SKMP ONZ członkiem zrzeszonym/przyjętym do SPIA

Jest to założone przez członków międzynarodowe stowarzyszenie opierające się na prawie francuskim i podlegające prawu z dnia 1 lipca 1901 r. i dekretowi z dnia 16 sierpnia 1901 roku, działające pod nazwą: MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE ŻOŁNIERZY POKOJU.

List od przedstawiciela ONZ

Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Żołnierzy Pokoju – Pan Laurent Attar -Bayrou – 31 lipca 1995 r.

Szanowny Panie Attar-Bayrou,

Pragnę poinformować Pana, że Rada Społeczno – Ekonomiczna podczas sesji merytorycznej z 1995, zdecydowała przyznać status doradczy (kategoria I) Państwa organizacji.

Państwa organizacja może odtąd mianować oficjalnych przedstawicieli do ONZ – do siedzib w Nowym Jorku oraz w Genewie i Wiedniu.

Formularz jest zamknięty dla Państwa wygody.

Wyznaczeni przedstawiciele muszą pobrać osobiście przepustki w wyznaczonym miejscu. Oczywiście regularna obecność przedstawicieli pozwoli Państwa organizacji skuteczniej i owocniej wdrożyć przepisy dotyczące relacji doradczych.

Załączamy do uważnego przeanalizowania kopię rezolucji Rady nr 1296 (XLIV). Proszę zwrócić uwagę, że w poszczególnych częściach IV-X, są opisane procedury związane z doradztwem w stosunku do Rady.

Załączamy także dla Państwa informacji wytyczne dotyczące uczestnictwa w Radzie oraz w jednostkach jej podległych i od niej zależnych.

Proszę także zwrócić uwagę na część VII paragraf 35 i część IX paragraf 40 (b), w których organizacje są proszone o składanie do ONZ co cztery lata raportów dotyczących ich działalności. Państwa organizacja będzie zatem proszona o złożenie na sesję Komitetu raportu na temat prowadzonej działalności za okres 4 lat (1996-1999) w roku 2001. W odpowiednim czasie zostaną Państwo poinformowani o sposobie wypełniania raportu.

W międzyczasie sugerujemy abyście Państwo zachowywali szczegółowe dane dotyczące prowadzonej działalności.

ONZ wydaje kalendarz spotkań i konferencji, który to Państwa przedstawiciele mogą otrzymać w placówkach ONZ. Z tego biura będziecie Państwo otrzymywać każdego roku „Kalendarz posiedzeń otwartych organizowanych przez ONZ o szczególnym znaczeniu dla organizacji pozarządowych o statusie konsultacyjnym”.

STATUT „MIĘDZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIA ŻOŁNIERZY POKOJU”

ARTYKUŁ 1

Jest to założone przez członków międzynarodowe stowarzyszenie opierające się na prawie francuskim i podlegające prawu z dnia 1 lipca 1901 r. i dekretowi z dnia 16 sierpnia 1901 roku, działające pod nazwą: MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE ŻOŁNIERZY POKOJU

ARTYKUŁ 2 – CEL DZIAŁALNOŚCI

Stowarzyszenie to ma na celu umożliwienie byłym wojskowym i cywilnym członkom misji pokojowych ONZ:

spotykanie się w celu zapoznawania i propagowania ich misji ludzkości, a także służenie wielkim zasadom Karty ;

pomoc rannym towarzyszom i ich wdowom i sierotom ;

przyczynianie się do pomocy humanitarnej i pokoju ;

wzmocnienie więzi przyjaźni między narodami.

Działalność stowarzyszenia nie ma i nie może mieć charakteru ani politycznego, ani zawodowego.

Czas jego działalności jest nieograniczony.

ARTYKUŁ 3 – SIEDZIBA STOWARZYSZENIA

Główna siedziba mieści się w Lyonie (Francja). Może ona zostać przeniesiona w drodze decyzji Zarządu.

