Statut

S T A T U T

Vétéran ASSOCIATION des Nations Unies

Uchwalony przez IV Krajowy Zjazd Delegatów w dniu 17 Octobre 2015 r.

Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej od wielu lat biorą udział w misjach poko­jowych, stabilizacyjnych i humanitarnych realizowanych pod egidą Or­ganizacji Naro­dów Zjednoczonych a także, l'autorité du Conseil de sécurité, pod kierownic­twem innych organizacji między­narodowych. L'objectif de la mission est de maintenir la paix et la sécurité dans les différentes régions du monde, et l'extinction des conflits armés et d'aider la population locale.
Rozproszeni po całym kraju i poza jego granicami uczestnicy misji pokojo­wych, stabilizacyjnych i humanitarnych ONZ oraz innych organizacji międzynarodo­wych pragną kultywować tradycje zwią­zane ze służbą na rzecz pokoju i bezpieczeń­stwa międzynarodowego oraz popularyzować idee i zadania misji wśród polskiego społeczeństwa. Odczuwają również potrzebę integracji w celu podtrzymy­wania na­wiązanych w trudnych i niebezpiecz­nych warunkach służby osobistych więzi i przy­jaźni.
Realizacji tych potrzeb służyć będzie stowarzyszenie skupiające w swych sze­regach komba­tantów/weteranów misji pokojowych, stabilisation et humanitaires de l'ONU et d'autres organisations internationales.

Chapitre I

DISPOSITIONS GENERALES

§1

Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczo­nych zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwie­tnia 1989 r. – Loi sur les associations (Dz. Vous. DE 1989 r. Non. 20 Article. 104 de pn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§2

 1. L'Association est un organisme bénévole, démocratique et autonome, sku­piającą w swych szeregach obywateli polskich mają­cych pełną zdolność do czyn­ności prawnych i nie pozbawionych praw publicznych, którzy akceptują cele sta­tutowe Stowarzyszenia i spełniają statutowe wymogi członkostwa.
 2. Do Stowarzyszenia mogą również należeć cudzoziemcy spełniający statutowe wymogi członkostwa i mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczy­pos­politej Polskiej.

§3

Les membres de l'Association sont égaux en droits et responsabilités, et leurs relations mutuelles sont fondées sur les principes de la bonté, respect et le soutien.

§4

L'Association et l'ensemble de ses cellules conservent leurs activités statutaires de la neutralité politique et la tolérance vision du monde.

§5

 1. L'Association opère sur le territoire polonais, et le siège des plus hautes autorités de la ville capitale de Varsovie.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami państwa polskiego na obsza­rze mandatowym misji.

§6

Stowarzyszenie może tworzyć koła oraz kluby środowiskowe.

§7

 1. Autorités de l'Association utilisent leurs propres joints, zgodnie z obowią­zu­jącymi przepisami prawa oraz używają tłumaczeń nazwy Stowarzysze­nia w językach obcych.
 2. L'Association peut les utiliser symbole graphique distinctif (logo) oraz ustano­wić i nadawać odznaki organizacyjne, medale okolicznościowe i pamiątkowe.
 3. Stowarzyszenie oraz koła mają prawo do posiadania sztandarów.

§8

L'Association fonde ses activités sur la fourniture de travail social et les membres du. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

§9

Stowarzyszenie na mocy uchwały Zarządu Głównego może należeć do organizacji międzyna­rodowych oraz być członkiem związku stowarzyszeń (fédération) działają­cego w Polsce, jeżeli cele i metody działania tych organizacji nie pozostają w sprzecz­ności z ustawodawstwem Rzeczpospolitej Polskiej i statutem Stowarzy­szenia oraz nie naru­szają zobowiązań wynikają­cych z umów międzynarodowych, dont la Pologne est partie.

Chapitre II

OBJECTIFS ET METHODES DE L'ASSOCIATION DES

§10

Les objectifs de l'Association sont:

