Polska Zbrojna Nr 1/2002

l. Siły Zbrojne RP poza krajem

Użycie i pobyt SZ RP poza granicami

W art. V Traktatu Waszyngtońskiego z 4 kwietnia 1949 roku ustalono, że zbrojna napaść na jedną lub więcej Stron tego traktatu w Europie lub Ameryce Północnej będzie uznano za napaść przeciwko nim wszystkim i dlatego jeżeli taka zbrojna napaść nastąpi, to każda z nich, w ramach wykonywania prawa do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony, uznanego na mocy artykułu 51 Korty Narodów Zjednoczonych, udzieli pomocy Stronie lub Stronom napadniętym, podejmując niezwłocznie, samodzielnie jak i w porozumieniu z innymi Stronami, działania jakie uzna za konieczne, łącznie z użyciem siły zbrojnej, w celu przywrócenia i utrzymania bezpieczeństwa obszaru północnoatlantyckiego. Obecnie w przedsięwzięciach sojuszu północnoatlantyckiego biorą udział również nasze siły zbrojne.

Użycie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa oznacza obecność jednostek wojskowych poza granicami państwa w celu udziału w:

1) konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych,

2) misji pokojowej,

3) akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub Ich skutkom,

Natomiast pobyt Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa oznacza obecność jednostek wojskowych poza granicami państwa w celu udziału w:

a) szkoleniach i ćwiczeniach wojskowych,

b) akcjach ratowniczych, poszukiwawczych lub humanitarnych (z wyjqtkiem do akcji ratowniczych regulowanych przepisami o ratownictwie na morzu),

c) przedsięwzięciach reprezentacyjnych.

Kto decyduje o wyjeździe jednostek za granicę

O użyciu jednostek wojskowych poza granicami państwa postanawia Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek:

• Rady Ministrów – w sytuacjach, gdy użycie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa ma nastąpić w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, bądź udziału w misji pokojowej,

• Prezesa Rady Ministrów – w sytuacjach, gdy użycie SZ RP poza granicami państwa ma nastąpić w celu udziału w akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom. Należy podkreślić, że o podjętym postanowieniu Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany niezwłocznie poinformować Marszałków Sejmu i Senatu. Natomiast o pobycie jednostek wojskowych poza granicami państwo decyzje podejmuje:

• Rada Ministrów – w sytuacjach, gdy pobyt Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa ma nastąpić w celu udziału w szkoleniach i ćwiczeniach wojskowych, jeżeli środki na udział w szkoleniach i ćwiczeniach nie zostały uwzględnione w budżetach właściwych ministerstw,

• minister właściwy do spraw obrony narodowej albo minister właściwy do spraw wewnętrznych

• w sytuacjach, gdy pobyt SZ RP poza granicami państwa ma nastąpić w celu udziału w szkoleniach i ćwiczeniach wojskowych, akcjach ratowniczych, poszukiwawczych lub humanitarnych (z wyjątkiem akcji ratowniczych regulowanych przepisami o ratownictwie na morzu) albo przedsięwzięciach reprezentacyjnych – w stosunku do podległych albo podporządkowanych mu jednostek.

W powyższej sytuacji o podjęciu decyzji o pobycie jednostek wojskowych poza granicami państwa Prezes Rady Ministrów obowiązany jest powiadomić Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dodatkowo informujemy, że w postanowieniu o użyciu jednostek wojskowych poza granicami państwa określa się:

1) jednostki wojskowe, ich nazwy, liczebność oraz czas, przez jaki będą pozostawać poza granicami państwa,

2) cel skierowania jednostek wojskowych, zakres ich zadań oraz obszar działania,

3) system kierowania i dowodzenia jednostkami wojskowymi oraz organ organizacji międzynarodowej, któremu jednostki zostaną podporządkowane na czas operacji,

4) organy administracji rządowej odpowiedzialne za współpracę z kierowniczymi organami właściwej organizacji międzynarodowej w zakresie kierowania działalności^ i zaopatrywania jednostek wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa,

5) uzbrojenie i sprzęt wojskowy, a także .

6) trasy i czas przemieszczania się jednostek wojskowych w przypadku tranzytu.

Przedstawione zasady stosuje się także (odpowiednio) w przypadku konieczności przedłużenia lub skrócenia okresu użycia jednostek wojskowych poza granicami państwo.