ARTYKUŁ 4

W skład Stowarzyszenia wchodzą:

a) członkowie mianowani

b) członkowie wspierający (dobroczyńcy)

c) członkowie honorowi

d) aktywni członkowie

ARTYKUŁ 5 – DOPUSZCZENIE

Członkami stowarzyszenia mogą być byli członkowie misji pokojowych ONZ, jak również ich wdowy, następcy lub potomkowie. To ograniczenie nie ma zastosowania do członków honorowych.

Aby móc przyłączyć się do stowarzyszenia, za wyjątkiem członków honorowych i członków mianowanych, musi zostać zatwierdzony wniosek o dopuszczenie.

Decyzje w takich sprawach podejmuje urząd na każdym posiedzeniu. Posiedzenia takie są organizowane po wpłynięciu do siedziby stowarzyszenia wniosków o dopuszczenie. Przyjęcia lub odrzucenia, które nie muszą być uzasadnione, doręcza się danemu kandydatowi w możliwie najkrótszym czasie

ARTYKUŁ 6 – CZŁONKOWIE

Jako wyjątek od postanowień artykułu 5, członkami mianowanymi stowarzyszenia jest trzech przedstawicieli Krajowego Stowarzyszenia Weteranów misji zagranicznych oraz trzech przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń byłych uczestników misji pokojowych ONZ, powoływanych przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia na wniosek urzędu.

Jako wyjątek od postanowień artykułu 5, członkami honorowymi, powoływanymi przez Walne Zgromadzenie na wniosek urzędu, są osoby, które mają wybitne zasługi dla stowarzyszenia. Są one zwolnione z opłat i dysponują głosem doradczym na Walnym Zgromadzeniu.

Członkami wspierającymi (dobroczyńcami) stowarzyszenia są wszyscy członkowie, którzy zapłacili za rok bieżący, opłatę dwa razy większą niż kwota określona przez Walne Zgromadzenie zgodnie z postanowieniami artykułu 14 niniejszego Statutu. Mają oni prawo udziału i głosowania podczas Walnego Zgromadzenia.

Aktywnymi członkami są członkowie, którzy zobowiązali się do wnoszenia rocznej opłaty ustalonej przez Walne Zgromadzenie. Mają oni prawo udziału i głosowania podczas Walnego Zgromadzenia.

Stowarzyszenie obejmuje również jako aktywnych członków, organizacje lokalne, reprezentujące różne kontyngenty narodowe lub różne grupy operacyjne.

ARTYKUŁ 7 – SKREŚLENIE

Członkostwo traci się przez:

a) rezygnację,

b) śmierć,

c) wydalenie przez Zarząd za niepłacenie składek (za wyjątkiem członków mianowanych) lub z innych poważnych przyczyn, przez które to wnioskodawca został zaproszony drogą pocztową do stawienia się przed urzędem w celu złożenia wyjaśnień.

ARTYKUŁ 8 – ZASOBY

Zasoby stowarzyszenia stanowią:

1) wysokość opłat i składek,

2) dotacje członkowskie regionów, departamentów, gmin, innych podmiotów publicznych lub organów terytorialnych, w tym organizacji międzynarodowych i organizacji pozarządowych,

3) wszystkie inne środki dozwolone przez prawo.

ARTYKUŁ 9 – ZARZĄD

Stowarzyszenie jest kierowane przez Zarząd składający się z co najmniej 6 członków, wybieranych na cztery lata przez głosowanie na listę. Wybór Zarządu odbywa się poprzez głosowanie tajne podczas Walnego Zgromadzenia większością głosów członków obecnych lub reprezentowanych.

Ażeby móc kandydować, każda z list kandydatów musi obejmować co najmniej jednego przedstawiciela działającego na rzecz zachowania pokoju, reprezentowanego w stowarzyszeniu, mniej niż trzech członków mianowanych stowarzyszenia.

W przypadku wolnych miejsc, Zarząd może tymczasowo zastąpić swoich członków. Ich ostateczne zastąpienie może nastąpić podczas najbliższego Walnego Zgromadzenia. Wówczas uprawnienia poprzednich członków w ten sposób wygasają jak również wygasa ich mandat, jako członków zastąpionych.

Ustępujący członkowie mogą być mianowani ponownie.

