Stato

S T A T U T

Veterano delle Nazioni Unite ASSOCIAZIONE

Uchwalony przez IV Krajowy Zjazd Delegatów w dniu 17 Ottobre 2015 r.

Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej od wielu lat biorą udział w misjach poko­jowych, stabilizacyjnych i humanitarnych realizowanych pod egidą Or­ganizacji Naro­dów Zjednoczonych a także, l'autorità del Consiglio di Sicurezza, pod kierownic­twem innych organizacji między­narodowych. Lo scopo della missione è quello di mantenere la pace e la sicurezza in diverse regioni del mondo, e l'estinzione dei conflitti armati e di aiutare la popolazione locale.
Rozproszeni po całym kraju i poza jego granicami uczestnicy misji pokojo­wych, stabilizacyjnych i humanitarnych ONZ oraz innych organizacji międzynarodo­wych pragną kultywować tradycje zwią­zane ze służbą na rzecz pokoju i bezpieczeń­stwa międzynarodowego oraz popularyzować idee i zadania misji wśród polskiego społeczeństwa. Odczuwają również potrzebę integracji w celu podtrzymy­wania na­wiązanych w trudnych i niebezpiecz­nych warunkach służby osobistych więzi i przy­jaźni.
Realizacji tych potrzeb służyć będzie stowarzyszenie skupiające w swych sze­regach komba­tantów/weteranów misji pokojowych, stabilizzazione e umanitarie ONU e altre organizzazioni internazionali.

Capitolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

§1

Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczo­nych zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwie­tnia 1989 r. – Legge sulle associazioni (Dz. Voi. di 1989 r. No. 20 Voce. 104 di pn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§2

 1. L'Associazione è un volontario, democratico e autonomo, sku­piającą w swych szeregach obywateli polskich mają­cych pełną zdolność do czyn­ności prawnych i nie pozbawionych praw publicznych, którzy akceptują cele sta­tutowe Stowarzyszenia i spełniają statutowe wymogi członkostwa.
 2. Do Stowarzyszenia mogą również należeć cudzoziemcy spełniający statutowe wymogi członkostwa i mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczy­pos­politej Polskiej.

§3

I membri dell'Associazione hanno gli stessi diritti e responsabilità, ei loro rapporti reciproci si basano sui principi della gentilezza, rispetto e sostegno.

§4

L'Associazione e tutte le sue cellule mantengono le loro attività statutarie di neutralità politica e della tolleranza visione del mondo.

§5

 1. L'Associazione opera sul territorio polacco, e la sede delle supreme autorità della capitale di Varsavia.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami państwa polskiego na obsza­rze mandatowym misji.

§6

Stowarzyszenie może tworzyć koła oraz kluby środowiskowe.

§7

 1. Le autorità dell'Associazione utilizzare i propri sigilli, zgodnie z obowią­zu­jącymi przepisami prawa oraz używają tłumaczeń nazwy Stowarzysze­nia w językach obcych.
 2. L'Associazione può usarli distintivo simbolo grafico (logo) oraz ustano­wić i nadawać odznaki organizacyjne, medale okolicznościowe i pamiątkowe.
 3. Stowarzyszenie oraz koła mają prawo do posiadania sztandarów.

§8

L'Associazione fonda la sua attività sulla fornitura di lavoro sociale e dei membri del. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

§9

Stowarzyszenie na mocy uchwały Zarządu Głównego może należeć do organizacji międzyna­rodowych oraz być członkiem związku stowarzyszeń (federazione) działają­cego w Polsce, jeżeli cele i metody działania tych organizacji nie pozostają w sprzecz­ności z ustawodawstwem Rzeczpospolitej Polskiej i statutem Stowarzy­szenia oraz nie naru­szają zobowiązań wynikają­cych z umów międzynarodowych, che la Polonia è parte.

