Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych – „Wojsko i Wychowanie” nr 10/99

10 września br. w Domu Wojska Polskiego w Warszawie odbył się Pierwszy Krajowy Zjazd nowo powstałego Stowarzyszenia. Wśród grona gości honorowych byli obecni m.in. senator RP – pik rez. Wiesław Pietrzak, Prezes Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – gen. dyw. w st. spocz. Wacław Szklarski, członek Rady Naczelnej Światowej Federacji Kombatantów płk w st. spocz. prof. Michał Chilczuk, Dyrektor Departamentu w Urzędzie ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych – dr inż. Łukasz Kaczyński, zastępca Dyrektora Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych – płk Stanisław Malinowski, Szef Zakładu Budżetowego „Misje Pokojowe” – płk mgr Kazimierz Sobka.

Decyzja o powołaniu w Polsce Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ jest reakcją na Uchwałę Światowej Federacji Kombatantów (przyjętą na zjeździe w Seulu, listopad 1997 r.) w sprawie rozszerzenia pojęcia „kombatant” na uczestników misji pokojowych. Idea ta spotkała się z pełnym zrozumieniem i poparciem ONZ, OBWE i innych organizacji działających na rzecz międzynarodowego bezpieczeństwa i umacniania pokoju.

Prace nad organizacją zrzeszającą byłych „peace-keepersów” trwały od jesieni 199S r. i rozpoczęły się od powołania grupy inicjatywnej pod kierownictwem gen. dyw. w st. spocz. dr Romana Misztala, który przedstawił zebranym historię powołania Stowarzyszenia do dnia I Krajowego Zjazdu. W wyniku podjętych działań zebrano grono założycielskie (55 byłych uczestników misji pokojowych ONZ i innych organizacji międzynarodowych) oraz opracowano szereg dokumentów, m.in. statut przyszłego Stowarzyszenia. Na mocy art. 17 Prawa o Stowarzyszeniach, /. dniem 31 maja 1999 r. uzyskało ono osobowość prawną i jako takie, postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie zostało wpisane do rejestru w dziale A póz. RST 3713.

Pierwszy Krajowy Zjazd Stowarzyszenia, w którym uczestniczyło około 100 przedstawicieli z różnych garnizonów i różnych misji (w tym 9 pań), jest zwieńczeniem podjętych wcześniej wysiłków, ale jednocześnie etapem do podjęcia pełnowymiarowych działań w zakresie realizacji celów statutowych, a w tym i powołania struktury stowarzyszenia (kół terenowych, sekcji problemowych, klubów).

Podczas Zjazdu wybrano władze stowarzyszenia. Prezesem Zarządu Głównego został gen. bryg. w st. spocz. dr Tadeusz Cepak, wiceprezesami: płk dypl. rez. Czesław Marcinkowski i ppłk mgr pil. Tadeusz Krzywda, sekretarzem generalnym płk mgr w st. spocz. Mirosław Dabrzalski, a skarbnikiem chór. rez. Zygmunt Stężycki. Ponadto do Zarządu Stowarzyszenia zostało wybranych dziewięć osób, a przedstawiciele „terenu” (m.in. z Bielska-Białcj, Bydgoszczy, Kielc, Krakowa, Wrocławia, Szczecina) uzyskali znaczącą reprezentację. Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej został ppłk rez. lek. Tadeusz Puchała.

Stowarzyszenie jest dobrowolną, demokratyczną i samorządową organizacją skupiającą w swoich szeregach obywateli polskich (nie pozbawionych praw politycznych), a także cudzoziemców zamieszkałych w Polsce i spełniających wymogi członkostwa. Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz integracji środowiska i reprezentowanie jego interesów wobec władz państwowych, administracyjnych i samorządowych. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie ma nadzieję na owocną współpracę z resortami obrony, spraw zagranicznych, spraw wewnętrznych i administracji oraz Urzędem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz międzynarodowych organizacji o podobnym charakterze.

Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa, a adres dla korespondencji jest następujący:

ul. Stefana Banacha 2 02-097 Warszawa

Cz. Marcinkowski

ZE STATUTU:

Preambuła: Rozproszeni po całym kraju kombatanci misji pokojowych ONZ i innych organizacji międzynarodowych pragną kultywować tradycje wiązane w służbą na rzecz pokoju i bezpieczeństwu międzynarodowego oraz popularyzować idee i wdania misji pokojowych wśród polskiego społeczeństwa. Odczuwają również potrzebę integracji w celu podtrzymywania nawiązanych w trudnych i niebezpiecznych warunkach służby osobistych więzi i przyjaźni.

Par. 2 pkt. l. Stowarzyszenie jest dobrowolną, demokratyczną i samorządną organizacją, skupiającą w swych szeregach obywateli polskich mających pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawionych praw publicznych, którzy akceptują cele statutowe Stowarzyszenia i spełniają statutowe wymogi członkostwa.

Par. 4. Stowarzyszenie i wszystkie jego ogniwa terenowe zachowują w swej działalności statutowej neutralność partyjną i tolerancje światopoglądową.

Par, 6, Stowarzyszenie może tworzyć kota terenowe oraz kluby środowiskowe kombatantów poszczególnych misji pokojowych.

Par. 46. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia są koła terenowe, tworzone na podstawie wniosku komitetu organizacyjnego zatwierdzonego przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Prasa o nas. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.