Zarządowi przysługują szerokie uprawnienia do zatwierdzania wszelkich działań, które nie są zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia.

ARTYKUŁ 10 – BIURO

Zgromadzenie wyznacza pośród członków biura:

– prezesa

– sekretarza

– skarbnika

– jednego lub więcej wice-prezesów

Pracownicy biura spotykają się przynajmniej raz na trzy miesiące. Posiedzenie jest zwoływane przez prezesa lub na wniosek jednego z członków.

Decyzje są podejmowane większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów, prezes ma głos decydujący.

Niestawiennictwo członka, który bez uzasadnionego powodu, nie stawi się na trzech kolejnych posiedzeniach, może być uznane za rezygnację.

ARTYKUŁ 11 – PREZES

Prezes zwołuje posiedzenia Zarządu i Walne Zgromadzenia.

Reprezentuje stowarzyszenie we wszystkich aktach życia obywatelskiego i posiada wszystkie uprawnienia do takiej działalności. Ma wszelkie uprawnienia do dokonywania w imieniu stowarzyszenia wszelkich działań oraz dokonywania wszelkich transakcji.

ARTYKUŁ 12 – SEKRETARZ

Jest on odpowiedzialny za wszystko co dotyczy korespondencji i dokumentacji stowarzyszenia. Pisze protokoły z posiedzeń zarządu i ze zgromadzeń, generalnie odpowiada za przygotowanie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem stowarzyszenia, za wyjątkiem prowadzenia księgowości. Prowadzi specjalny rejestr stowarzyszenia. Prowadzi i odpowiada za wszelkie obowiązkowe sprawy formalne stowarzyszenia.

ARTYKUŁ 13 – SKARBNIK

Jest on odpowiedzialny za wszystko, co dotyczy zarządzania majątkiem stowarzyszenia. Prowadzi on regularną księgowość wszystkich dokonanych operacji finansowych i sporządza sprawozdania ze swojej działalności, które przedkłada prezesowi, a Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza raz w roku sprawozdanie z tej działalności.

Skarbnik jest upoważniony do otwierania rachunków bankowych w imieniu stowarzyszenia tylko i wyłącznie za zgodą prezesa, zatwierdzoną przez Zarząd jednogłośnie.

ARTYKUŁ 14 – ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Zwyczajne Walne Zgromadzenie obejmuje wszystkich członków stowarzyszenia i jest zwoływane co roku, sześć miesięcy po zakończeniu roku podatkowego.

Piętnaście dni przed wyznaczonym terminem, członkowie stowarzyszenia są zwoływani przez Sekretarza. Porządek obrad jest wskazany w wezwaniu.

Prezes, wspierany przez członków biura, przewodniczy posiedzeniu i przedstawia sytuację „moralną” stowarzyszenia.

Skarbnik przedstawia sprawozdanie finansowe – bilans Zgromadzeniu do zatwierdzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad, poddaje się pod głosowanie tajne wybór nowych członków Zarządu w przypadku ustąpienia któregoś z poprzednich członków.

Każdego roku Walne Zgromadzenie ustala wysokość opłaty na następny rok.

Podczas Walnego Zgromadzenia są omawiane przede wszystkim zagadnienia zawarte w porządku obrad.

Tylko członkowie wspierający (dobroczyńcy) i członkowie aktywni są uprawnieni do głosowania.

W przypadku reprezentowania członków przez innych członków, dopuszcza się reprezentowanie maksymalnie dwóch członków przez jednego pełnomocnika. Głosowanie korespondencyjne jest niedozwolone.

ARTYKUŁ 15 – NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

W razie potrzeby lub na wniosek połowy + 1 głos zarejestrowanych członków, prezes może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, zachowując procedury formalne określone w art. 14.

ARTYKUŁ 16 – REGULAMIN WEWNĘTRZNY

Zarząd może ustanowić i wprowadzić w życie regulamin wewnętrzny, który powinien być zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

Regulamin ten miałby na celu uregulowanie różnych zagadnień, nieprzewidzianych w niniejszym statucie, w tym odnoszących się do administracji wewnętrznej stowarzyszenia i Rady Starszych.