Capitolo II

OBIETTIVI E METODI DI ASSOCIAZIONE DI

§10

Gli obiettivi dell'Associazione sono:

 1. działanie na rzecz integracji środowiska weteranów misji poza granicami państwa oraz stymulowanie ich aktyw­ności w życiu społecznym;
 2. wyjaśnianie społeczeństwu znaczenia i roli ONZ i innych organizacji międzynaro­dowych w zapewnieniu pokoju i bezpieczeństwa, wygaszaniu konfliktów w świe­cie oraz budowy wzajemnego zaufania i współpracy;
 3. divulgazione, sia in patria che all'estero, dotychczasowych osiągnięć i doświad­czeń Polaków w organizowanych przez międzynarodową społeczność mi­sjach w różnych częściach świata;
 4. per rappresentare e tutelare gli interessi dei veterani – członków Stowa­rzyszenia wo­bec władz państwowych, administracyjnych i samorządowych oraz innych pod­miotów;
 5. działanie na rzecz poprawy warunków socjalno-bytowych weteranów i ich rodzin;
 6. kultywowanie tradycji oręża polskiego, propagowanie wśród społeczeństwa, a zwłaszcza młodzieży patriotyzmu i postaw proobronych, a także upamiętnianie miejsc wydarzeń historycznych oraz osób z nimi związanych;
 7. współdziałanie i współpraca z organami administracji państwowej i samorządo­wej,parlamentem i Urzędem Prezydenta w zakresie celów stojących przed Sto­wa­rzy­szeniem;
 8. współpraca i współdziałanie z międzynarodowymi organizacjami mającymi po­dobny cha­rakter i cele;
 9. umacnianie koleżeńskich więzi oraz wzajemnego szacunku we własnym środowi­sku, a także utrzymywanie więzi z jednostkami wojskowymi oraz instytu­cjami wojskowymi i cy­wilnymi;
 10. protezione d'onore, Veterani onore e la dignità della missione;
 11. organizowanie w porozumieniu z dowództwami polskich kontyngentów wojsko­wych, pomocy dla ludności na obszarze mandatowym misji w tym pomocy mate­rialnej ze środków Stowarzyszenia;
 12. udzielanie wsparcia i pomocy finansowej oraz materialnej weteranom będącym w trudnej sytuacji materialnej, le loro famiglie e;
 13. cooperazione con le istituzioni scientifiche, m.in. Ministero della Difesa, w bada­niach nad skutecznością działań misji pokojowych, stabilizacyjnych i huma­­nitarnych, w tym kontyn­gentów polskich w tych misjach.

§11

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku pu­blicznego.

 1. W ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:
     1. partecipazione dei soci alle attività dell'Associazione, kół i klubów środowi­sko­wych;
     2. przedstawianie właściwym władzom i organom administracji postulatów oraz opi­nii w sprawach weteranów misji;
     3. rozwijanie działań służących rozpoznaniu warunków socjalno-bytowych wetera­nów misji i ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem weteranów poszkodowa­nych w tych misjach;
     4. ispirazione e organizzazione, w razie potrzeby pomocy dla osób określo­nych w pkt. c;
     5. inspirowanie członków Stowarzyszenia do włączania się w działalność wspólnot oraz społeczności lokalnych;
     6. organizowanie konferencji naukowych, mostre, letture, spotkań i pre­lekcji oraz współuczestnictwo w organi­zowaniu przedsięwzięć poświęco­nych roli Polski i Polaków, a także ONZ i innych organizacji w zapewnianiu pokoju i bezpieczeństwa światowego;
     7. zgłaszanie kandydatów i wspieranie swoich członków kandydujących do orga­nów władz samorządowych;
     8. umacnianie koleżeńskich więzi oraz wzajemnego szacunku w środowisku wetera­nów działań poza granicami państwa;
     9. stabilire e sviluppare contatti con altre associazioni, związkami i organiza­cjami pozarządowymi zarówno w kraju jak i zagranicą;
     10. prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie przekwalifikowania i dosko­­na­lenia zawodowego, psico-pedagogico e dei diritti dei veterani e veterani feriti;
     11. organizowanie pomocy materialnej i prawnej dla rodzin poległych na misjach;
     12. divulgazione, sia in patria che all'estero, osiągnięć i doświadczeń Pol­ski w or­ganizowanych przez międzynarodową społeczność misjach na świecie;
     13. organizowanie pomocy dla poszkodowanej ludności zamieszkałej na obsza­rach mandatowych działania Polskich Kontyngentów Woj­skowych;
     14. udział przedstawicieli Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w międzynarodowych spotkaniach ze stowarzyszeniami skupiającymi wetera­nów misji w innych krajach;
     15. pubblicazione di libri, Libretto, Articoli, relacji ze spotkań dotyczących misji pokojowych, humanitarnych i stabilizacyjnych ONZ oraz innych organizacji międzynarodowych.

