The end of the competition "HEROES ARE AMONG US",pl

14 June. at the head office of the Board The main ZKRPiBWP in Warsaw was the ceremonial ending of the second edition the competition "HEROES ARE AMONG US",,pl,Mr. kmdr diploma,,pl,Henryk KALINOWSKI - President of the Management Board The Main Union of Veterans of the Republic of Poland and Former Political Prisoners,,pl,Mr. Arkadiusz URBAN adviser, Senator Anna Mari Anders,,pl,Secretary of State in & nbsp; office Chairman of the Council of Ministers,,pl,Ms. Magdalena SAWKA - chief specialist of the Department Ceremony of the Office for,,pl,Dr. Stanisław WOŹNIAK - president of the Main Board of the Association of Veterans of the Peace Missions UNO,,pl,Colonel dr hab,,pl,Witold LISOWSKI - chairman of the Competition Commission,,pl.
The ceremony was attended: Pan kmdr dypl. Henryk KALINOWSKI – prezes Za­rządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych; Pan Arkadiusz URBAN doradca Pani senator Anny Mari Anders – Sekretarza Stanu w kancelarii Prezesa Rady Ministrów; Pani Magdalena SAWKA – główny specjalista Departamentu Uroczystości Urzędu ds. Veterans and Victims of Oppression; Pan gen. dr Stanisław WOŹNIAK – prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kom­batantów Misji Pokojowych ONZ; Pan płk dr hab. Witold LISOWSKI – przewodniczący Komisji Konkursowej; winners II edition of the competition and parents and teachers accompanying them,pl.
Na konkursu zorganizowany przez Zarząd Główny Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, pod honorowym patronatem Pani Senator Anny Marii ANDERS, Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pana Ministra Jana Józefa KASPRZYKA – Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Pana gen. brig. dr. Stanisława WOŹNIAKA – Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ – w ramach obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości – nadesłano 269 prac z 157 szkół podstawowych, gimnazjalnych i po­nadgimnazjalnych z całej Polski.
Komisja Konkursowa przyznała trzy równorzędne pierwsze nagrody: Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – Dominice Annie ANTOSZ – uczennicy Szkoły Podstawowej im. Lanckorońskich w Zakliczynie za pracę – Podróż do źródeł pamięci (opiekun Anna Okońska); Prezesa Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i BWP – Wiktorii JASTRZĘBSKIEJ – uczennicy Szkoły Podstawo­wej nr 12 in the. Kornela Makuszyńskiego w Siedlcach za pracę – Na nieludzkiej ziemi (opiekun Maria Dobrowolska); Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Komba­tantów Misji Pokojowych ONZ – Szymonowi GĄSIENICY – uczniowi Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 in the. Polskich Olimpijczyków w Opolu za pracę – Pradziadek Antoni (opiekun Kamila Bisaga).
Ponadto komisja przyznała trzy równorzędne nagrody w kategorii film, trzy równo­rzędne nagrody specjalne za szczególne walory poznawcze i indywidualne spojrze­nie na krzywdę człowieka oraz dziesięć wyróżnień za nowatorskie ujęcie trudnych tematów, zaangażowanie i przypomnienie potomnym jak ważny jest pojedynczy człowiek na tle historii.
Po krótkich okolicznościowych wystąpieniach gości i organizatorów odczytano proto­kół Komisji Konkursowej a laureaci odebrali nagrody i upominki.
Organizatorzy i Komisja Konkursowa wyrażają szczególne podziękowanie dla uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców 1863 r. in Warsaw, za przygotowanie filmu i prac upamiętniających północno-praskie katownie, poszukiwanie ludzi będących ofiarami represji, wywiady z powstańcami warszawskimi z Domu Wsparcia przy ul. Nowolipie 22 i opiekę nam nimi. Słowa uznania i ukłony dla całej społeczności szkoły.
Zarząd Główny Związku Kombatantów RP i BWP postanowił nagrodzić wszystkie szkoły biorące udział w konkursie półroczną prenumeratą miesięcznika „Polsce Wierni”.
Organizatorzy rozesłali ponadto do wszystkich autorów prac oraz szkół podziękowa­nia za udział w konkursie.
Organizatorzy konkursu kierują serdeczne podziękowania za przekazane upominki do Urzędu ds. Veterans and Victims of Oppression, wydawnictwa Bellona, Pana Jana Ołdakowskiegodyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego i Pana płk dr hab. Witolda Lisowskiego. Szczególne słowa podziękowania należą się Sekretarzowi  Redakcji miesięcznika „Polsce Wierni” Pani Alinie Janowskiej za realizację organizacyjnej strony konkursu.
Uroczystość zakończyło wspólne zdjęcie i zasłużony posiłek.

This entry was posted in News and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.