УСТАВ

С Т А Т У Т

Ветеран ассоциации содействия ООН

Uchwalony przez IV Krajowy Zjazd Delegatów w dniu 17 Октябрь 2015 г.

Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej od wielu lat biorą udział w misjach poko­jowych, stabilizacyjnych i humanitarnych realizowanych pod egidą Or­ganizacji Naro­dów Zjednoczonych a także, полномочий Совета Безопасности, pod kierownic­twem innych organizacji między­narodowych. Цель миссии заключается в поддержании мира и безопасности в различных регионах мира, и исчезновением вооруженного конфликта и помочь местному населению.
Rozproszeni po całym kraju i poza jego granicami uczestnicy misji pokojo­wych, stabilizacyjnych i humanitarnych ONZ oraz innych organizacji międzynarodo­wych pragną kultywować tradycje zwią­zane ze służbą na rzecz pokoju i bezpieczeń­stwa międzynarodowego oraz popularyzować idee i zadania misji wśród polskiego społeczeństwa. Odczuwają również potrzebę integracji w celu podtrzymy­wania na­wiązanych w trudnych i niebezpiecz­nych warunkach służby osobistych więzi i przy­jaźni.
Realizacji tych potrzeb służyć będzie stowarzyszenie skupiające w swych sze­regach komba­tantów/weteranów misji pokojowych, Стабилизация и гуманитарных ООН и других международных организаций.

Глава I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

§1

Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczo­nych zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwie­tnia 1989 г. – Закон об общественных объединениях (Dz. Вы. из 1989 г. Нет. 20 Пункт. 104 рп. гт.) oraz niniejszego statutu.

§2

 1. Ассоциация является добровольным, демократических и самоуправления, sku­piającą w swych szeregach obywateli polskich mają­cych pełną zdolność do czyn­ności prawnych i nie pozbawionych praw publicznych, którzy akceptują cele sta­tutowe Stowarzyszenia i spełniają statutowe wymogi członkostwa.
 2. Do Stowarzyszenia mogą również należeć cudzoziemcy spełniający statutowe wymogi członkostwa i mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczy­pos­politej Polskiej.

§3

Члены Ассоциации имеют равные права и обязанности, и их взаимные отношения строятся на принципах доброты, уважения и поддержки.

§4

Ассоциация и все его клетки сохраняют свою уставную деятельность политического нейтралитета и терпимости мировоззрение.

§5

 1. Ассоциация осуществляет свою деятельность на территории Польши, и место главным городом своего правительства Варшавы.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami państwa polskiego na obsza­rze mandatowym misji.

§6

Stowarzyszenie może tworzyć koła oraz kluby środowiskowe.

§7

 1. Власти Ассоциации использовать свои собственные почтовые марки, zgodnie z obowią­zu­jącymi przepisami prawa oraz używają tłumaczeń nazwy Stowarzysze­nia w językach obcych.
 2. Ассоциация может использовать их отличительные графический символ (логотип) oraz ustano­wić i nadawać odznaki organizacyjne, medale okolicznościowe i pamiątkowe.
 3. Stowarzyszenie oraz koła mają prawo do posiadania sztandarów.

§8

Ассоциация строит свою деятельность на предоставление социальной работы и членами. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

§9

Stowarzyszenie na mocy uchwały Zarządu Głównego może należeć do organizacji międzyna­rodowych oraz być członkiem związku stowarzyszeń (федерация) działają­cego w Polsce, jeżeli cele i metody działania tych organizacji nie pozostają w sprzecz­ności z ustawodawstwem Rzeczpospolitej Polskiej i statutem Stowarzy­szenia oraz nie naru­szają zobowiązań wynikają­cych z umów międzynarodowych, которых Польша является участником.

Глава II

Задачи и методы АССОЦИАЦИЯ

§10

Целями Ассоциации являются:

 1. działanie na rzecz integracji środowiska weteranów misji poza granicami państwa oraz stymulowanie ich aktyw­ności w życiu społecznym;
 2. wyjaśnianie społeczeństwu znaczenia i roli ONZ i innych organizacji międzynaro­dowych w zapewnieniu pokoju i bezpieczeństwa, wygaszaniu konfliktów w świe­cie oraz budowy wzajemnego zaufania i współpracy;
 3. популяризацию, как дома, так и за рубежом, dotychczasowych osiągnięć i doświad­czeń Polaków w organizowanych przez międzynarodową społeczność mi­sjach w różnych częściach świata;
 4. представлять и защищать интересы ветеранов – członków Stowa­rzyszenia wo­bec władz państwowych, administracyjnych i samorządowych oraz innych pod­miotów;
 5. działanie na rzecz poprawy warunków socjalno-bytowych weteranów i ich rodzin;
 6. kultywowanie tradycji oręża polskiego, содействовать развитию у общественности, a zwłaszcza młodzieży patriotyzmu i postaw proobronych, a także upamiętnianie miejsc wydarzeń historycznych oraz osób z nimi związanych;
 7. współdziałanie i współpraca z organami administracji państwowej i samorządo­wej,parlamentem i Urzędem Prezydenta w zakresie celów stojących przed Sto­wa­rzy­szeniem;
 8. współpraca i współdziałanie z międzynarodowymi organizacjami mającymi po­dobny cha­rakter i cele;
 9. umacnianie koleżeńskich więzi oraz wzajemnego szacunku we własnym środowi­sku, a także utrzymywanie więzi z jednostkami wojskowymi oraz instytu­cjami wojskowymi i cy­wilnymi;
 10. Защита чести, Ветераны честь и достоинство миссии;
 11. organizowanie w porozumieniu z dowództwami polskich kontyngentów wojsko­wych, pomocy dla ludności na obszarze mandatowym misji w tym pomocy mate­rialnej ze środków Stowarzyszenia;
 12. udzielanie wsparcia i pomocy finansowej oraz materialnej weteranom będącym w trudnej sytuacji materialnej, и членов их семей;
 13. сотрудничество с научными учреждениями, m.in. Министерство обороны, w bada­niach nad skutecznością działań misji pokojowych, stabilizacyjnych i huma­­nitarnych, w tym kontyn­gentów polskich w tych misjach.

§11

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku pu­blicznego.

 1. W ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:
     1. Участие в деятельности членов Ассоциации, kół i klubów środowi­sko­wych;
     2. przedstawianie właściwym władzom i organom administracji postulatów oraz opi­nii w sprawach weteranów misji;
     3. rozwijanie działań służących rozpoznaniu warunków socjalno-bytowych wetera­nów misji i ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem weteranów poszkodowa­nych w tych misjach;
     4. вдохновения и организации, w razie potrzeby pomocy dla osób określo­nych w pkt. С;
     5. inspirowanie członków Stowarzyszenia do włączania się w działalność wspólnot oraz społeczności lokalnych;
     6. organizowanie konferencji naukowych, выставки, показания, spotkań i pre­lekcji oraz współuczestnictwo w organi­zowaniu przedsięwzięć poświęco­nych roli Polski i Polaków, a także ONZ i innych organizacji w zapewnianiu pokoju i bezpieczeństwa światowego;
     7. zgłaszanie kandydatów i wspieranie swoich członków kandydujących do orga­nów władz samorządowych;
     8. umacnianie koleżeńskich więzi oraz wzajemnego szacunku w środowisku wetera­nów działań poza granicami państwa;
     9. устанавливать и развивать контакты с другими ассоциациями, związkami i organiza­cjami pozarządowymi zarówno w kraju jak i zagranicą;
     10. prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie przekwalifikowania i dosko­­na­lenia zawodowego, психолого-педагогической и прав ветеранов и ветеранов ранены;
     11. organizowanie pomocy materialnej i prawnej dla rodzin poległych na misjach;
     12. популяризацию, как дома, так и за рубежом, osiągnięć i doświadczeń Pol­ski w or­ganizowanych przez międzynarodową społeczność misjach na świecie;
     13. organizowanie pomocy dla poszkodowanej ludności zamieszkałej na obsza­rach mandatowych działania Polskich Kontyngentów Woj­skowych;
     14. udział przedstawicieli Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w międzynarodowych spotkaniach ze stowarzyszeniami skupiającymi wetera­nów misji w innych krajach;
     15. издание книг, Буклет, Статьи, relacji ze spotkań dotyczących misji pokojowych, humanitarnych i stabilizacyjnych ONZ oraz innych organizacji międzynarodowych.

2. W ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:

     1. prowadzenie zajęć edukacyjnych dla weteranów i osób starszych z zakresu prawa, gospodarki, profilaktyki zdrowotnej, sportu, turystyki, umiejętności interpersonalnych;
     2. realizacja programów edukacyjnych i warsztatów o starzeniu, osobach starszych i aktywnym starzeniu;
     3. organizowanie, a także uczestnictwo w organizowaniu, przedsięwzięć służą­cych zwiększeniu aktywności fizycznej i turystyczno-rekreacyjnych wetera­nów i osób starszych;
     4. organizowanie spotkań członków Stowarzyszenia w celu wymiany doświad­czeń;
     5. organizowanie, a także współuczestnictwo w organizowaniu, imprez spor­towo-obronnych, podróży wojskowo-historycznych, krajoznawczych, imprez kulturalnych, spotkań służących integracji środowisk kombatanckich i wete­ranów oraz współpracy międzypokoleniowej;
     6. inspirowanie oraz opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami poległych żołnierzy.