2. W ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:

     1. prowadzenie zajęć edukacyjnych dla weteranów i osób starszych z zakresu prawa, gospodarki, profilaktyki zdrowotnej, sportu, turystyki, umiejętności interpersonalnych;
     2. realizacja programów edukacyjnych i warsztatów o starzeniu, osobach starszych i aktywnym starzeniu;
     3. organizowanie, a także uczestnictwo w organizowaniu, przedsięwzięć służą­cych zwiększeniu aktywności fizycznej i turystyczno-rekreacyjnych wetera­nów i osób starszych;
     4. organizowanie spotkań członków Stowarzyszenia w celu wymiany doświad­czeń;
     5. organizowanie, a także współuczestnictwo w organizowaniu, imprez spor­towo-obronnych, podróży wojskowo-historycznych, krajoznawczych, imprez kulturalnych, spotkań służących integracji środowisk kombatanckich i wete­ranów oraz współpracy międzypokoleniowej;
     6. inspirowanie oraz opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami poległych żołnierzy.

Capitolo III

MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE, I LORO DIRITTI E DOVERI

§12

 1. I membri dell'Associazione si dividono in soci ordinari, honorowych i wspierają­cych.
 2. Prova di appartenenza all'Associazione è una tessera.

§13

 1. Socio ordinario può essere un cittadino polacco, który uczest­niczył lub uczestniczy w misji pokojowej, stabilizacyjnej lub humanitarnej ONZ albo innej organizacji między­narodowych realizowanej z upoważnienia Rady Bezpieczeństwa ONZ, spełnia wy­mogi określone w § 2 paragrafo. 1 ni­niejszego statutu i złoży stosowne pisemne oświad­czenie woli.
 2. Cudzoziemiec nie mający miejsca za­mieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, o ile spełnia wymogi statu­towe może zostać członkiem honorowym lub wspierającym.

§14

Decyzję o przyjęciu członków zwyczajnych do Stowarzyszenia podejmuje zarząd koła i przedstawia do zatwierdzenia na zebraniu koła.

§15

Żołnierze w czynnej służbie wojskowej mogą być członkami Stowarzyszenia po uzy­skaniu zgody właściwych władz wojskowych.

§16

I membri dell'Associazione hanno il diritto di:

        1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia oraz na delegatów na Kra­jowy Zjazd Delegatów;
        2. partecipare alle riunioni delle ruote e locali ambientali;
        3. ottenere informazioni sulle attività dell'Associazione;
        4. partecipare alle riunioni, na których władze Stowarzyszenia podejmują uchwa­ły ich doty­czące;
        5. beneficiare di assistenza legale e sociale società-life;
        6. fare riferimento a questioni personali all'Associazione;
        7. indossare una associazione organizzativa distintivo;
        8. rappresentare, con l'autorizzazione delle autorità competenti, Stowarzyszenie na im­pre­­zach organi­zowanych przez organy władzy, administracji lub organizacje poza­rządowe;
        9. uczestniczyć w kontaktach z zagranicznymi stowarzyszeniami weteranów;
        10. wyjaśniać wszelkie wątpliwości w określonych statutem strukturach władz Stowa­rzysze­nia;
        11. wspierać działalność Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia i obo­wiązują­cymi przepisami prawa.