Kto może wyjechać za granicę

W skład jednostek wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa mogą wchodzić zarówno żołnierze w czynnej służbie wojskowej jak i pracownicy wojska.

W celu zapewnienia obsady niektórych stanowisk w jednostkach wojskowych przez osoby posiadające specjalistyczne kwalifikacje mogą być zatrudniani pracownicy na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy.

Osoby wchodzące w skład jednostek wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa podlegają na terytorium państwa obcego przepisom dyscyplinarnym, karnym i porządkowym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej. Żołnierze i pracownicy wojska wchodzący w skład jednostek wojskowych są obowiązani do przestrzegania prawa państwa przyjmującego oraz wiążącego Rzeczpospolitą Polską prawa międzynarodowego.

II. Żołnierze zawodowi

Za zgodą żołnierza, ale nie zawsze

Zgodnie z ogólną zasadą ustawową żołnierz zawodowy może być wyznaczony do pełnienia służby • poza granicami Państwa za jego pisemną zgodą, jednakże zgoda żołnierza zawodowego nie jest wymagana w przypadku kierowania poza granice Państwa jednostek wojskowych wydzielonych z Sił Zbrojnych RP w celu udziału w:

• konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa lub państw sojuszniczych,

• misji pokojowej,

• akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom,

• szkoleniach i ćwiczeniach wojskowych,

• akcjach ratowniczych, poszukiwawczych lub humanitarnych,

• przedsięwzięciach reprezentacyjnych

Co z dotychczasowym stanowiskiem w kraju

W czasie pełnienia służby w składzie jednostki wojskowej użytej poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sit państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej lub akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom żołnierz zawodowy pozostaje na stanowisku służbowym ostatnio zajmowanym w kraju.

Uprawnienia

W razie użycia lub pobytu poza granicami państwa związków operacyjnych i taktycznych oraz oddziałów i pododdziałów (zwanych jednostkami wojskowymi), żołnierzom przysługują określone świadczenia i uprawnienia.

Żołnierze zawodowi pełniący służbę w powyższych przypadkach pozo granicami państwa mają prawo do:

1) bezpłatnego zakwaterowania i wyżywienia,

2) umundurowania, wyekwipowania i uzbrojenia,

3) bezpłatnych badań lekarskich,

4) bezpłatnych świadczeń zdrowotnych oraz bezpłatnego zaopatrzenia w leki i artykuły sanitarne,

5) bezpłatnego przewozu: z kraju do rejonu działania jednostki wojskowej i z powrotem, w związku z rozpoczęciem i zakończeniem pełnienia służby poza granicami państwa, jak również z rejonu działania jednostki wojskowej do kraju i z powrotem w przypadkach losowych,

6) urlopu zdrowotnego po powrocie do kraju, po zakończeniu pełnienia służby poza granicami państwa.

Bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie

Bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie przysługują:

• przed wyjazdem, w czasie pobytu w jednostce wojskowej przygotowującej się do służby poza granicami państwa, od dnia rozpoczęcia przygotowania poza rejonem stacjonowania jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę, do dnia przekroczenia granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej,

• w czasie pełnienia służby, od dnia przekroczenia granicy do dnia przekroczenia tej granicy w drodze powrotnej,

• po powrocie do kraju, od dnia przekroczenia granicy w drodze powrotnej do dnia skierowania na urlop zdrowotny.

Obowiązujący ubiór

W razie użycia lub pobytu poza granicami państwa jednostek wojskowych (związków operacyjnych i taktycznych oraz oddziałów i pododdziałów) podczas pełnienia służby żołnierze występują w ubiorze właściwym dla konkretnego przypadku użycia jednostki wojskowej, który może składać się z części umundurowania żołnierzy Sił Zbrojnych RP i z części ustalonej przez organizację międzynarodową lub organy sił wielonarodowych.

Badania lekarskie

Badania lekarskie przeprowadza się w kraju przed rozpoczęciem pełnienia służby poza granicami państwa oraz bezpośrednio po powrocie do kraju, w związku z zakończeniem pełnienia tej służby. Świadczenia zdrowotne oraz zaopatrzenie w leki i artykuły sanitarne przysługują żołnierzom w obszarze działania jednostki wojskowej poza granicami państwa oraz w czasie przewozu tam i z powrotem, od dnia przekroczenia granicy do dnia przekroczenia tej granicy w drodze powrotnej.