Глава III

ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

§12

 1. Члены Ассоциации делятся на рядовых членов, honorowych i wspierają­cych.
 2. Доказательства членства в Ассоциации является членской картой.

§13

 1. Рядовой член может быть гражданин Польши, który uczest­niczył lub uczestniczy w misji pokojowej, stabilizacyjnej lub humanitarnej ONZ albo innej organizacji między­narodowych realizowanej z upoważnienia Rady Bezpieczeństwa ONZ, spełnia wy­mogi określone w § 2 пункт. 1 ni­niejszego statutu i złoży stosowne pisemne oświad­czenie woli.
 2. Cudzoziemiec nie mający miejsca za­mieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, o ile spełnia wymogi statu­towe może zostać członkiem honorowym lub wspierającym.

§14

Decyzję o przyjęciu członków zwyczajnych do Stowarzyszenia podejmuje zarząd koła i przedstawia do zatwierdzenia na zebraniu koła.

§15

Żołnierze w czynnej służbie wojskowej mogą być członkami Stowarzyszenia po uzy­skaniu zgody właściwych władz wojskowych.

§16

Члены Ассоциации имеют право на:

        1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia oraz na delegatów na Kra­jowy Zjazd Delegatów;
        2. участвовать в заседаниях колес и экологических клубов;
        3. получать информацию о деятельности Ассоциации;
        4. принимать участие в собраниях, na których władze Stowarzyszenia podejmują uchwa­ły ich doty­czące;
        5. воспользоваться юридической помощью и социальной жизни общества;
        6. относятся к личным вопросам в Ассоциацию;
        7. носить значок организационное объединение;
        8. представлять, с разрешения компетентных органов, Stowarzyszenie na im­pre­­zach organi­zowanych przez organy władzy, administracji lub organizacje poza­rządowe;
        9. uczestniczyć w kontaktach z zagranicznymi stowarzyszeniami weteranów;
        10. wyjaśniać wszelkie wątpliwości w określonych statutem strukturach władz Stowa­rzysze­nia;
        11. wspierać działalność Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia i obo­wiązują­cymi przepisami prawa.

§17

Члены Ассоциации обязаны:

        1. realizować i propagować cele Stowarzyszenia oraz stosować się do posta­no­wień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
        2. заботиться о добром имени Ассоциации;
        3. соблюдать принципы чести и достоинства ветеранов миссии;
        4. принадлежат к одному из колес и платить членские взносы регулярно.

§18

Przynależność do Stowarzyszenia nie ogranicza praw jego członków do działalności w legal­nie istniejących partiach politycznych, organizacjach społecznych oraz przy­należności do związków wyznaniowych.

§19

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia.
 2. Tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia przyznaje uchwałą Zarząd Główny na wniosek koła.
 3. Członkowie honorowi są zapraszani do udziału w uroczystościach organi­zowa­nych przez Stowarzyszenie, , а также имеющих право на участие в совещаниях и конференциях делегатов колес.

§20

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna honoru­jąca cele statutowe i udzielająca Stowarzyszeniu lub jego członkom po­mocy w różnych for­mach.
 2. Decyzję o przyjęcie w poczet członków wspierających Stowarzyszenia podejmuje w dro­dze uchwały właściwy terytorialnie zarząd koła, , в которой заявитель является членом человек делает заявление будет.
 3. Членство продолжает поддерживать людей в соответствии с положениями пункта. 2.
 4. Członkowie wspierający są zapraszani do udziału w uroczystościach organizowanych przez Stowarzyszenie, jak również mogą uczestniczyć w zebraniach kół.

§21

 1. За свои заслуги в достижении целей Ассоциации, mogą być przyznawane następu­jące wyróż­nienia:
    1. диплом или поздравительное письмо;
    2. призовые деньги или фактические;
    3. о присвоении звания Почетного члена Ассоциации;
    4. о присвоении звания Почетного Президента Ассоциации.
 2. Награды, перечисленных в пункте. 1 a przyznaje Prezydium Zarządu Głównego, a pozostałe Zarząd Główny Stowarzyszenia w drodze uchwały.

§22

Za wyróżniającą działalność Zarząd Główny Stowarzyszenia może wnioskować do właści­wych władz o włączenie członków Stowarzyszenia do składu delegacji wyjeż­dżających służ­bowo w rejon Polskich Kontyngentów Wojskowych.

