Konferencja Naukowa pt. „Polska w misjach i operacjach pokojowych”

24 October. w dniu Narodów Zjednoczonych z okazji 20-rocznicy działalności Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Polska w misjach i operacjach pokojowych”.
Organizatorami Konferencji było Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i Wyż-sza Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie.The 20th anniversary of the Association of Veterans of UN Peacekeeping Missions was a direct opportunity to hold a conference,,pl,Poles from,,pl,participate in peace missions and operations in Asia,,pl,Africa,,pl,Eu-rope,,pl,in the Middle and Middle East,,pl,in Central America and stabilization missions in Iraq and Afghanistan,,pl,Representatives of more than 100 thousand community of participants of activities outside the country consolidated and at the end of the 20th century they established the Association of Veterans of UN Peacekeeping Missions,,pl,Over the past twenty years, members of the Association have been present in local communities,,pl.
Polacy od 1953 r. uczestniczą w misjach i operacjach pokojowych w Azji, Afryce, Eu-ropie, na Bliskim i Środkowym Wschodzie, w Ameryce Środkowej oraz misjach stabilizacyjnych w Iraku i Afganistanie. Przedstawiciele ponad 100-tysięcznej społeczności uczestników działań poza granicami państwa skonsolidowała się i pod koniec XX wieku powołali Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ.
Przez ostatnie dwadzieścia lat członkowie Stowarzyszenia kombatanci misji pokojowych byli obecni w lokalnych środowiskach, they took various actions to their advantage and helped society and their colleagues in need,,pl,The aim of the conference was to show their activities and to show the historical, political and military dimension of Poland's involvement in past and future peace missions and operations,,pl,They became part of the Conference Scientific Committee,,pl,dr Stanisław Woźniak - Veterans Association of UN Peacekeeping Missions,,pl,Dariusz Kozerawski - Jagiellonian University in Kraków,,pl,University of Humanities and Natural Sciences,,pl,Jan Długosz in Częstochowa,,pl,Andrzej Piętak - University of Warmia and Mazury in Olsztyn,,pl,Grzegorz Ciechanowski - prof,,pl,US - University of Szczecin,,pl,Associate,,pl,Sławomir Jednoróg,,pl.
Celem konferencji było pokazanie ich działalność oraz pokazanie historyczno-politycznego oraz militarnego wymiaru zaangażowania Polski w byłe oraz przyszły misje i operacje pokojowe.
W skład Komitetu Naukowego Konferencji weszli:
– gen. brig. dr Stanisław Woźniak – Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ;
– prof. dr hab. Dariusz Kozerawski – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
– prof. dr hab. Janusz Torches – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie;
– prof. dr hab. Eng. Andrzej Piętak – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;
– dr hab. Grzegorz Ciechanowski – prof. US – Uniwersytet Szczeciński;
– prof. nadzw. dr hab. Eng. Sławomir Jednoróg – Institute of Plasma Physics and Laser Microfusion,,pl,Remigiusz Wiśniewski,,pl,College of,,pl,Paweł Włodkowic in Płock,,pl,Magdalena Sitek,,pl,University of Euroregional Economy,,pl,dr Joanna Dobosz-Dobrowolska,,pl,dr Adam Cichosz - Katowice University of Physical Education,,pl,lecturer,,pl,Institute of Political Sciences,,pl,University of Warmia and Mazury in Olsztyn,,pl,dr Rafał Piotr Depczyński,,pl,Col. Paweł Chabielski - commander of the Mission Preparation Center,,pl,In the first panel entitled "The role and place and contemporary challenges of the Association of Veterans of UN Peacekeeping Missions" moderated by a member of the Association dr hab,,pl,Sławomir Jednoróg gave interesting lectures,,pl,dr Marcinkowski Czesław,,pl;
– prof. nadzw. dr hab. Eng. Remigiusz Wiśniewski, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.
– dr hab. Magdalena Sitek – Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie;
– dr Joanna Dobosz-Dobrowolska – Western Institute in Poznań;
– dr Adam Cichosz – Katowicka Akademia Wychowania Fizycznego;
– Dr. Czeslaw Marcinkowski – Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie;
– dr Piotr Lotarski – adiunkt, Instytut Nauk Politycznych, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;
– dr Rafał Piotr Depczyński;
– płk Paweł Chabielski – komendant Centrum Przygotowań do Misji.
W pierwszym panelu zatytułowanym „Rola i miejsce oraz współczesne wy-zwania Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ” moderowanym przez członka Stowarzyszenia dr hab. Sławomir Jednoróg z ciekawymi referatami wystąpili:
– dr Marcinkowski Czesław – Veterans of Mission and Peace Operations in society in the years,,pl,Waldemar Wojtan -,,de,years of the Association,,pl,achievements and failures,,pl,dr Adam Cichosz - Poland and Poles in UN peacekeeping missions at the turn of the century,,pl,dr Rafał Depczyński - Experience from the 5-year activity of the Association's Gdynia Association,,pl,After a break in the second panel "Selected experiences from the participation of Poles in missions outside the country", the papers were consecutively delivered,,pl,International peace and stabilization activities with the participation of Poland,,pl,as a strategic challenge for national security,,pl,Andrzej Piętak,,pl,Under the blue flag in Syria,,pl,Threats to the PKW security environment in Lebanon,,pl 1999 – 2019;
– Waldemar Wojtan – 20 lat Stowarzyszenia – osiągnięcia i niepowodzenia;
– dr Adam Cichosz – Polska i Polacy w pokojowych misjach ONZ na przełomie stulecia;
– dr Rafał Depczyński – Doświadczenia z 5-letniej działalności gdyńskiego Koła Stowarzyszenia.
Po przerwie w drugim panelu „Wybrane doświadczenia z udziału Polaków w misjach poza granicami państwa” referaty kolejno wygłosili:
– prof. dr hab. Dariusz KOZERAWSKI – Międzynarodowe działania pokojowe i stabilizacyjne z udziałem Polski, jako wyzwanie strategiczne dla bez-pieczeństwa narodowego;
– prof. dr hab. Andrzej Piętak – Pod błękitną flagą w Syrii;
– dr Piotr Lotarski – Zagrożenia środowiska bezpieczeństwa PKW w Libanie;
– dr Joanna Dobosz-Dobrowolska - Contemporary challenges for peacekeeping operations,,pl,dr Tadeusz Leszczyński - Police participation in peace missions,,pl,Major Krzysztof Orzech,,pl,Place and role of CPdMZ in the process of preparing soldiers for the implementation of tasks outside the country, including Poland's return to the UN mission on the example of Lebanon,,pl,After long and interesting discussions crowning both panels,,pl,conferences were summed up and ended by the president of the Main Board of the Association dr Stanisław Woźniak,,pl,The achievements of the Conference will be in the publishing house after the conference,,pl;
– dr Tadeusz Leszczyński – Udział policji w misjach pokojowych;
– mjr Krzysztof Orzech – Miejsce i rola CPdMZ w procesie przygotowania żołnierzy do realizacji zadań poza granicami państwa z uwzględnieniem powrotu Polski do misji ONZ na przykładzie Libanu.
Po długich i ciekawych dyskusjach zwieńczających oba panele, konferencje podsumował i zakończył prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia dr Stanisław Woźniak. Dorobek Konferencji znajdzie się w przygotowywanym już wydawnictwie po konferencyjnym.


Photos Mariusz Sybilski

This entry was posted in News and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.