Urlop zdrowotny

Urlop zdrowotny przysługuje w wymiarze jednego dnia, za każde rozpoczęte dziesięć dni pełnienia służby poza granicami państwa. Urlop ten wykorzystuje się po powrocie do kraju w związku z zakończeniem pełnienia służby poza granicami państwa, bezpośrednio przed wyznaczonym terminem stawienia się w jednostce wojskowej, w której żołnierz pełni służbę.

Należy podkreślić, że łączny wymiar urlopu zdrowotnego nie może przekroczyć trzydziestu dni kalendarzowych.

W razie wypadku lub choroby

Żołnierzom zawodowym pełniącym służbę poza granicami państwa (z wyjątkiem żołnierzy pełniących służbę na podstawie umowy zawartej między nim a organizacją międzynarodową) przysługują:

• świadczenia odszkodowawcze, w razie wypadku lub choroby pozostającej w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej poza granicami państwa, na podstawie ustawy z 16 grudnia 1972 roku o świadczeniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową (Dziennik Ustaw nr 53 z 1972 roku, póz. 342 – z późniejszymi zmianami),

• świadczenia przewidziane w ustawie z 10 grudnia 1993 roku o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dziennik Ustaw nr 10 z 1994 roku, póz. 36 – z późniejszymi zmianami)

– jeżeli zdarzenie powodujące prawo do tych świadczeń zaistniało w czasie pełnienia służby poza granicami państwa.

Za podstawę obliczenia wysokości świadczeń odszkodowawczych, przyjmuje się uposażenie przysługujące żołnierzowi z tytułu pełnienia służby wojskowe na ostatnio zajmowanym w kraju stanowisku służbowym, z uwzględnieniem powstałych w tym czasie zmian mających wpływ na prawo lub wysokość tego świadczenia i należność zagraniczną, a świadczeń wynikających z ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin

– uposażenie w pełnej wysokości przysługujące żołnierzowi z tytułu pełnienia służby wojskowej na ostatnio zajmowanym w kraju stanowisku służbowym, z uwzględnieniem powstałych w tym czasie zmian mających wpływ na prawo lub wysokość tego świadczenia, otrzymywane na zasadach określonych w przepisach o uposażeniu i innych należnościach pieniężnych otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa.

Wysokość powyższych należności ustala się według średniego kursuzłotego w Narodowym Banku Polskim w stosunku do waluty, w jakiej była ona wypłacana, obowiązującego w dniu, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące prawo do odpowiednich świadczeń.

Ubezpieczenie wypadkowe

Żołnierze pełniący służbę poza granicami państwa podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w czasie pełnienia służby poza granicami państwa, wskutek których nastąpiło uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć żołnierza — na koszt ministerstwa obrony narodowej.

Ubezpieczeniem objęci są żołnierze:

1) skierowani w charakterze obserwatorów wojskowych lub osób posiadających status obserwatora wojskowego do misji specjalnych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,

2) skierowani do polskich kontyngentów wojskowych wydzielonych z Sił Zbrojnych RP do misji specjalnych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,

3) uczestniczący w akcjach ratowniczych, poszukiwawczych, humanitarnych i antyterrorystycznych,

4) skierowani na szkolenia i ćwiczenia wojskowe.

Zakres i sumę ubezpieczenia określa umowa ubezpieczenia zawarta między ministrem obrony narodowej a zakładem ubezpieczeń.

Zachowanie uprawnień i świadczeń

W czasie pełnienia służby poza granicami państwa, żołnierz zachowuje wszystkie uprawnienia i świadczenia, jakie przysługują na podstawie przepisów obowiązujących wobec żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową w kraju, z uwzględnieniem powstałych w tym czasie zmian mających wpływ na te uprawnienia.

Należy jednak podkreślić, że żołnierzowi pełniącemu służbę poza granicami państwa nie przysługuje:

• prawo do przejazdu na koszt wojska raz w roku do wybranej miejscowości w kraju i z powrotem oraz

• prawo do przejazdu raz w miesiącu na koszt wojska do miejsca zamieszkania rodziny i z powrotem (należne żołnierzom zawodowym korzystającym z zakwaterowania tymczasowego i posiadającym rodzinę).