 1. działanie na rzecz integracji środowiska weteranów misji poza granicami państwa oraz stymulowanie ich aktyw­ności w życiu społecznym;
 2. wyjaśnianie społeczeństwu znaczenia i roli ONZ i innych organizacji międzynaro­dowych w zapewnieniu pokoju i bezpieczeństwa, wygaszaniu konfliktów w świe­cie oraz budowy wzajemnego zaufania i współpracy;
 3. POPULARISATION, à la fois à la maison et à l'étranger, dotychczasowych osiągnięć i doświad­czeń Polaków w organizowanych przez międzynarodową społeczność mi­sjach w różnych częściach świata;
 4. de représenter et de protéger les intérêts des anciens combattants – członków Stowa­rzyszenia wo­bec władz państwowych, administracyjnych i samorządowych oraz innych pod­miotów;
 5. działanie na rzecz poprawy warunków socjalno-bytowych weteranów i ich rodzin;
 6. kultywowanie tradycji oręża polskiego, propagowanie wśród społeczeństwa, a zwłaszcza młodzieży patriotyzmu i postaw proobronych, a także upamiętnianie miejsc wydarzeń historycznych oraz osób z nimi związanych;
 7. współdziałanie i współpraca z organami administracji państwowej i samorządo­wej,parlamentem i Urzędem Prezydenta w zakresie celów stojących przed Sto­wa­rzy­szeniem;
 8. współpraca i współdziałanie z międzynarodowymi organizacjami mającymi po­dobny cha­rakter i cele;
 9. umacnianie koleżeńskich więzi oraz wzajemnego szacunku we własnym środowi­sku, a także utrzymywanie więzi z jednostkami wojskowymi oraz instytu­cjami wojskowymi i cy­wilnymi;
 10. protection de l'honneur, Hommage aux anciens combattants et à la dignité de la mission;
 11. organizowanie w porozumieniu z dowództwami polskich kontyngentów wojsko­wych, pomocy dla ludności na obszarze mandatowym misji w tym pomocy mate­rialnej ze środków Stowarzyszenia;
 12. udzielanie wsparcia i pomocy finansowej oraz materialnej weteranom będącym w trudnej sytuacji materialnej, et de leurs familles;
 13. la coopération avec des institutions scientifiques, m.in. Ministère de la Défense, w bada­niach nad skutecznością działań misji pokojowych, stabilizacyjnych i huma­­nitarnych, w tym kontyn­gentów polskich w tych misjach.

§11

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku pu­blicznego.

 1. W ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:
     1. participation des membres aux activités de l'Association, kół i klubów środowi­sko­wych;
     2. przedstawianie właściwym władzom i organom administracji postulatów oraz opi­nii w sprawach weteranów misji;
     3. rozwijanie działań służących rozpoznaniu warunków socjalno-bytowych wetera­nów misji i ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem weteranów poszkodowa­nych w tych misjach;
     4. l'inspiration et de l'organisation, w razie potrzeby pomocy dla osób określo­nych w pkt. c;
     5. inspirowanie członków Stowarzyszenia do włączania się w działalność wspólnot oraz społeczności lokalnych;
     6. organizowanie konferencji naukowych, expositions, lectures, spotkań i pre­lekcji oraz współuczestnictwo w organi­zowaniu przedsięwzięć poświęco­nych roli Polski i Polaków, a także ONZ i innych organizacji w zapewnianiu pokoju i bezpieczeństwa światowego;
     7. zgłaszanie kandydatów i wspieranie swoich członków kandydujących do orga­nów władz samorządowych;
     8. umacnianie koleżeńskich więzi oraz wzajemnego szacunku w środowisku wetera­nów działań poza granicami państwa;
     9. établir et développer des contacts avec d'autres associations, związkami i organiza­cjami pozarządowymi zarówno w kraju jak i zagranicą;
     10. prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie przekwalifikowania i dosko­­na­lenia zawodowego, psychopédagogique et les droits des anciens combattants et des vétérans blessés;
     11. organizowanie pomocy materialnej i prawnej dla rodzin poległych na misjach;
     12. POPULARISATION, à la fois à la maison et à l'étranger, osiągnięć i doświadczeń Pol­ski w or­ganizowanych przez międzynarodową społeczność misjach na świecie;
     13. organizowanie pomocy dla poszkodowanej ludności zamieszkałej na obsza­rach mandatowych działania Polskich Kontyngentów Woj­skowych;
     14. udział przedstawicieli Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w międzynarodowych spotkaniach ze stowarzyszeniami skupiającymi wetera­nów misji w innych krajach;
     15. publication de livres, Brochure, Articles, relacji ze spotkań dotyczących misji pokojowych, humanitarnych i stabilizacyjnych ONZ oraz innych organizacji międzynarodowych.

2. W ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:

     1. prowadzenie zajęć edukacyjnych dla weteranów i osób starszych z zakresu prawa, gospodarki, profilaktyki zdrowotnej, sportu, turystyki, umiejętności interpersonalnych;
     2. realizacja programów edukacyjnych i warsztatów o starzeniu, osobach starszych i aktywnym starzeniu;
     3. organizowanie, a także uczestnictwo w organizowaniu, przedsięwzięć służą­cych zwiększeniu aktywności fizycznej i turystyczno-rekreacyjnych wetera­nów i osób starszych;
     4. organizowanie spotkań członków Stowarzyszenia w celu wymiany doświad­czeń;
     5. organizowanie, a także współuczestnictwo w organizowaniu, imprez spor­towo-obronnych, podróży wojskowo-historycznych, krajoznawczych, imprez kulturalnych, spotkań służących integracji środowisk kombatanckich i wete­ranów oraz współpracy międzypokoleniowej;
     6. inspirowanie oraz opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami poległych żołnierzy.