§17

I membri dell'Associazione sono tenuti a:

        1. realizować i propagować cele Stowarzyszenia oraz stosować się do posta­no­wień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
        2. prendersi cura del buon nome dell'Associazione;
        3. osservare i principi di onore e dignità delle missioni veterani;
        4. appartenere ad una delle ruote e pagare le quote associative regolari.

§18

Przynależność do Stowarzyszenia nie ogranicza praw jego członków do działalności w legal­nie istniejących partiach politycznych, organizacjach społecznych oraz przy­należności do związków wyznaniowych.

§19

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia.
 2. Tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia przyznaje uchwałą Zarząd Główny na wniosek koła.
 3. Członkowie honorowi są zapraszani do udziału w uroczystościach organi­zowa­nych przez Stowarzyszenie, così come hanno il diritto di partecipare alle riunioni e conferenze dei delegati ruote.

§20

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna honoru­jąca cele statutowe i udzielająca Stowarzyszeniu lub jego członkom po­mocy w różnych for­mach.
 2. Decyzję o przyjęcie w poczet członków wspierających Stowarzyszenia podejmuje w dro­dze uchwały właściwy terytorialnie zarząd koła, in cui il richiedente per l'adesione una persona fa una dichiarazione appropriato.
 3. Supporto Membership persona continua con le modalità di cui al paragrafo. 2.
 4. Członkowie wspierający są zapraszani do udziału w uroczystościach organizowanych przez Stowarzyszenie, jak również mogą uczestniczyć w zebraniach kół.

§21

 1. Per meriti nel raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione, mogą być przyznawane następu­jące wyróż­nienia:
    1. diploma o una lettera di congratulazioni;
    2. premio in denaro o di fatto;
    3. che conferisce il titolo di Membro Onorario dell'Associazione delle;
    4. che conferisce il titolo di Presidente Onorario dell'Associazione delle.
 2. Premi elencati nel paragrafo. 1 a przyznaje Prezydium Zarządu Głównego, a pozostałe Zarząd Główny Stowarzyszenia w drodze uchwały.

§22

Za wyróżniającą działalność Zarząd Główny Stowarzyszenia może wnioskować do właści­wych władz o włączenie członków Stowarzyszenia do składu delegacji wyjeż­dżających służ­bowo w rejon Polskich Kontyngentów Wojskowych.

§23

L'appartenenza alla Associazione si estingue in caso di:

        1. dimissioni volontarie presentate per iscritto;
        2. rimosso dall'elenco dei membri;
        3. la morte di un membro.

§24

 1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia może nastąpić na wniosek zarządu koła w drodze uchwały podjętej przez zebranie koła w przypadku:
    1. skazania prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej;
    2. ritenzione ingiustificato nel pagamento di quote associative per un periodo di più di un anno;
    3. violazione di legge o l'azione dannosa per l'Associazione.
 2. Osobom skreślonym z listy członków Stowarzyszenia przysługuje odwołanie, za pośred­nictwem zarządu koła, do Zarządu Głównego w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnego zawiado­mienia o skreśleniu.

§25

Utrata praw członkowskich powoduje utratę możliwości sprawowania funkcji społecz­nych we władzach Stowarzyszenia.

Capitolo IV

REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

§26

La struttura organizzativa dell'Associazione formato:

        1. władze naczelne;
        2. Ruota;
        3. kluby środowiskowe.

§27

 1. Władze naczelne są wybierane na Zjeździe w głosowaniu tajnym z nieograniczo­nej liczby delegatów przy obecności, almeno 2/3 uprawnionych do głosowa­nia.
 2. Władze kół są wybierane w głosowaniu, zgodnie z decy­zją zwykłej większości człon­ków, diritto di voto, obecnych na zebraniu wybor­czym. W tym samym trybie są wybierani delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów.
 3. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większo­ścią gło­sów przy obecności, almeno la metà degli aventi diritto al voto, z wyjątkiem przypad­ków uregulowanych odrębnie w niniejszym statucie.