Uposażenie i inne należności pieniężne

Żołnierzom zawodowym skierowanym do polskich kontyngentówwojskowych wydzielonych z Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskie] do operacji wojskowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych oraz do kwater głównych, dowództw i sztabów tych operacji przysługują:

1) jednorazowa należność pieniężna,

2) należność zagraniczna,

3) dodatek wojenny,

4) dodatek rodzinny,

5) należności pieniężne z tytułu podróży służbowej odbywanej poza miejscowością, w której pełni służbę.

Jednorazowa należność pieniężna

Jednorazowa należność pieniężna przysługuje w wysokości miesięcznego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, nie objętego obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym, w stopniu wojskowym plutonowego, z wysługą do dwóch lat, na stanowisku służbowym zaszeregowanym do grupy uposażenia U-32.

Powyższą jednorazową należność pieniężną wypłaca się w złotych, po wydaniu decyzji o skierowaniu do pełnienia służby poza granicami państwa.

W określonych sytuacjach należność ta podlega zwrotowi. Ma to miejsce wówczas, jeżeli decyzja o skierowaniu do pełnienia służby poza granicami państwa została uchylona przed dniem wyjazdu z kraju z powodu prawomocnego ukarania żołnierza za przewinienie dyscyplinarne albo ukarania za wykroczenie lub skazania za przestępstwo, w tym skarbowe, albo też zawieszenia w czynnościach służbowych, jak również na wniosek żołnierza. Jednorazową należność pieniężną wypłaca jednostka wojskowa, w której żołnierz przygotowuje się do pełnienia służby poza granicami państwa.

Należność zagraniczna

Żołnierze zawodowi skierowani do polskich kontyngentów wojskowych w operacjach wojskowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych oraz do kwater głównych, dowództw i sztabów tych operacji otrzymują należność zagraniczną w zależności od stanowiska służbowego i związanej z nim grupy.

Należy podkreślić, że 12 grudnia 2001 roku Rada Ministrów, doceniając niebezpieczeństwo i ryzyko służby w misjach, znowelizowała dotychczasowe przepisy w tym zakresie i podwyższyła ustalone stawki tej należności. Zaszeregowania poszczególnych stanowisk służbowych do określonej grupy należności zagranicznej dokonuje się w etacie polskiego kontyngentu wojskowego lub polskiej jednostki wojskowej, ustalanego przez ministra obrony narodowej.

W przypadku wystąpienia warunków szczególnego zagrożenia, minister obrony narodowej może zwiększyć stawkę należności zagranicznej o 100 dolarów amerykańskich miesięcznie.

Omawianą należność zagraniczną wypłaca się w dolarach amerykańskich. Wypłata następuje miesięcznie z dołu, w ostatnim dniu roboczym miesiąca, w miejscu pełnienia służby poza granicami państwa lub (na wniosek żołnierza) na wskazany przez niego rachunek bankowy.

Bezpośrednio po przybyciu polskiego kontyngentu wojskowego lub polskiej jednostki wojskowej do rejonu działania ich dowódca może zezwolić na wypłacenie zaliczki na poczet przysługującej należności zagranicznej.

Za udział w rozminowaniu

Żołnierzowi biorącemu udział w rozminowywaniu terenu albo zbieraniu, przechowywaniu lub niszczeniu amunicji i materiałów wybuchowych zwiększa się stawki należności zagranicznej, od 5 do 10 dolarów amerykańskich za każdy dzień wykonywania tych prac.

Wysokość powyższego zwiększenia ustala dowódca polskiego kontyngentu wojskowego lub polskiej jednostki wojskowej, w zależności od uciążliwości wykonywanych prac, stopnia ponoszonego ryzyka i zakresu odpowiedzialności.

Dodatek wojenny

Dodatek wojenny przysługuje w razie przebywania w strefie działań wojennych. Wypłaca się go w dolarach amerykańskich. Przypominamy, że strefy działań wojennych oraz dzień rozpoczęcia i zakończenia w nich działań wojennych określa minister właściwy do spraw zagranicznych, w drodze obwieszczenia.

Dodatek rodzinny

Dodatek rodzinny przysługuje żołnierzom zawodowym skierowanym do polskich kontyngentów wojskowych wydzielonych z Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do operacji wojskowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych oraz do kwater głównych, dowództw i sztabów tych operacji wówczas, jeżeli organizacja międzynarodowa, która kieruje operacją wojskową, wymaga przebywania za granicą wraz z żołnierzem członków jego najbliższej rodziny albo jeżeli, na wniosek żołnierza, minister obrony narodowej wyraził zgodę na jego przebywanie za granicą wraz z członkami najbliższej rodziny i organizacja międzynarodowa, która kieruje operacją wojskową, to dopuszcza.

