. Ustawicznie prezentować cele i zadania Stowarzyszenia w różnych środowiskach. Zapraszać do wstępowania w nasze szeregi weteranów działań poza granicami państwa wywodzących się z różnych formacji
  i resortów – byłych żołnierzy, policjantów, specjalistów cywilnych również członków takich środowisk jak Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ABW czy tez Agencji Wywiadu, itp., jednocześnie dążąc do szerszej współpracy
  ze stowarzyszeniami w kraju o podobnych celach statutowych. Członków tych organizacji należy zapraszać na spotkania, zebrania, konferencje, sympozja, oraz inne podobne zamierzenia, zwracając główną uwagę na rzecz cech łączących potencjalnie wspólne działania, na pogłębianie wzajemnej znajomości oraz pomocy w potrzebie. W rozmowach z potencjalnymi kandydatami na członków Stowarzyszenia należy podkreślać, iż wstępując
  w nasze szeregi mogą te osoby łatwiej realizować wspólne cele biorąc pod uwagę dorobek oraz znaczenie na scenie krajowej i międzynarodowej naszej organizacji. Dążyć do szerszej integracji naszej działalności z ich strukturami
  i ogniwami, podejmować wspólne działania. Powinno się zacieśniać współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi w zakresie upowszechniania w społeczeństwie wiedzy i świadomości bezpieczeństwa międzynarodowego oraz systemu obrony kraju. Angażować większą liczbę członków SKMP ONZ w kształtowanie patriotycznych i pro obronnych postaw społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć związanych
  z obchodami rocznic wydarzeń historycznych z udziałem Polaków. Budowanie na tej bazie pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych RP w społeczeństwie, zwłaszcza wśród młodzieży.
 4. Należy przygotować Stowarzyszenie oraz jego członków do obchodów
  70 rocznicy udziału polskich żołnierzy w misjach pokojowych, która przypadnie na koniec kadencji nowo wybranego Zarządu Głównego. Czas ten powinien być wykorzystany na zaplanowanie i zorganizowanie przedsięwzięć na poziomie Zarządu Głównego oraz kół celebrujących tą rocznicę. Ponadto trzeba zwiększyć wysiłek i zadania Stowarzyszenia w upowszechnianiu roli ONZ oraz innych organizacji międzynarodowych w walce o zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa w świecie oraz utrwalania współpracy między państwami w rozładowywaniu międzynarodowych napięć i konfliktów. Poszerzyć swój udział w upowszechnianiu roli i zadań Polski, zwłaszcza jej Sił Zbrojnych, w pokojowych, humanitarnych i stabilizacyjnych misjach ONZ oraz innych organizacji międzynarodowych poza granicami kraju. W tym celu w latach 2020 – 2023 organizować i przeprowadzać coroczne konferencje popularno-naukowe, które będą promowała udział Polaków
  w międzynarodowych misjach poza granicami kraju. Jednocześnie biorąc pod uwagę tegoroczną 70 rocznicę ustanowienia Konwencji Genewskich, należy dążyć do uświadamiania wymiaru humanitarnego misji pokojowych oraz udziału Polski w ściganiu zbrodni wojennych. Zorganizować jak największą liczbę spotkań ze społeczeństwem, zwłaszcza młodzieżą szkolną i studentami wyższych uczelni.
 5. Skupić wysiłki całej społeczności weteranów w celu dalszego kształtowania porządku prawnego regulującego uprawnienia do zwiększonej opieki socjalnej zapewnianej przez państwo oraz łatwiejszego dostępu do usług medycznych. Dążyć do uproszczenia procedury uzyskiwania uprawnień kombatanckich. Działać na rzecz właściwego kształtowania zapisów ustawowych i rozporządzeń wykonawczych dotyczących aktywności zawodowej, społecznej i życia codziennego weteranów działań poza granicami państwa oraz ich rodzin.
 6. Zintensyfikować wysiłki na rzecz łatwiejszego dostępu weteranów do specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz do systemów osłony socjalnej. Szerzej i głębiej interesować się sytuacją socjalną i zdrowotną członków Stowarzyszenia, a przede wszystkim tych w wieku 70+. Co roku tych członków przybywa. Prowadzić stosowne ewidencje osób potrzebujących pomocy. Odnosić się do nich z należytym szacunkiem i życzliwością. Zadbać o ich miejsce w naszym Stowarzyszeniu pamiętając o ich zasługach dla kraju
  i organizacji. Okazywać pamięć i troskę o rodziny poległych na misjach, zmarłych po powrocie do kraju, a także o inwalidów, itp.
 7. Zadbać o uroczysty pochówek weteranów misji poza granicami państwa.
  W tym celu po przeglądzie obecnych przepisów, opracować jednolity (obowiązujący dla wszystkich weteranów) ceremoniał pochówku. Zadbać, aby pochówek weterana odbywał się z honorową asystą wojskową. Ponadto zintensyfikować opiekę nad grobami weteranów misji poza granicami kraju.
 8. Kontakt z jednostkami organizacyjnymi MON, MSWiA i MSZ oraz władzami lokalnymi należy utrzymywać w sposób ciągły. Należy dążyć by kontakt był stały – interaktywny. W obliczu odtwarzania udziału Polski w misjach pod flagą ONZ członkowie naszego Stowarzyszenia winni okazywać przedstawicielom jednostek przygotowywanych do misji pomoc ekspercką. Natomiast w razie pilnych potrzeb naszego środowiska należy się zwracać do jednostek organizacyjnych MON, MSWiA, MSZ oraz władz lokalnych
  o udzielenie stosownej pomocy.
 9. Należy również wzmocnić współpracę z Centrum Weterana, które stanowi naturalną platformę integrującą środowiska weteranów. W szerszym zakresie należy wykorzystywać bazę lokalową oraz możliwości operacyjne Centrum. Stowarzyszenie oraz jego członkowie winni wesprzeć wszelkimi sposobami rozbudowę możliwości infrastrukturalnych i operacyjnych Centrum.
 • Zintensyfikować wysiłki na rzecz pozyskiwania sponsorów, darczyńców. Utrzymać obecną oraz poszerzyć bazę osób dokonujących odpisów 1% swych dochodów na realizacje celów statutowych Stowarzyszenia (organizacji pożytku publicznego). Uaktywnić w tym zakresie zwłaszcza działalność kół, za­rządów i komisji rewizyjnych. Szczególny nacisk położyć na zyskiwanie sponsorów, którzy są gotowi współpracować długofalowo i chcą zawrzeć
  ze Stowarzyszeniem stosowne umowy.