§23

Членство в Ассоциации прекращается в случае:

        1. добровольной отставке представляется в письменном виде;
        2. удалены из списка членов;
        3. смерти члена.

§24

 1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia może nastąpić na wniosek zarządu koła w drodze uchwały podjętej przez zebranie koła w przypadku:
    1. skazania prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej;
    2. неоправданного удержания по уплате членских взносов в течение более чем года;
    3. нарушение закона или акта вредно для ассоциации.
 2. Osobom skreślonym z listy członków Stowarzyszenia przysługuje odwołanie, za pośred­nictwem zarządu koła, do Zarządu Głównego w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnego zawiado­mienia o skreśleniu.

§25

Utrata praw członkowskich powoduje utratę możliwości sprawowania funkcji społecz­nych we władzach Stowarzyszenia.

Глава IV

Правила ассоциации

§26

Организационная структура ассоциации образуются:

        1. władze naczelne;
        2. Колесо;
        3. kluby środowiskowe.

§27

 1. Władze naczelne są wybierane na Zjeździe w głosowaniu tajnym z nieograniczo­nej liczby delegatów przy obecności, по крайней мере 2/3 uprawnionych do głosowa­nia.
 2. Władze kół są wybierane w głosowaniu, zgodnie z decy­zją zwykłej większości człon­ków, право голоса, obecnych na zebraniu wybor­czym. W tym samym trybie są wybierani delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów.
 3. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większo­ścią gło­sów przy obecności, по крайней мере, половина из них право голоса, z wyjątkiem przypad­ków uregulowanych odrębnie w niniejszym statucie.

§28

 1. Krajowe Zjazdy Delegatów i zebrania członków kół Stowarzyszenia są ważne, jeżeli w pierwszym terminie uczestni­czy w nich, по крайней мере половина право голоса.
 2. Krajowy Zjazd Delegatów i zebranie kół zwołane w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę uprawnio­nych do głosowania.
 3. Rozpoczęcie Krajowego Zjazdu Delegatów lub zebrania koła w drugim terminie następuje w dniu zwołania pierwszego, Через полчаса, jeżeli w ogłoszeniu pierwszego terminu zjazdu lub zebrania nie posta­nowiono inaczej.

§29

 1. В случае отставки члена Ассоциации из функции, władze te mogą do­kooptować w drodze uchwały nowego członka za jego zgodą spośród członków zwyczajnych.
 2. Liczba dokooptowanych członków władz Stowarzyszenia nie może przekroczyć połowy wybranych członków na Krajowym Zjeździe Delegatów lub zebraniu sprawozdawczo-wyborczym (wy­borczym) Колесо.
 3. В случае, gdy członek władz Stowarzyszenia nie bierze udziału w działal­ności władz, на который он был избран, zarząd danego szczebla Stowarzyszenia może w drodze uchwały skreślić go z tej funkcji, что должно быть проинформирован в письменном виде. Od po­wyższej decyzji zarządu skreślonemu członkowi służy prawo odwołania się do zebraniakoła, a w przypadku członka władz naczelnych do najbliższego Krajowego Zjazdu Delegatów.

§30

 1. Członkowie komisji rewizyjnych nie mogą być jednocześnie członkami innych władz Sto­warzyszenia na tym samym szczeblu.
 2. Członkowie komisji rewizyjnych mogą brać udział z głosem doradczym w posiedze­niach zarządu danego szczebla.

§31

Все органы власти обязаны ассоциации:

        1. расследования и рассмотрения запросов, prośby i zażalenia członków skierowane do Stowa­rzyszenia oraz informować zainteresowanych o sposobie załatwienia zgłoszonych spraw;
        2. informować członków Stowarzyszenia o podjętych uchwałach oraz innych decy­zjach dotyczących istotnych spraw Stowarzyszenia i jego członków.

§32

Срок полномочий ассоциации и всех делегатов в Национальную ассамблею четыре года.

Глава V

РУКОВОДСТВО АССОЦИАЦИИ Приматы

§33

Ассоциация главный власти:

        1. Национальный конгресс делегатов;
        2. Главный совет;
        3. Главный ревизионной комиссии.

KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW

§34

 1. Высшим органом Ассоциации является Национальный конгресс делегатов.
 2. Liczbę delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów każdorazowo ustala w drodze uchwały Za­rząd Główny na pół roku przed terminem zjazdu.
 3. W Krajowym Zjeździe Delegatów biorą udział z głosem decydującym delegaci wybrani na zebraniach kół oraz – если они не являются делегатами – с правом совещательного голоса и без права участия в голосовании членов органов исполнительной власти, członkowie honorowi Sto­warzyszenia i osoby zaproszone.