Za podróże służbowe

W razie odbywania podróży służbowej poza miejscowością, w której pełnią służbę żołnierzom zawodowym skierowanym do polskich kontyngentów wojskowych wydzielonych z Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do operacji wojskowych organizacji międzynarodowych i sił Wielonarodowych oraz do kwater głównych, dowództw i sztabów tych operacji przysługują diety oraz zwrot kosztów przejazdów, dojazdów i noclegów, płatne w walutach obcych, na zasadach określonych odpowiednio w przepisach w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

W przypadku odbywania podróży służbowej na terytorium państwa, w którym żołnierz pełni .służbę, dieta wynosi 70 proc. stawki diety ustalonej dla tego państwa, a jeżeli podróż trwa krócej niż 8 godzin, wówczas dieta nie przysługuje.

Udział w akcjach, szkoleniach, ćwiczeniach

Żołnierzom Zawodowym uczestniczącym w akcjach ratowniczych, poszukiwawczych, humanitarnych i antyterrorystycznych, skierowanym na szkolenie i ćwiczenia wojskowe oraz uczestniczącym w przedsięwzięciach reprezentacyjnych przez cały czas wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa przysługują diety oraz zwrot kosztów przejazdów, dojazdów i noclegów, płatne w walutach obcych, na zasadach określonych odpowiednio w przepisach w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

III. Żołnierze niezawodowi

Zgoda żołnierza

Pisemna zgoda żołnierza niezawodowego do pełnienia służby poza granicami państwa jest wymagana wówczas, gdy użycie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pozo granicami państwa ma nastąpić w celu udziału w misji pokojowej oraz gdy pobyt SZ RP poza granicami państwa ma nastąpić w celu udziału w akcjach ratowniczych, poszukiwawczych lub humanitarnych (z wyjątkiem akcji ratowniczych regulowanych przepisami o ratownictwie na morzu).

W innych sytuacjach pisemna zgoda żołnierza niezawodowego do pełnienia służby poza granicami państwa nie jest wymagana.

Należności pieniężne oraz świadczenia

Żołnierze wyznaczeni do pełnienia służby poza granicami państwa w składzie polskich kontyngentów wojskowych wydzielonych z Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do operacji wojskowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych oraz w kwaterach głównych, dowództwach i sztabach tych operacji, przez cały czas pełnienia służby poza granicami państwa otrzymują uposażenie i inne należności pieniężne, przysługujące im z tytułu pełnienia czynnej służby wojskowej w kraju, z uwzględnieniem powstałych w tym czasie zmian mających wpływ na ich wysokość.

Wyżej wymienionym żołnierzom przysługują także:

• bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie, na zasadach i według norm określonych w odrębnych przepisach,

• jednorazowa należność pieniężna,

• dodatek zagraniczny,

• dodatek wojenny,

• umundurowanie, wyekwipowanie i uzbrojenie, na zasadach i według norm określonych w odrębnych przepisach,

• bezpłatne świadczenia zdrowotne oraz bezpłatne zaopatrzenie w leki i artykuły sanitarne,

• bezpłatny przewóz:

a) z kraju do rejonu działania operacji wojskowej i z powrotem, w związku z rozpoczęciem i zakończeniem pełnienia służby poza granicami państwa,

b) z rejonu działania operacji wojskowej do kraju i z powrotem w przypadkach losowych,

• świadczenia odszkodowawcze w razie wypadku lub choroby pozostającej w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej poza granicami państwa, na podstawie ustawy z 16 grudnia 1972 roku o świadczeniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową (Dziennik Ustaw nr 53 z 1972 roku, poz. 342 – z późniejszymi zmianami),

• świadczenia przewidziane w ustawie z 29 maja, 1974 roku o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (jednolity tekst,- Dziennik Ustaw nr 13 z 1983 roku, póz. 68

– z późniejszymi zmianami), jeżeli zdarzenie powodujące prawo do tych świadczeń zaistniało w czasie pełnienia służby poza granicami państwa.