Chapitre III

MEMBRES DE L'ASSOCIATION, Leurs droits et responsabilités

§12

 1. Les membres de l'Association sont répartis en membres ordinaires, honorowych i wspierają­cych.
 2. Preuve de l'adhésion à l'Association est une carte de membre.

§13

 1. Membre ordinaire peut être un citoyen polonais, który uczest­niczył lub uczestniczy w misji pokojowej, stabilizacyjnej lub humanitarnej ONZ albo innej organizacji między­narodowych realizowanej z upoważnienia Rady Bezpieczeństwa ONZ, spełnia wy­mogi określone w § 2 paragraphe. 1 ni­niejszego statutu i złoży stosowne pisemne oświad­czenie woli.
 2. Cudzoziemiec nie mający miejsca za­mieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, o ile spełnia wymogi statu­towe może zostać członkiem honorowym lub wspierającym.

§14

Decyzję o przyjęciu członków zwyczajnych do Stowarzyszenia podejmuje zarząd koła i przedstawia do zatwierdzenia na zebraniu koła.

§15

Żołnierze w czynnej służbie wojskowej mogą być członkami Stowarzyszenia po uzy­skaniu zgody właściwych władz wojskowych.

§16

Les membres de l'Association ont le droit de:

        1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia oraz na delegatów na Kra­jowy Zjazd Delegatów;
        2. participer aux réunions des roues et des clubs environnementaux;
        3. obtenir des informations sur les activités de l'Association;
        4. participer à des réunions, na których władze Stowarzyszenia podejmują uchwa­ły ich doty­czące;
        5. bénéficier de l'aide juridique et de la société sociale-vie;
        6. se référer à des questions personnelles à l'Association;
        7. porter un insigne Association organisationnelle;
        8. représenter, avec l'autorisation des autorités compétentes, Stowarzyszenie na im­pre­­zach organi­zowanych przez organy władzy, administracji lub organizacje poza­rządowe;
        9. uczestniczyć w kontaktach z zagranicznymi stowarzyszeniami weteranów;
        10. wyjaśniać wszelkie wątpliwości w określonych statutem strukturach władz Stowa­rzysze­nia;
        11. wspierać działalność Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia i obo­wiązują­cymi przepisami prawa.

§17

Les membres de l'Association sont tenus de:

        1. realizować i propagować cele Stowarzyszenia oraz stosować się do posta­no­wień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
        2. prendre soin de la bonne réputation de l'Association;
        3. respecter les principes d'honneur et de la dignité des missions d'anciens combattants;
        4. appartenir à l'une des roues et de payer les frais d'adhésion réguliers.

§18

Przynależność do Stowarzyszenia nie ogranicza praw jego członków do działalności w legal­nie istniejących partiach politycznych, organizacjach społecznych oraz przy­należności do związków wyznaniowych.

§19

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia.
 2. Tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia przyznaje uchwałą Zarząd Główny na wniosek koła.
 3. Członkowie honorowi są zapraszani do udziału w uroczystościach organi­zowa­nych przez Stowarzyszenie, ainsi que le droit de participer aux réunions et conférences des roues délégués.

§20

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna honoru­jąca cele statutowe i udzielająca Stowarzyszeniu lub jego członkom po­mocy w różnych for­mach.
 2. Decyzję o przyjęcie w poczet członków wspierających Stowarzyszenia podejmuje w dro­dze uchwały właściwy terytorialnie zarząd koła, dans lequel le candidat à l'adhésion une personne fait une déclaration appropriée sera.
 3. support d'adhésion personne continue de la manière indiquée au paragraphe. 2.
 4. Członkowie wspierający są zapraszani do udziału w uroczystościach organizowanych przez Stowarzyszenie, jak również mogą uczestniczyć w zebraniach kół.

§21

 1. Pour mérites dans la réalisation des objectifs de l'Association, mogą być przyznawane następu­jące wyróż­nienia:
    1. diplôme ou une lettre de félicitations;
    2. prix en argent ou en fait;
    3. conférer le titre de membre honoraire de l'Association des;
    4. conférer le titre de Président honoraire de l'Association des.
 2. Prix ​​énumérées au paragraphe. 1 a przyznaje Prezydium Zarządu Głównego, a pozostałe Zarząd Główny Stowarzyszenia w drodze uchwały.

§22

Za wyróżniającą działalność Zarząd Główny Stowarzyszenia może wnioskować do właści­wych władz o włączenie członków Stowarzyszenia do składu delegacji wyjeż­dżających służ­bowo w rejon Polskich Kontyngentów Wojskowych.