ARTYKUŁ 17 – ZMIANY STATUTU

Statut może być zmieniony przez Walne Zgromadzenie większością głosów obecnych członków, na wniosek prezesa lub członka biura. Ażeby można było podjąć głosowanie w tej sprawie, podczas zgromadzenia musi być obecnych dwie trzecie członków wspierających lub aktywnych.

Jeśli nie ma kworum dwóch trzecich członków uprawnionych do głosowania, Zgromadzenie jest powoływane ponownie w terminie od 15 do 30 dni od ostatniego Zgromadzenia. W tym przypadku Zgromadzenie może obradować niezależnie od liczby obecnych członków. Uchwały są poddawane pod głosowanie i decyduje większość głosów członków obecnych lub reprezentowanych.

ARTYKUŁ 18 – ROZWIĄZANIE

W przypadku orzeczenia o rozwiązaniu Stowarzyszenia podjętego przez dwie trzecie członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu na warunkach określonych w artykule 17, wyznacza się jednego lub wielu likwidatorów, zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 1 lipca 1901 r. i dekretem z dnia 16 sierpnia 1901 roku odnoszącymi się do stowarzyszeń o podobnych lub identycznych celach.

Jeśli nie ma kworum dwóch trzecich członków uprawnionych do głosowania, Zgromadzenie jest powoływane ponownie w terminie od 15 do 30 dni od ostatniego Zgromadzenia. W tym przypadku Zgromadzenie może obradować niezależnie od liczby obecnych członków. Uchwały są poddawane pod głosowanie i decyduje większość członków obecnych lub reprezentowanych.

Statut przyjęty w Lyon, …. 1988

Wersja oryginalna w j. francuskim:

Protokół Porozumienia

Art. 1

SKMPONZ zostanie członkiem zrzeszonym / przyjęta w/do SPIA.

Art.2

Przyjęcie do SPIA umożliwi naszym organizacjom koordynacje działalności na poziomie międzynarodowym.

Art.3

Działania podjęte przez (SKMPONZ) będą prowadzone w całkowitej zgodzie z celami SPIA oraz rolą i działaniami ONZ.

Art. 4

SPIA będzie uznawała tylko jedną organizację z każdego kraju.

Art. 5

SPIA gwarantuje całkowitą niezależność SKMPONZ w sprawach narodowych.

Art. 6

SKMPONZ zgadza się nawiązać bliski związek z SPIA i zapoznać się z jej celami i zamierzeniami.

Art. 7

SPIA zobowiązuje się reprezentować wszystkich uprawnionych członków zrzeszonych w swoich narodowych związkach, którzy stają się członkami SPIA poprzez członkostwo w macierzystych organizacjach (związkach).

Art. 8

SPIA będzie rozpatrywać kandydatury tylko tych członków personelu wojskowego, którzy służyli w siłach ONZ w strukturach swojej armii.

Personel cywilny, który służył w silach ONZ lub reprezentował ONZ może zostać uznany członkiem stowarzyszonym.

Personel nie wymieniony wyżej, który posiada nadzwyczajne zasługi dla Związku i działań które on podejmuje może zostać członkiem honorowym.

Art. 9

SKMPONZ i SPIA podejmą obustronnie odpowiednie działania celem promocji wspólnych interesów i jeśli to konieczne będą uczestniczyć w takiej działalności promocyjnej bezpośrednio lub pośrednio.

Art. 10

Ustalenia tego porozumienia są ważne na okres próbny jednego roku. Umowa będzie automatycznie odnowiona jeśli żadna ze stron nie życzy sobie jej rozwiązania.

Art. 11

Ten protokół może być podstawą do sporządzenia porozumienia wiążącego obydwie organizacje na okres nieograniczony co spowoduje, że ta umowa wygaśnie.

Art.12

Podpisanie tego porozumienia zostanie opublikowane w prasie celem rozreklamowania działalności organizacji w odpowiednich krajach.

Zapoznaj się z oryginałem porozumienia:

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.