Ponadto żołnierzom mogą być przyznawane nagrody z walutowego funduszu nagród, wynoszącego 1 proc. sumy dodatków:   zagranicznego i wojennego, wypłaconych żołnierzom w każdym miesiącu.

Bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie

Bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie przysługuje:

1) przed wyjazdem, w czasie pobytu w jednostce wojskowej przygotowującej do służby w operacji wojskowej organizacji międzynarodowej lub sił wielonarodowych, od dnia rozpoczęcia przygotowania pozo rejonem stacjonowania jednostki wojskowej, w której pełnią służbę, do dnia przekroczenia granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej,

2) w czasie pełnienia służby w operacji wojskowej organizacji międzynarodowej lub sił wielonarodowych, od dnia przekroczenia granicy państwowej do dnia przekroczenia tej granicy w drodze powrotnej,

3) po powrocie do kraju, od dnia przekroczenia granicy państwowej w drodze powrotnej do dnia przybycia do jednostki, w której kontynuują służbę wojskową.

Jednorazowa należność pieniężna

Jednorazowa należność pieniężna przysługuje w wysokości odpowiadającej kwocie miesięcznego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego w stopniu wojskowym plutonowego, z wysługą do dwóch lat, na stanowisku służbowym zaszeregowanym do 32 grupy uposażenia, nie objętego obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym. Jednorazową należność pieniężną wypłaca się w złotych polskich, po wydaniu decyzji o wyznaczeniu do pełnienia służby poza granicami państwa.

Omawiana należność podlega zwrotowi, jeżeli decyzja o wyznaczeniu do pełnienia służby poza granicami państwa została uchylona przed dniem wyjazdu z kraju z powodu prawomocnego ukarania za przewinienie

dyscyplinarne albo skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, w tym skarbowe, albo też na .wniosek żołnierza. Jednorazową należność pieniężną wypłaca jednostka wojskowa, która przygotowuje żołnierza do pełnienia służby poza granicami państwa.

Dodatek zagraniczny

Dodatek zagraniczny przysługuje żołnierzom zawodowym od dnia przekroczenia granicy państwowej do dnia przekroczenia tej granicy w drodze powrotnej. Miesięczne stawki dodatku zagranicznego dla poszczególnych stanowisk służbowych, w zależności od warunków działania podczas operacji wojskowej organizacji międzynarodowej lub sił wielonarodowych, są określone z podziałem na żołnierzy niezawodowych pełniących funkcje dowódcze lub na stanowiskach żołnierzy zawodowych oraz pozostałych żołnierzy niezawodowych.

Udział w rozminowywaniu

Żołnierzom biorącym udział w rozminowywaniu terenu albo zbieraniu, przechowywaniu lub niszczeniu amunicji i materiałów wybuchowych zwiększa się stawki wspomnianego wyżej dodatku zagranicznego od 5 do 10 dolarów amerykańskich za każdy dzień wykonywania tych prac. Wysokość zwiększenia, w tych granicach, ustala dowódca polskiego kontyngentu wojskowego w zależności od uciążliwości wykonywanych prac, stopnia ponoszonego ryzyka i zakresu odpowiedzialności.

Dodatek wojenny

Dodatek wojenny przysługuje za czas faktycznego przebywania w strefie działań wojennych. Strefy działań wojennych oraz dzień rozpoczęcia i zakończenia w nich działań wojennych określa Minister Spraw Zagranicznych w drodze obwieszczenia.

Stawka dodatku wojennego wynosi 3 dolary amerykańskie za każdy dzień faktycznego przebywania w strefie działań wojennych.

Nagrody

Nagrody z walutowego funduszu nagród przyznaje, w formie pieniężnej, dowódca jednostki wojskowej, a żołnierzom wyznaczonym do pełnienia służby w kwaterze głównej, dowództwie lub sztabie operacji wojskowej organizacji międzynarodowej lub sił wielonarodowych – ich narodowy przełożony, na zasadach określonych dla żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową w jednostkach wojskowych w kraju.

Zasady wypłaty dodatków

Dodatki zagraniczny i wojenny oraz nagrody z walutowego funduszu nagród wypłaca się w dolarach amerykańskich albo w walucie państwa, w którym żołnierze pełnią służbę, w zależności od ich pisemnego wniosku.