§23

L'adhésion à l'Association prend fin en cas de:

        1. démission volontaire présentée par écrit;
        2. retiré de la liste des membres;
        3. décès d'un membre.

§24

 1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia może nastąpić na wniosek zarządu koła w drodze uchwały podjętej przez zebranie koła w przypadku:
    1. skazania prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej;
    2. rétention injustifiée dans le paiement des frais d'adhésion pour une période de plus d'un an;
    3. violation de la loi ou action nuisible à l'Association.
 2. Osobom skreślonym z listy członków Stowarzyszenia przysługuje odwołanie, za pośred­nictwem zarządu koła, do Zarządu Głównego w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnego zawiado­mienia o skreśleniu.

§25

Utrata praw członkowskich powoduje utratę możliwości sprawowania funkcji społecz­nych we władzach Stowarzyszenia.

Chapitre IV

RÈGLES DE L'ASSOCIATION

§26

La structure organisationnelle de l'Association a créé une:

        1. władze naczelne;
        2. Roue;
        3. kluby środowiskowe.

§27

 1. Władze naczelne są wybierane na Zjeździe w głosowaniu tajnym z nieograniczo­nej liczby delegatów przy obecności, AU MOINS 2/3 uprawnionych do głosowa­nia.
 2. Władze kół są wybierane w głosowaniu, zgodnie z decy­zją zwykłej większości człon­ków, le droit de voter, obecnych na zebraniu wybor­czym. W tym samym trybie są wybierani delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów.
 3. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większo­ścią gło­sów przy obecności, au moins la moitié des personnes ayant droit de vote, z wyjątkiem przypad­ków uregulowanych odrębnie w niniejszym statucie.

§28

 1. Krajowe Zjazdy Delegatów i zebrania członków kół Stowarzyszenia są ważne, jeżeli w pierwszym terminie uczestni­czy w nich, au moins la moitié de droit de vote.
 2. Krajowy Zjazd Delegatów i zebranie kół zwołane w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę uprawnio­nych do głosowania.
 3. Rozpoczęcie Krajowego Zjazdu Delegatów lub zebrania koła w drugim terminie następuje w dniu zwołania pierwszego, Une demi-heure plus tard,, jeżeli w ogłoszeniu pierwszego terminu zjazdu lub zebrania nie posta­nowiono inaczej.

§29

 1. En cas de démission d'un membre de l'Association de la fonction, władze te mogą do­kooptować w drodze uchwały nowego członka za jego zgodą spośród członków zwyczajnych.
 2. Liczba dokooptowanych członków władz Stowarzyszenia nie może przekroczyć połowy wybranych członków na Krajowym Zjeździe Delegatów lub zebraniu sprawozdawczo-wyborczym (wy­borczym) Roue.
 3. Dans le cas d', gdy członek władz Stowarzyszenia nie bierze udziału w działal­ności władz, à laquelle il a été élu, zarząd danego szczebla Stowarzyszenia może w drodze uchwały skreślić go z tej funkcji, ce qui doit être informé par écrit. Od po­wyższej decyzji zarządu skreślonemu członkowi służy prawo odwołania się do zebraniakoła, a w przypadku członka władz naczelnych do najbliższego Krajowego Zjazdu Delegatów.

§30

 1. Członkowie komisji rewizyjnych nie mogą być jednocześnie członkami innych władz Sto­warzyszenia na tym samym szczeblu.
 2. Członkowie komisji rewizyjnych mogą brać udział z głosem doradczym w posiedze­niach zarządu danego szczebla.

§31

Toutes les autorités sont tenues d'association:

        1. enquêter et traiter les demandes, prośby i zażalenia członków skierowane do Stowa­rzyszenia oraz informować zainteresowanych o sposobie załatwienia zgłoszonych spraw;
        2. informować członków Stowarzyszenia o podjętych uchwałach oraz innych decy­zjach dotyczących istotnych spraw Stowarzyszenia i jego członków.

§32

La durée du mandat de l'Association et tous les délégués à l'Assemblée nationale quatre années.

Chapitre V

LEADERSHIP ASSOCIATION Primates

§33

Association principales autorités sont:

        1. Congrès national des délégués;
        2. Le conseil principal;
        3. Principal de la vérification de la Commission.

KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW

§34

 1. L'autorité suprême de l'Association est le Congrès national des délégués.
 2. Liczbę delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów każdorazowo ustala w drodze uchwały Za­rząd Główny na pół roku przed terminem zjazdu.
 3. W Krajowym Zjeździe Delegatów biorą udział z głosem decydującym delegaci wybrani na zebraniach kół oraz – si elles ne sont pas délégués – à titre consultatif et sans droit de participer à des membres votant de l'exécutif, członkowie honorowi Sto­warzyszenia i osoby zaproszone.