§28

 1. Krajowe Zjazdy Delegatów i zebrania członków kół Stowarzyszenia są ważne, jeżeli w pierwszym terminie uczestni­czy w nich, almeno la metà del diritto di voto.
 2. Krajowy Zjazd Delegatów i zebranie kół zwołane w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę uprawnio­nych do głosowania.
 3. Rozpoczęcie Krajowego Zjazdu Delegatów lub zebrania koła w drugim terminie następuje w dniu zwołania pierwszego, Mezz'ora dopo, jeżeli w ogłoszeniu pierwszego terminu zjazdu lub zebrania nie posta­nowiono inaczej.

§29

 1. In caso di dimissioni di un membro della Associazione dalla funzione, władze te mogą do­kooptować w drodze uchwały nowego członka za jego zgodą spośród członków zwyczajnych.
 2. Liczba dokooptowanych członków władz Stowarzyszenia nie może przekroczyć połowy wybranych członków na Krajowym Zjeździe Delegatów lub zebraniu sprawozdawczo-wyborczym (wy­borczym) Ruota.
 3. Nel caso di, gdy członek władz Stowarzyszenia nie bierze udziału w działal­ności władz, a cui è stato eletto, zarząd danego szczebla Stowarzyszenia może w drodze uchwały skreślić go z tej funkcji, quello che dovrebbe essere informato per iscritto. Od po­wyższej decyzji zarządu skreślonemu członkowi służy prawo odwołania się do zebraniakoła, a w przypadku członka władz naczelnych do najbliższego Krajowego Zjazdu Delegatów.

§30

 1. Członkowie komisji rewizyjnych nie mogą być jednocześnie członkami innych władz Sto­warzyszenia na tym samym szczeblu.
 2. Członkowie komisji rewizyjnych mogą brać udział z głosem doradczym w posiedze­niach zarządu danego szczebla.

§31

Tutte le autorità hanno l'obbligo di associazione:

        1. indagare e affrontare le richieste, prośby i zażalenia członków skierowane do Stowa­rzyszenia oraz informować zainteresowanych o sposobie załatwienia zgłoszonych spraw;
        2. informować członków Stowarzyszenia o podjętych uchwałach oraz innych decy­zjach dotyczących istotnych spraw Stowarzyszenia i jego członków.

§32

La durata del mandato dell'Associazione e tutti i delegati per l'Assemblea nazionale quattro anni.

Capitolo V

LEADERSHIP ASSOCIAZIONE Primati

§33

Associazione autorità principali sono:

        1. Congresso Nazionale dei Delegati;
        2. Il consiglio principale;
        3. Direttore Audit Commission.

KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW

§34

 1. La massima autorità dell'Associazione è il Congresso Nazionale dei Delegati.
 2. Liczbę delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów każdorazowo ustala w drodze uchwały Za­rząd Główny na pół roku przed terminem zjazdu.
 3. W Krajowym Zjeździe Delegatów biorą udział z głosem decydującym delegaci wybrani na zebraniach kół oraz – se non sono delegati – con funzioni consultive e senza diritto di partecipare i membri di voto degli organi esecutivi, członkowie honorowi Sto­warzyszenia i osoby zaproszone.

§35

 1. Krajowy Zjazd Delegatów jest zwoływany przez Zarząd Główny, ogni quattro anni.
 2. O terminie, miejscu i porządku obrad Krajowego Zjazdu Delegatów Zarząd Główny informuje pisem­nie lub w inny skuteczny sposób, co najmniej z 14-to dniowym wyprzedze­niem.
 3. Krajowy Zjazd Delegatów obraduje na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu ob­rad, którego projekt w dniu jego rozpoczęcia przedstawia Zarząd Główny Stowa­rzyszenia.