* * *

V Krajowy Zjazd Delegatów dla wielu z nas jest finalnym etapem żołnierskiej
i kombatanckiej drogi. Służyliśmy z honorem w różnych rejonach świata walcząc o pokój i dobre imię Polski. Wielu z naszych kolegów zapłaciło za tę służbę cenę najwyższą. I choć służyliśmy pod różnymi flagami zawsze celem nadrzędnym była walka o pokój. Dziś działamy społecznie w Stowarzyszeniu reprezentując różne misje, rodzaje wojsk, korpusy i środowiska. Łączy Nas jednak żołnierska przyjaźń i braterstwo. Wszelkie podziały naszych żołnierskich środowisk przez polityków są sprzeczne z ideą naszej służby i poświęcenia dla Ojczyzny.

My weterani członkowie Stowarzyszenia pragniemy z głębi serca, aby zaistniała zgoda w narodzie i wśród ugrupowań politycznych rządzących krajem. Zgoda
w narodzie będzie spełnieniem naszych marzeń i naszej walki o pokój.

* * *

V Krajowy Zjazd Delegatów zobowiązuje nowo wybrane władze naczelne Stowarzyszenia do realizacji zadań sformułowanych w programie działania oraz roz­patrzenia wszystkich postulatów i wniosków zgłoszonych w trakcie dyskusji
i złożo­nych na piśmie do Komisji Uchwał i Wniosków oraz Sekretariatu Zjazdu, wzbogace­nia ich w toku bieżącej działalności na wszystkich szczeblach organizacyjnych.

V Krajowy Zjazd Delegatów zwraca się do wszystkich członków Stowarzyszenia o aktywne włączanie się do realizacji naszych wspólnych zadań.