§35

 1. Krajowy Zjazd Delegatów jest zwoływany przez Zarząd Główny, tous les quatre ans.
 2. O terminie, miejscu i porządku obrad Krajowego Zjazdu Delegatów Zarząd Główny informuje pisem­nie lub w inny skuteczny sposób, co najmniej z 14-to dniowym wyprzedze­niem.
 3. Krajowy Zjazd Delegatów obraduje na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu ob­rad, którego projekt w dniu jego rozpoczęcia przedstawia Zarząd Główny Stowa­rzyszenia.

§36

 1. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów jest zwoływany:
     1. l'initiative du Conseil de l'exprimé sous la forme d'une résolution;
     2. à la demande de la Commission de la vérification;
     3. à la demande écrite, AU MOINS 1/3 le nombre de roues.
 2. Conseil principal au plus tard 3 mois à compter de la date de la résolution ou la réception des demandes, visée au paragraphe. 1 pkt b i c zwołuje Nadzwy­czajny Zjazd Delegatów w celu odbycia obrad nad sprawami, pour lequel il a été convoqué.
 3. W nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe biorą udział delegaci wybrani na ostatnich zebra­niach kół, et la réunion sont applicables, § § 28 et 35 paragraphe. 2 Je 3 Statut.

§37

Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należy:

        1. promulgation du Statut de l'Association ainsi que des changements dans les lois;
        2. adoption du programme et les principales orientations des activités de l'Association;
        3. adoption du règlement de la sélection Association;
        4. sélection des membres du Conseil et de la Commission de la vérification;
        5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Głów­nej Komisji Rewizyjnej;
        6. podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady Krajowego Zjazdu Dele­gatów;
        7. ocena działalności Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej Stowa­rzy­sze­nia w okresie od ostatniego Zjazdu oraz rozpatrywanie wnio­sku w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu;
        8. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznacze­nia jego majątku.

CARTE PRINCIPALE

§38

Zarząd Główny jest organem wykonawczym, który w okresie między Krajowymi Zjazdami Delegatów kieruje działalnością Stowarzyszenia zgodnie z przepisami prawa, statutu i uchwałami Krajowego Zjazdu Delegatów oraz odpowiada przed nim za swoją pracę.

§39

 1. Le conseil principal est nommé dans la composition de 21 membres
 2. Le Conseil principal élit parmi eux la composition du Bureau 9 membres, y compris: pre­zesa, wiceprezesów w liczbie ustalonej przez Zarząd Główny Stowarzy­szenia, Secrétaire Général et Trésorier.
 3. Les réunions du Conseil général seront tenues au besoin, mais pas moins, que tous les six mois.
 4. Les réunions du Conseil sont convoquées par le Bureau central de, zawiadamiając pisemnie wszystkich członków Zarządu z 14. dniowym wyprzedzeniem o terminie, miej­scu i porządku obrad oraz określając sposób i miejsce udostępnienia materiałów będących przedmiotem obrad.
 5. Członkami Zarządu Głównego nie mogą być osoby skazane prawomoc­nym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestęp­stwo skarbowe.

§40

Réunion du Conseil peut également être convoquée à la demande de la Commission principal de la vérification.

§41

 1. Les pouvoirs du Conseil du moût:
    1. kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem i uchwałami Krajo­wego Zjazdu Delegatów;
    2. prowadzenie działań mających na celu popularyzację Stowarzyszenia oraz proble­matyki misji wśród społeczeństwa naszego kraju i za granicą;
    3. représenter l'Association pour les autorités de l'Etat, administracyj­nych, sa­morządowych, jak też organizacji i stowarzyszeń pozarządowych oraz współ­praca i współdziałanie z tymi władzami, organizacjami i stowarzy­szeniami;
    4. współpraca i współdziałanie z organami administracji państwowej i samorzą­dowej, parlamentem i Urzędem Prezydenta;
    5. dokonywanie badań i analiz dotyczących sytuacji socjalno-bytowej wetera­nów, członków Stowarzyszenia oraz rodzin poległych na misjach;
    6. ewidencja członków honorowych,kół i klubów, podejmowanie uchwał w spra­wie wpro­wa­­dze­nia regulaminów i instrukcji dla ogniw terenowych;
    7. la détermination des orientations de la, coordination, nadzorowanie oraz udzie­la­­nie pomocy kołom;
    8. rozpatrywanie odwołań od uchwał zebrań kół Stowarzyszenia i ich zarzą­dów;
    9. abrogation des résolutions de l'Association des roues et leurs conseils, jeżeli są one sprze­czne z prze­pisami obowiązującego prawa, postanowieniami niniejszego statutu lub uchwałami naczelnych władz Stowarzyszenia;
    10. powoływanie komisji problemowych i zespołów doraźnych oraz uchwalanie za­sad ich funkcjonowania;
    11. uchwalanie wysokości wpisowego oraz składek członkowskich i ich podzia­łu;
    12. la gestion des fonds et des biens de l'Association ainsi que l'établissement du budget;
    13. rozpatrywanie i zatwierdzanie okresowych sprawozdań Prezydium Zarządu Głów­nego;
    14. składanie sprawozdań ze swej działalności Krajowemu Zjazdowi Delegatów;
    15. zwoływanie Krajowych Zjazdów Delegatów;
    16. adopter des règlements pour le fonctionnement de la carte principale;
    17. rozpatrywanie wniosków i podejmowanie decyzji w sprawie udzielenia po­mocy fi­nansowej lub materialnej, Association des ressources, osobom o któ­rych mowa w pkt e;
    18. rozpatrywanie odwołań i zapytań Kół oraz indywidualnych członków Stowa­rzy­szenia;
    19. składanie sprawozdań organom państwowym nadzorującym Stowarzysze­nie.
 2. Si vous créez dans une localité donnée ou dans son voisinage immédiat et quelques roues Conseil de l'Association, na wniosek tych kół może określić tryb po­woływania oraz zakres kompetencji struktury rejonowej.
 3. W sprawach pilnych przekraczających kompetencję Prezydium Zarządu Głów­nego głosowania uchwał Zarządu Głównego Stowarzyszenia mogą być przepro­wadzone drogą elektroniczną.

