Ziele des Vereins

Die Ziele des Vereins sind:

 1. działanie na rzecz integracji środowiska weteranów misji oraz stymulowanie ich aktyw­ności w życiu społecznym;
 2. wyjaśnianie społeczeństwu znaczenia i roli ONZ i innych organizacji międzynaro­dowych w zapewnieniu pokoju i bezpieczeństwa, wygaszaniu konfliktów w świe­cie oraz budowy wzajemnego zaufania i współpracy;
 3. Popularisierung, sowohl zu Hause und im Ausland, dotychczasowych osiągnięć i doświad­czeń Polaków w organizowanych przez międzynarodową społeczność mi­sjach w różnych częściach świata;
 4. zu vertreten und die Interessen der Veteranen – członków Stowa­rzyszenia wo­bec władz państwowych, administracyjnych i samorządowych oraz innych pod­miotów.
 5. działanie na rzecz poprawy warunków socjalno-bytowych członków Stowarzysze­nia i ich rodzin.
 6. Kooperation und Zusammenarbeit mit den Abteilungen für Nationale Verteidigung, Spraw Zagranicz­nych, Innere Angelegenheiten und Verwaltung und die Behörde für Lebensmittelsicherheit. Veteranen und Verdrängte Personen der Zweck des Vereins;
 7. współpraca i współdziałanie z międzynarodowymi organizacjami mającymi po­dobny cha­rakter i cele;
 8. umacnianie koleżeńskich więzi oraz wzajemnego szacunku we własnym środowi­sku, a także utrzymywanie więzi z jednostkami wojskowymi oraz instytu­cjami wojskowymi i cy­wilnymi;
 9. Schutz der Ehre, Veterans Ehre und Würde der Mission;
 10. organizowanie w porozumieniu z dowództwami polskich kontyngentów wojsko­wych, pomocy dla ludności na obszarze mandatowym misji w tym pomocy mate­rialnej ze środków Stowarzyszenia;
 11. udzielanie wsparcia i pomocy finansowej oraz materialnej weteranom poszkodowa­nym, und ihre Familien;
 12. Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Institutionen, m.in. Ministry of Defence, Untersuchungen über die Wirksamkeit der friedenserhaltenden Operationen, stabilizacyjnych i huma­nitarnych, w tym kontyn­gentów polskich w tych misjach.

Das Programm und die Hauptrichtungen der Gesellschaft für einen Zeitraum von 2020-2023.