Wypłata powyższych dodatków następuje miesięcznie z dołu, w ostatnim dniu roboczym miesiąca, w miejscu pełnienia służby poza granicami państwa. Na wniosek żołnierza dodatki te lub ich części mogą być przekazywane na imienne rachunki walutowe w banku krajowym, pisemnie wskazanym przez niego, z tym że przekazy takie mogą być dokonywane tylko w dolarach amerykańskich.

Należy zaznaczyć, że bezpośrednio po przybyciu polskiego kontyngentu wojskowego do rejonu działania jego dowódca może zezwolić na wypłacenie zaliczki na poczet przysługującego dodatku zagranicznego.

Dodatek zagraniczny za jeden dzień oblicza się w wysokości 1/ 30 części jego stawki miesięcznej.

Świadczenia zdrowotne oraz leki

Przed wyjazdem z kraju w rejon działania operacji wojskowej organizacji międzynarodowej lub sił wielonarodowych, w związku z rozpoczęciem pełnienia służby poza granicami państwa, oraz bezpośrednio po powrocie do kraju, w związku z zakończeniem pełnienia tej służby, przeprowadza się badania lekarskie.

Natomiast świadczenia zdrowotne oraz zaopatrzenie w leki i artykuły sanitarne przysługują w rejonie działania operacji wojskowej organizacji międzynarodowej lub sił wielonarodowych oraz w czasie przewozu tam i z powrotem, od dnia przekroczenia granicy państwowej do dnia przekroczenia tej granicy w drodze powrotnej.

Zadania poza miejscem stacjonowania jednostki

Żołnierzom niezawodowym wykonującym zadania służbowe poza wyznaczonym miejscem stacjonowania jednostki wojskowej, wykonującej zadania poza granicami państwa, przysługują należności określone w przepisach w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

Uczestnictwo w akcjach

Żołnierze uczestniczący w akcjach ratowniczych, poszukiwawczych, humanitarnych, antyterrorystycznych lub reprezentacyjnych poza granicami państwa otrzymują uposażenie i inne należności pieniężne oraz świadczenia przysługujące z tytułu pełnienia czynnej służby wojskowej w kraju, z uwzględnieniem powstałych w tym czasie zmian mających wpływ na ich wysokość.

Żołnierze tacy otrzymują również należności określone w przepisach w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

Przedstawione informacje wynikają z następujqcych przepisów prawnych:

1) ustawy z 30 czerwca 1970 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (jednolity tekst w Dzienniku Ustaw RP nr 10, z 6 lutego 1997 roku, póz. 55 – z późniejszymi zmianami),

2) ustawy z 17 grudnia 1998 roku o zasadach użycia lub pobytu Sil Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pozo granicami państwo (Dziennik Ustaw RP nr 162 z 30 grudnia 1998 roku, póz. 1117),

3) ustawy z 16 grudnia 1972 roku o świadczeniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową (Dziennik Ustaw nr 53 z 22 grudnia 1972 roku, póz. 342 – z późniejszymi zmianami),

4) ustawy z 10 grudnia 1993 roku o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dziennik Ustaw RP nr 10 z 26 stycznia 1994 roku, póz. 36 – z późniejszymi zmianami),

5) ustawy z 17 grudnia 1974 roku o uposażeniu żołnierzy (jednolity tekst w Dzienniku Ustaw RP nr 5 z 24 stycznia 1992 roku, póz. 18 – z późniejszymi zmianami),

6) ustawy z 29 maja 1974 roku o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (tekst jednolity w Dzienniku Ustaw nr 13 z 8 marca 1983 roku pod póz. 68 – z późniejszymi zmianami),

7) rozporządzenia Rady Ministrów z 5 grudnia 2000 roku w sprawie pełnienia służby wojskowej przez żołnierzy zawodowych poza granicami państwa (Dziennik Ustaw RP nr 115 z 21 grudnia 2000 roku, poz. 1197- z późniejszymi zmianami),

8) rozporządzenia Rady Ministrów z 5 grudnia 2000 roku w sprawie uposażenia i innych należności pieniężnych otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa (Dziennik Ustaw RP nr 115 z 21 grudnia 2000 roku póz. 1198), .

9) rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 8 maja 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dziennik Ustaw RP nr 50 z 22 maja 2001 roku, póz. 525).

Oprac.:

• Bogdan Rosa, Andrzej Zalewski

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Prasa o nas. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.