§42

 1. W okresach między posiedzeniami Zarządu Głównego działalnością Stowarzy­sze­­nia kie­ruje Prezydium Zarządu Głównego, które posiada wówczas kompe­tencje określone w § 41 paragraphe. 1 point. un, b, c, d, e, f, g i q Statutu.
 2. Les réunions du Présidium du Conseil général sont convoquées au besoin, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 3. Les réunions du Conseil et de son Bureau peuvent participer, z gło­sem dorad­czym, a invité les représentants des autorités et des administrations et des ONG.
 4. Prezydium Zarządu Głównego składa Zarządowi Głównemu sprawozdania ze swojej działal­ności.

§43

Bureau du Conseil Central de l'Association peut employer des travailleurs, okre­ślać ich zadania oraz ustalać wysokość wynagrodzeń w ramach posiadanego bu­dżetu.

COMITÉ DE VÉRIFICATION MAIN

§44

 1. Commission principal de la vérification est un organe de l'Association.
 2. La Grande Commission de vérification doit 5 membres de l'Association, y compris son président, Vice-président et secrétaire.
 3. Commission principal de la vérification établit des règles détaillées pour les activités d'autres comités de vérification de l'Association.
 4. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Głów­nego Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspól­nym pożyciu, affinités relatives, powinowactwa lub podległości służbo­wej.
 5. Członkami Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia nie mogą być osoby ska­zane wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§45

Les pouvoirs de la Commission principal de la vérification doit être:

        1. przeprowadzenie, co najmniej raz w roku kontroli działalności Stowarzysze­nia, en particulier, la gestion financière et l'État à payer les frais d'adhésion;
        2. składanie Krajowemu Zjazdowi Delegatów sprawozdania obejmującego oce­nę cało­kształtu działal­ności, gospodarki finansowej i majątkowej Stowa­rzyszenia z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu;
        3. przedstawianie raz w roku Zarządowi Głównemu informacji o wykonaniu bu­dżetu oraz wynikach przeprowadzonych kontroli;
        4. możliwość uczestnictwa jej przedstawiciela z głosem doradczym w posie­dze­niach Za­rządu Głównego i jego Prezydium;
        5. contrôle sur les activités des autres comités de vérification de l'Association.

Chapitre VI

ROUES ET CLUBS DE L'ASSOCIATION

ROUES

§46

 1. Les unités d'organisation de base de l'Association doit roues, tworzone na podsta­wie wniosku komitetu organizacyjnego zatwierdzonego przez Zarząd Główny Sto­warzyszenia.
 2. Pour créer le nombre requis de roues, AU MOINS 7 membres.
 3. Les membres se sont réunis dans les milieux, kierując się postanowieniami niniejszego statutu oraz uchwałami władz, realizują cele i założenia programowe Stowa­rzyszenia.

§47

Roues autorités:

        1. zebranie członków koła;
        2. les cercles de gestion;
        3. les roues du comité de vérification.