§35

 1. Krajowy Zjazd Delegatów jest zwoływany przez Zarząd Główny, каждые четыре года.
 2. O terminie, miejscu i porządku obrad Krajowego Zjazdu Delegatów Zarząd Główny informuje pisem­nie lub w inny skuteczny sposób, co najmniej z 14-to dniowym wyprzedze­niem.
 3. Krajowy Zjazd Delegatów obraduje na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu ob­rad, którego projekt w dniu jego rozpoczęcia przedstawia Zarząd Główny Stowa­rzyszenia.

§36

 1. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów jest zwoływany:
     1. инициативе Совета выражено в форме резолюции;
     2. по просьбе Главного Ревизионной комиссии;
     3. по письменному запросу, по крайней мере 1/3 количество колес.
 2. Главное управление не позднее 3 месяцев с даты принятия решения или поступления заявок, упомянутые в пункте. 1 pkt b i c zwołuje Nadzwy­czajny Zjazd Delegatów w celu odbycia obrad nad sprawami, , для которой он был созван.
 3. W nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe biorą udział delegaci wybrani na ostatnich zebra­niach kół, и встреча применяются, § § 28 и 35 пункт. 2 я 3 Устав.

§37

Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należy:

        1. принятие устава Ассоциации, а также изменения в уставе;
        2. принятие программы и основные направления деятельности Ассоциации;
        3. Принятие Правил отбора ассоциации;
        4. избрание членов Главного совета и ревизионной комиссии;
        5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Głów­nej Komisji Rewizyjnej;
        6. podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady Krajowego Zjazdu Dele­gatów;
        7. ocena działalności Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej Stowa­rzy­sze­nia w okresie od ostatniego Zjazdu oraz rozpatrywanie wnio­sku w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu;
        8. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznacze­nia jego majątku.

Основной плате

§38

Zarząd Główny jest organem wykonawczym, który w okresie między Krajowymi Zjazdami Delegatów kieruje działalnością Stowarzyszenia zgodnie z przepisami prawa, statutu i uchwałami Krajowego Zjazdu Delegatów oraz odpowiada przed nim za swoją pracę.

§39

 1. Главный совет, состоящий из назначаемых 21 Члены
 2. Исполнительный комитет назначает себе состав Бюро 9 Члены, в том числе: pre­zesa, wiceprezesów w liczbie ustalonej przez Zarząd Główny Stowarzy­szenia, Генеральный секретарь и казначей.
 3. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не менее, чем каждые шесть месяцев.
 4. Заседания Совета созываются Президиумом, zawiadamiając pisemnie wszystkich członków Zarządu z 14. dniowym wyprzedzeniem o terminie, miej­scu i porządku obrad oraz określając sposób i miejsce udostępnienia materiałów będących przedmiotem obrad.
 5. Członkami Zarządu Głównego nie mogą być osoby skazane prawomoc­nym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestęp­stwo skarbowe.

§40

Заседании Совета директоров также может быть созвано по просьбе главного ревизионной комиссии.

§41

 1. Полномочия Совета должно быть:
    1. kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem i uchwałami Krajo­wego Zjazdu Delegatów;
    2. prowadzenie działań mających na celu popularyzację Stowarzyszenia oraz proble­matyki misji wśród społeczeństwa naszego kraju i za granicą;
    3. представляет Ассоциацию в органы государственной власти, administracyj­nych, sa­morządowych, jak też organizacji i stowarzyszeń pozarządowych oraz współ­praca i współdziałanie z tymi władzami, organizacjami i stowarzy­szeniami;
    4. współpraca i współdziałanie z organami administracji państwowej i samorzą­dowej, parlamentem i Urzędem Prezydenta;
    5. dokonywanie badań i analiz dotyczących sytuacji socjalno-bytowej wetera­nów, członków Stowarzyszenia oraz rodzin poległych na misjach;
    6. ewidencja członków honorowych,kół i klubów, podejmowanie uchwał w spra­wie wpro­wa­­dze­nia regulaminów i instrukcji dla ogniw terenowych;
    7. определения направлений, координация, nadzorowanie oraz udzie­la­­nie pomocy kołom;
    8. rozpatrywanie odwołań od uchwał zebrań kół Stowarzyszenia i ich zarzą­dów;
    9. отмену резолюции Ассоциации колес и их советы, jeżeli są one sprze­czne z prze­pisami obowiązującego prawa, postanowieniami niniejszego statutu lub uchwałami naczelnych władz Stowarzyszenia;
    10. powoływanie komisji problemowych i zespołów doraźnych oraz uchwalanie za­sad ich funkcjonowania;
    11. uchwalanie wysokości wpisowego oraz składek członkowskich i ich podzia­łu;
    12. управления фондами и активами Ассоциации и бюджетирования;
    13. rozpatrywanie i zatwierdzanie okresowych sprawozdań Prezydium Zarządu Głów­nego;
    14. składanie sprawozdań ze swej działalności Krajowemu Zjazdowi Delegatów;
    15. zwoływanie Krajowych Zjazdów Delegatów;
    16. принятием правил для работы Генерального совета;
    17. rozpatrywanie wniosków i podejmowanie decyzji w sprawie udzielenia po­mocy fi­nansowej lub materialnej, Ассоциация ресурсов, osobom o któ­rych mowa w pkt e;
    18. rozpatrywanie odwołań i zapytań Kół oraz indywidualnych członków Stowa­rzy­szenia;
    19. składanie sprawozdań organom państwowym nadzorującym Stowarzysze­nie.
 2. При создании в данной местности или в непосредственной близости от нескольких кругов совета Ассоциации, na wniosek tych kół może określić tryb po­woływania oraz zakres kompetencji struktury rejonowej.
 3. W sprawach pilnych przekraczających kompetencję Prezydium Zarządu Głów­nego głosowania uchwał Zarządu Głównego Stowarzyszenia mogą być przepro­wadzone drogą elektroniczną.

