Objectifs de l'Association

Les objectifs de l'Association sont:

 1. działanie na rzecz integracji środowiska weteranów misji oraz stymulowanie ich aktyw­ności w życiu społecznym;
 2. wyjaśnianie społeczeństwu znaczenia i roli ONZ i innych organizacji międzynaro­dowych w zapewnieniu pokoju i bezpieczeństwa, wygaszaniu konfliktów w świe­cie oraz budowy wzajemnego zaufania i współpracy;
 3. POPULARISATION, à la fois à la maison et à l'étranger, dotychczasowych osiągnięć i doświad­czeń Polaków w organizowanych przez międzynarodową społeczność mi­sjach w różnych częściach świata;
 4. de représenter et de protéger les intérêts des anciens combattants – członków Stowa­rzyszenia wo­bec władz państwowych, administracyjnych i samorządowych oraz innych pod­miotów.
 5. działanie na rzecz poprawy warunków socjalno-bytowych członków Stowarzysze­nia i ich rodzin.
 6. la coopération et la collaboration avec les ministères de la Défense nationale, Spraw Zagranicz­nych, L'Intérieur et de l'Administration et de l'Autorité de sécurité des aliments. Anciens combattants et les personnes refoulées de l'objectif de l'Association;
 7. współpraca i współdziałanie z międzynarodowymi organizacjami mającymi po­dobny cha­rakter i cele;
 8. umacnianie koleżeńskich więzi oraz wzajemnego szacunku we własnym środowi­sku, a także utrzymywanie więzi z jednostkami wojskowymi oraz instytu­cjami wojskowymi i cy­wilnymi;
 9. protection de l'honneur, Hommage aux anciens combattants et à la dignité de la mission;
 10. organizowanie w porozumieniu z dowództwami polskich kontyngentów wojsko­wych, pomocy dla ludności na obszarze mandatowym misji w tym pomocy mate­rialnej ze środków Stowarzyszenia;
 11. udzielanie wsparcia i pomocy finansowej oraz materialnej weteranom poszkodowa­nym, et de leurs familles;
 12. coopération avec les institutions scientifiques, m.in. Ministère de la Défense, recherche sur l'efficacité des opérations de maintien de la paix, stabilizacyjnych i huma­nitarnych, w tym kontyn­gentów polskich w tych misjach.

Le programme et les principales orientations de l'Association pour une période de 2020-2023.