§48

 1. Najwyższą władzą koła jest zebranie członków, które odbywa się, co naj­mniej raz na kwartał, selon le plan élaboré par les roues du Conseil.
 2. Rassembler la roue peut également être convoquée à la demande du Conseil de la, komisji rewizyj­nej koła lub 1/3 nombre de ses membres.
 3. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze koła odbywają się raz na 4 année, et aussi le cercle représente la gestion des réunions annuelles de l'entreprise.
 4. Les membres des autorités suprêmes de l'Association, sauf s'ils sont également membres de la roue, biorą udział w zebraniach kół wyłącznie z głosem doradczym.
 5. Conseil de roues sur 7 dni przed planowaną datą zebrania zawiadamia człon­ków i za­pro­szonych gości o miejscu, la date et l'ordre du jour.

§49

Do kompetencji zebrania koła należy:

        1. uchwalanie planów działania i budżetów koła;
        2. examiner et approuver le conseil d'administration et les comités de vérification roues;
        3. ocena działalności koła i jego władz oraz podejmowanie uchwał w tych spra­wach;
        4. élection des membres du conseil et les roues du comité de vérification;
        5. choix – selon les règles établies par le Conseil d' – delegatów na Kra­jowy Zjazd Delegatów;
        6. admission de nouveaux membres et la suppression – na podstawie postanowień za­war­tych w niniejszym statucie – membres appartenant à la roue;
        7. l'adoption de résolutions sur les questions visées au § 59.

§50

 1. Le Conseil se compose d'une roue 3 – 7 membres et élus parmi eux un président, sekreta­rza i skarb­nika. En cas de nomination de compter dessus bord 3 osób można wybrać wicepre­zesa.
 2. Le Conseil dirige les activités journalières des roues de roues, zgodnie z postanowieniami statutu oraz uchwał i wytycznych władz naczelnych Stowarzyszenia. Posiedzenia zarzą­du odbywają się według potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§51

Les pouvoirs du conseil à la roue:

        1. mettre en œuvre les résolutions, wytycznych i regulaminów władz naczelnych Stowa­rzy­szenia;
        2. reprezentowanie interesów członków koła i działanie w ich imieniu na ze­wnątrz;
        3. przygotowanie projektów planu działania i budżetu koła;
        4. inicjowanie współpracy z miejscowymi organami władzy i administracji oraz or­gani­zacjami pozarządowymi;
        5. prowadzenie na danym terenie działalności wyjaśniającej znaczenie udziału obywa­teli polskich w misjach pokojowych, stabilizacyjnych oraz humanitar­nych ONZ i innych organi­zacji międzynarodowych;
        6. podejmowanie różnego rodzaju inicjatyw integrujących zamieszkałych na da­nym te­renie działalności koła weteranów;
        7. otaczanie opieką i udzielanie pomocy rodzinom poległych na misjach oraz wete­ranom poszkodo­wanym i ich rodzinom;
        8. inspirowanie lokalnych organów władzy i admini­stracji oraz organiza­cji poza­rządowych do udzielania pomocy osobom określonym w pkt. g;
        9. la tenue des dossiers des membres du cercle et de la collecte des cotisations;
        10. la gestion d'actifs et de fonds dans le budget, zgodnie z zasa­dami okre­ślonymi przez Zarząd Główny;
        11. soumettre des propositions pour honorer les membres du cercle;
        12. składanie sprawozdań ze swojej działalności na zebraniach koła;
        13. zwoływanie zebrań koła;
        14. la présentation des rapports écrits de la roue par la loi. przyję­tych usta­leń Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

§52

 1. Le comité de vérification se compose de la roue 3 – 5 członków i wybiera spośród siebie przewod­niczą­cego, Vice-président et secrétaire.
 2. Les pouvoirs de la roue du comité de vérification,:
    1. contrôler les activités de la roue, w szczególności gospodarki finansowej i regu­larno­ści opłacania składek członkowskich;
    2. składanie zarządowi koła okresowych informacji o wyni­kach prowadzonych kontroli;
    3. participer à un conseil roues réunions du conseil d'administration;
    4. składanie sprawozdania na zebraniach sprawozdawczych i sprawozdawczo-wybor­czych koła wraz z oceną działalności ustępującego zarządu;
    5. l'évaluation de la mise en œuvre de la statutaire.

§53

 1. Rozwiązanie koła może nastąpić na podstawie uchwały zebrania koła, przyjętej wię­kszością, AU MOINS 2/3 Voter, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych koła, lub na mocy uchwały Zarządu Głównego Sto­wa­rzyszenia w przypadku braku działalności statutowej koła, mniejszej niż sied­miu liczby członków zwyczajnych koła lub wykazania działalności sprzecznej ze statutempo uzyskaniu pisemnej opinii Głównej Komisji Rewizyjnej, z uwzględ­nie­niem wymogów § 63.
 2. W wypadku rozwiązania koła jego aktywa, zobowiązania i dokumentacja są przejmowane przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.