§42

 1. W okresach między posiedzeniami Zarządu Głównego działalnością Stowarzy­sze­­nia kie­ruje Prezydium Zarządu Głównego, które posiada wówczas kompe­tencje określone w § 41 пункт. 1 точка. a, си, С, ре, e, f, g i q Statutu.
 2. Заседания Исполнительного комитета Центрального Совета созывается по мере необходимости, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 3. Заседания Совета и бюро могут участвовать, z gło­sem dorad­czym, приглашены представители органов власти и управления и НПО.
 4. Prezydium Zarządu Głównego składa Zarządowi Głównemu sprawozdania ze swojej działal­ności.

§43

Бюро Центрального совета Ассоциации могут нанимать работников, okre­ślać ich zadania oraz ustalać wysokość wynagrodzeń w ramach posiadanego bu­dżetu.

ГЛАВНАЯ Комитет по аудиту

§44

 1. Главный Ревизионная комиссия является органом Ассоциации.
 2. Комитет по аудиту должен состоять из Главного 5 Члены Ассоциации, в том числе ее председатель, Вице-президент и секретарь.
 3. Главный Ревизионная комиссия устанавливает подробные правила деятельности других аудиторских комитетов Ассоциации.
 4. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Głów­nego Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspól­nym pożyciu, относительное сродство, powinowactwa lub podległości służbo­wej.
 5. Członkami Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia nie mogą być osoby ska­zane wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§45

Полномочия Главного Ревизионной комиссии должны быть:

        1. przeprowadzenie, co najmniej raz w roku kontroli działalności Stowarzysze­nia, В частности, финансового управления и государственной платить членские взносы;
        2. składanie Krajowemu Zjazdowi Delegatów sprawozdania obejmującego oce­nę cało­kształtu działal­ności, gospodarki finansowej i majątkowej Stowa­rzyszenia z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu;
        3. przedstawianie raz w roku Zarządowi Głównemu informacji o wykonaniu bu­dżetu oraz wynikach przeprowadzonych kontroli;
        4. możliwość uczestnictwa jej przedstawiciela z głosem doradczym w posie­dze­niach Za­rządu Głównego i jego Prezydium;
        5. надзор за деятельностью других комитетов аудита Ассоциации.

Глава VI

КОЛЕСА И АССОЦИАЦИЯ КЛУБОВ

КОЛЕСА

§46

 1. Основными структурными подразделениями Ассоциации колеса должны, tworzone na podsta­wie wniosku komitetu organizacyjnego zatwierdzonego przez Zarząd Główny Sto­warzyszenia.
 2. Для создания необходимого количества колес, по крайней мере 7 Члены.
 3. Пользователи собрались в круги, kierując się postanowieniami niniejszego statutu oraz uchwałami władz, realizują cele i założenia programowe Stowa­rzyszenia.

§47

Власти колесах:

        1. zebranie członków koła;
        2. управлении кругах;
        3. Колеса комитет по аудиту.

