Cele działalności Stowarzyszenia

Celami Stowarzyszenia są:

1/ działanie na rzecz integracji środowiska weteranów misji oraz stymulowanie ich aktywności w życiu społecznym;

2/ wyjaśnianie społeczeństwu znaczenia i roli ONZ i innych organizacji międzynarodowych w zapewnieniu pokoju i bezpieczeństwa, wygaszaniu konfliktów w świecie oraz budowy wzajemnego zaufania i współpracy;

3/ popularyzowanie, zarówno w kraju jak i za granicą, dotychczasowych osiągnięć i doświadczeń Polaków w organizowanych przez międzynarodową społeczność misjach w różnych częściach świata;

4/ reprezentowanie i ochrona interesów weteranów – członków Stowarzyszenia wobec władz państwowych, administracyjnych i samorządowych oraz innych podmiotów.

5/ działanie na rzecz poprawy warunków socjalno-bytowych członków Stowarzyszenia i ich rodzin.

6/ współdziałanie i współpraca z resortami Obrony Narodowej, Spraw Zagranicznych, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Urzędem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w zakresie celów stojących przed Stowarzyszeniem;

7/ współpraca i współdziałanie z międzynarodowymi organizacjami mającymi podobny charakter i cele;

8/ umacnianie koleżeńskich więzi oraz wzajemnego szacunku we własnym środowisku, a także utrzymywanie więzi z jednostkami wojskowymi oraz instytucjami wojskowymi i cywilnymi;

9/ ochrona czci, honoru i godności weteranów misji;

10/ organizowanie w porozumieniu z dowództwami polskich kontyngentów wojskowych, pomocy dla ludności na obszarze mandatowym misji w tym pomocy materialnej ze środków Stowarzyszenia;

11/ udzielanie wsparcia i pomocy finansowej oraz materialnej weteranom poszkodowanym, oraz ich rodzinom;

12/ współpraca z placówkami naukowymi, m.in. Ministerstwa Obrony Narodowej, w badaniach nad skutecznością działań misji pokojowych, stabilizacyjnych i humanitarnych, w tym kontyngentów polskich w tych misjach.

Program i główne kierunki działania Stowarzyszenia na lata 2007 – 2011.

Program i główne kierunki działania Stowarzyszenia na okres 2003-2007.