CLUBS DE L'ENVIRONNEMENT

§54

 1. Anciens combattants, indépendamment de la nationalité de la roue, mogą zrzeszać się w klubach śro­dowiskowych.
 2. Kluby środowiskowe mają charakter ogólnokrajowy i mogą skupiać uczestników konkret­nej misji, ou des modifications spécifiques (rotation) la mission.

Chapitre VII

BIENS ET DES FONDS D'ASSOCIATION

§55

 1. Actifs de l'Association sont la propriété, la mobilité et les fonds.
 2. Do nabywania i zbywania praw majątkowych oraz zaciągania zobowiązań w imie­niu Stowa­rzyszenia jest upoważniony Zarząd Główny.

§56

 1. Actifs de l'Association proviennent des cotisations des membres, dons, Héritage, zapi­sów, revenus provenant de ses propres activités, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz ofiarno­ści społecznej.
 2. SYNDICAT, avec les dispositions applicables de la, może przyjmować darowi­zny, héritages et legs, et l'utilisation de générosité sociale.
 3. L'Association peut mener des affaires, według zasad określo­nych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej służy działal­ności statutowej i nie może być przeznaczony do podziału między członków Sto­warzyszenia.
 4. Stowarzyszenie może otrzymać dotację, selon les principes énoncés dans les règlements distincts.
 5. Majątek Stowarzyszenia przeznaczany jest na statutową działalność pożytku pu­blicznego Stowarzyszenia.
 6. Autorités de l'Association agissant en son nom ne sont pas autorisés à:
    1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzysze­nia w sto­sunku do jego członków, membres du conseil d'administration ou les employés, et aussi par rapport à leurs «personnes proches» au sens de. 20 1 point 6 Loi du 24 Avril 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolon­tariacie;
    2. transfert d'actifs de l'Association pour le bénéfice de ses membres, członków or­ga­nów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferen­cyjnych warunkach;
    3. l'utilisation des actifs de l'Association pour les membres, członków orga­nów lub pra­cowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w sto­sunku do osób trze­cich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzy­szenia;
    4. acheter sur les conditions spécifiques des biens ou des services d'entités, w któ­rych uczest­niczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracow­nicy oraz ich „osoby bliskie” na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§57

 1. Les fonds de l'Association seront affectés aux activités statutaires.
 2. La base de la gestion financière de l'Association sont adoptées par leurs budgets.

§58

 1. Do ważności oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych Stowarzy­sze­nia oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie i podpisy prezesa lub wi­ceprezesa oraz skarbnika Zarządu Głównego.
 2. Do ważności oświadczeń woli niewymienionych w ust. 1 i pozostałych dokumen­tów Za­rządu Głównego lub jego Prezydium wymagany jest podpis prezesa tego Zarządu, et en son absence – wiceprezesa lub upoważnionego se­kretarza generalnego.

§59

 1. Chaque roue a le droit d'augmenter les frais d'inscription et frais d'adhésion plus que le montant établi à l'Association, a uzyskane w ten sposób fundusze zużyć na pokrycie wła­snych potrzeb statutowych określonych uchwałą ogólnego zebra­nia koła.
 2. Dans des cas particuliers, le Conseil peut prendre la roue de secours ou de libérer de l'obligation de facturer des frais d'adhésion.
 3. Koło przekazuje określoną przez Zarząd Główny część składek członkowskich do Za­rządu Głównego.

Chapitre VIII

DISPOSITIONS FINALES

§60

 1. Zmiana statutu Stowarzyszenia może nastąpić w drodze uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów podję­tej większością 2/3 Voter, przy obecności, co najmniej połowy liczby wybranych delegatów.
 2. Conseil de l'Association doit aviser le tribunal de l'enregistrement du changement de la loi.

§61

 1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia po­dejmuje Krajowy Zjazd Delegatów większością 3/4 głosów w obec­ności, AU MOINS 2/3 le droit de voter.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Krajowy Zjazd Delegatów określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§62

 1. O rozwiązaniu Stowarzyszenia może również zdecydować sąd, wyznaczając jednocześnie jego likwida­tora i podając warunki likwidacji.
 2. Obowiązkiem likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji w sposób zabezpiecza­jący mają­tek Stowarzyszenia przed nieuzasadnionym jego uszczupleniem.
 3. Frais de liquidation coïncide avec les actifs liquidés de l'Association.

§63

 1. W przypadku rozwiązania koła Zarząd Główny Stowarzyszenia powołuje komisję likwidacyjną w składzie 3 personnes. Le président du comité doit nommer un membre du conseil d'administration de l'Association.
 2. Obowiązkiem likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji w sposób zabezpiecza­jący mają­tek koła przed nieuzasadnionym jego uszczupleniem.
 3. Frais de liquidation coïncide avec les actifs des roues liquidés. Pozostający po likwida­cji koła majątek oraz jego fundusze należy przekazać do Zarządu Głów­nego.