§48

 1. Najwyższą władzą koła jest zebranie członków, które odbywa się, co naj­mniej raz na kwartał, в соответствии с планом, разработанным Советом колесах.
 2. Колеса в сборе может быть созван по просьбе Генерального совета, komisji rewizyj­nej koła lub 1/3 число его членов.
 3. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze koła odbywają się raz na 4 год, а также управление круг представляет ежегодные встречи бизнеса.
 4. Члены исполнительного органов Ассоциации, если они также являются членами колеса, biorą udział w zebraniach kół wyłącznie z głosem doradczym.
 5. Управление колеса 7 dni przed planowaną datą zebrania zawiadamia człon­ków i za­pro­szonych gości o miejscu, Дата и повестка дня.

§49

Do kompetencji zebrania koła należy:

        1. uchwalanie planów działania i budżetów koła;
        2. рассматривать и утверждать управления и комитеты по аудиту колес;
        3. ocena działalności koła i jego władz oraz podejmowanie uchwał w tych spra­wach;
        4. избрании членов совета директоров и комитета по аудиту колес;
        5. выбор – в соответствии с правилами, установленными Советом – delegatów na Kra­jowy Zjazd Delegatów;
        6. прием новых членов и исключение – na podstawie postanowień za­war­tych w niniejszym statucie – членов, принадлежащих к колесу;
        7. принятие решений по вопросам, указанным в § 59.

§50

 1. Правление состоит из колеса 3 – 7 членов и избрать одного из них в качестве президента, sekreta­rza i skarb­nika. В случае назначения подсчета платы выше 3 osób można wybrać wicepre­zesa.
 2. Правление текущей деятельности колеса колеса, zgodnie z postanowieniami statutu oraz uchwał i wytycznych władz naczelnych Stowarzyszenia. Posiedzenia zarzą­du odbywają się według potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§51

Полномочия совета на колеса:

        1. осуществления резолюций, wytycznych i regulaminów władz naczelnych Stowa­rzy­szenia;
        2. reprezentowanie interesów członków koła i działanie w ich imieniu na ze­wnątrz;
        3. przygotowanie projektów planu działania i budżetu koła;
        4. inicjowanie współpracy z miejscowymi organami władzy i administracji oraz or­gani­zacjami pozarządowymi;
        5. prowadzenie na danym terenie działalności wyjaśniającej znaczenie udziału obywa­teli polskich w misjach pokojowych, stabilizacyjnych oraz humanitar­nych ONZ i innych organi­zacji międzynarodowych;
        6. podejmowanie różnego rodzaju inicjatyw integrujących zamieszkałych na da­nym te­renie działalności koła weteranów;
        7. otaczanie opieką i udzielanie pomocy rodzinom poległych na misjach oraz wete­ranom poszkodo­wanym i ich rodzinom;
        8. inspirowanie lokalnych organów władzy i admini­stracji oraz organiza­cji poza­rządowych do udzielania pomocy osobom określonym w pkt. грамм;
        9. учет членов клуба и сбор членских взносов;
        10. управление активами паевых инвестиционных фондов и в рамках бюджета, zgodnie z zasa­dami okre­ślonymi przez Zarząd Główny;
        11. представления предложений за награды члены кружка;
        12. składanie sprawozdań ze swojej działalności na zebraniach koła;
        13. zwoływanie zebrań koła;
        14. представление письменных отчетов уставных колесо. przyję­tych usta­leń Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

§52

 1. Комитет по аудиту состоит из колеса 3 – 5 członków i wybiera spośród siebie przewod­niczą­cego, Вице-президент и секретарь.
 2. Полномочия комитета по аудиту, колеса:
    1. контроля за деятельностью колес, w szczególności gospodarki finansowej i regu­larno­ści opłacania składek członkowskich;
    2. składanie zarządowi koła okresowych informacji o wyni­kach prowadzonych kontroli;
    3. участвовать с правом совещательного заседаний совета директоров колес;
    4. składanie sprawozdania na zebraniach sprawozdawczych i sprawozdawczo-wybor­czych koła wraz z oceną działalności ustępującego zarządu;
    5. оценки реализации уставных.

§53

 1. Rozwiązanie koła może nastąpić na podstawie uchwały zebrania koła, przyjętej wię­kszością, по крайней мере 2/3 Голосовать, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych koła, lub na mocy uchwały Zarządu Głównego Sto­wa­rzyszenia w przypadku braku działalności statutowej koła, mniejszej niż sied­miu liczby członków zwyczajnych koła lub wykazania działalności sprzecznej ze statutem – po uzyskaniu pisemnej opinii Głównej Komisji Rewizyjnej, z uwzględ­nie­niem wymogów § 63.
 2. W wypadku rozwiązania koła jego aktywa, zobowiązania i dokumentacja są przejmowane przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КЛУБЫ

§54

 1. Ветеранов, независимо от национальности колеса, mogą zrzeszać się w klubach śro­dowiskowych.
 2. Kluby środowiskowe mają charakter ogólnokrajowy i mogą skupiać uczestników konkret­nej misji, или конкретные изменения (вращение) Миссия.

Глава VII

ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА АССОЦИАЦИИ

§55

 1. Ассоциации Недвижимости являются, мобильность и средства.
 2. Do nabywania i zbywania praw majątkowych oraz zaciągania zobowiązań w imie­niu Stowa­rzyszenia jest upoważniony Zarząd Główny.

§56

 1. Активы ассоциации возникают за счет членских взносов, пожертвований, Наследование, zapi­sów, доходы от собственной деятельности, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz ofiarno­ści społecznej.
 2. Объединение, с применимыми положениями, może przyjmować darowi­zny, наследства и завещания, и использование социальных щедрости.
 3. Ассоциация может вести бизнес, według zasad określo­nych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej służy działal­ności statutowej i nie może być przeznaczony do podziału między członków Sto­warzyszenia.
 4. Stowarzyszenie może otrzymać dotację, в соответствии с принципами, изложенными в отдельных положений.
 5. Majątek Stowarzyszenia przeznaczany jest na statutową działalność pożytku pu­blicznego Stowarzyszenia.
 6. Власти объединение, действующее от его имени, не имеет права:
    1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzysze­nia w sto­sunku do jego członków, члены совета директоров или сотрудников, а также в связи с их "родственники" по смыслу. 20 1 балл 6 Акт 24 Апрель 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolon­tariacie;
    2. Передача активов Ассоциации для своих членов, członków or­ga­nów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferen­cyjnych warunkach;
    3. Активы Ассоциации членов, członków orga­nów lub pra­cowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w sto­sunku do osób trze­cich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzy­szenia;
    4. покупка в конкретных условиях товаров или услуг у юридических лиц,, w któ­rych uczest­niczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracow­nicy oraz ich „osoby bliskie” na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§57

 1. Средства Ассоциации будут направляться на уставную деятельность.
 2. Основой для финансового управления Ассоциации принимаются свои бюджеты.

§58

 1. Do ważności oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych Stowarzy­sze­nia oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie i podpisy prezesa lub wi­ceprezesa oraz skarbnika Zarządu Głównego.
 2. Do ważności oświadczeń woli niewymienionych w ust. 1 i pozostałych dokumen­tów Za­rządu Głównego lub jego Prezydium wymagany jest podpis prezesa tego Zarządu, а в его отсутствие – wiceprezesa lub upoważnionego se­kretarza generalnego.

§59

 1. Каждое колесо имеет право увеличить плату за вход и членских взносов, помимо указанных в Ассоциацию, a uzyskane w ten sposób fundusze zużyć na pokrycie wła­snych potrzeb statutowych określonych uchwałą ogólnego zebra­nia koła.
 2. В особых случаях, Совет может принять помощи колеса или освобождены от уплаты членских взносов.
 3. Koło przekazuje określoną przez Zarząd Główny część składek członkowskich do Za­rządu Głównego.

Глава VIII

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

§60

 1. Zmiana statutu Stowarzyszenia może nastąpić w drodze uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów podję­tej większością 2/3 Голосовать, przy obecności, co najmniej połowy liczby wybranych delegatów.
 2. Правление Ассоциации уведомляет Суд о регистрации изменений устава.

§61

 1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia po­dejmuje Krajowy Zjazd Delegatów większością 3/4 głosów w obec­ności, по крайней мере 2/3 право голоса.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Krajowy Zjazd Delegatów określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§62

 1. O rozwiązaniu Stowarzyszenia może również zdecydować sąd, wyznaczając jednocześnie jego likwida­tora i podając warunki likwidacji.
 2. Obowiązkiem likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji w sposób zabezpiecza­jący mają­tek Stowarzyszenia przed nieuzasadnionym jego uszczupleniem.
 3. Стоимость полного закрытия совпадает с ликвидированного активы Ассоциации.

§63

 1. W przypadku rozwiązania koła Zarząd Główny Stowarzyszenia powołuje komisję likwidacyjną w składzie 3 люди. Председатель комитета назначает членов Совета Ассоциации.
 2. Obowiązkiem likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji w sposób zabezpiecza­jący mają­tek koła przed nieuzasadnionym jego uszczupleniem.
 3. Стоимость полного закрытия совпадает с активов ликвидированного колес. Pozostający po likwida­cji koła majątek oraz jego fundusze należy przekazać do Zarządu Głów­nego.