§36

 1. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów jest zwoływany:
     1. l'iniziativa del consiglio di amministrazione del espressa sotto forma di risoluzione;
     2. su richiesta della Audit Commission Capo;
     3. su richiesta scritta, almeno 1/3 numero di ruote.
 2. Main Board entro e non oltre 3 mesi dalla data della risoluzione o la ricezione delle domande, di cui al paragrafo. 1 pkt b i c zwołuje Nadzwy­czajny Zjazd Delegatów w celu odbycia obrad nad sprawami, per cui è stato convocato.
 3. W nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe biorą udział delegaci wybrani na ostatnich zebra­niach kół, e l'incontro si applicano, § § 28 e 35 paragrafo. 2 Io 3 Statuto.

§37

Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należy:

        1. promulgazione dello Statuto dell'Associazione così come i cambiamenti negli statuti;
        2. adozione del programma e le principali direzioni di attività dell'Associazione;
        3. l'adozione del regolamento di selezione dell'Associazione;
        4. selezione dei membri del Consiglio e Chief Audit Commission;
        5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Głów­nej Komisji Rewizyjnej;
        6. podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady Krajowego Zjazdu Dele­gatów;
        7. ocena działalności Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej Stowa­rzy­sze­nia w okresie od ostatniego Zjazdu oraz rozpatrywanie wnio­sku w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu;
        8. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznacze­nia jego majątku.

SCHEDA MADRE

§38

Zarząd Główny jest organem wykonawczym, który w okresie między Krajowymi Zjazdami Delegatów kieruje działalnością Stowarzyszenia zgodnie z przepisami prawa, statutu i uchwałami Krajowego Zjazdu Delegatów oraz odpowiada przed nim za swoją pracę.

§39

 1. Il consiglio principale è nominato nella composizione dei 21 membri
 2. Il consiglio principale elegge tra loro composizione dell'ufficio di presidenza 9 membri, compresi: pre­zesa, wiceprezesów w liczbie ustalonej przez Zarząd Główny Stowarzy­szenia, Segretario Generale e Tesoriere.
 3. Le riunioni del consiglio generale si tengono come necessario, ma non meno, superiori ai sei mesi.
 4. Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Central Bureau of, zawiadamiając pisemnie wszystkich członków Zarządu z 14. dniowym wyprzedzeniem o terminie, miej­scu i porządku obrad oraz określając sposób i miejsce udostępnienia materiałów będących przedmiotem obrad.
 5. Członkami Zarządu Głównego nie mogą być osoby skazane prawomoc­nym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestęp­stwo skarbowe.

§40

Consiglio di Amministrazione può inoltre essere convocato su richiesta della Commissione, Chief Audit.

§41

 1. I poteri del Consiglio di mosto:
    1. kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem i uchwałami Krajo­wego Zjazdu Delegatów;
    2. prowadzenie działań mających na celu popularyzację Stowarzyszenia oraz proble­matyki misji wśród społeczeństwa naszego kraju i za granicą;
    3. rappresentare l'Associazione alle autorità dello Stato, administracyj­nych, sa­morządowych, jak też organizacji i stowarzyszeń pozarządowych oraz współ­praca i współdziałanie z tymi władzami, organizacjami i stowarzy­szeniami;
    4. współpraca i współdziałanie z organami administracji państwowej i samorzą­dowej, parlamentem i Urzędem Prezydenta;
    5. dokonywanie badań i analiz dotyczących sytuacji socjalno-bytowej wetera­nów, członków Stowarzyszenia oraz rodzin poległych na misjach;
    6. ewidencja członków honorowych,kół i klubów, podejmowanie uchwał w spra­wie wpro­wa­­dze­nia regulaminów i instrukcji dla ogniw terenowych;
    7. determinazione delle direzioni del, coordinazione, nadzorowanie oraz udzie­la­­nie pomocy kołom;
    8. rozpatrywanie odwołań od uchwał zebrań kół Stowarzyszenia i ich zarzą­dów;
    9. abrogazione delle delibere dell'Associazione delle ruote e le loro tavole, jeżeli są one sprze­czne z prze­pisami obowiązującego prawa, postanowieniami niniejszego statutu lub uchwałami naczelnych władz Stowarzyszenia;
    10. powoływanie komisji problemowych i zespołów doraźnych oraz uchwalanie za­sad ich funkcjonowania;
    11. uchwalanie wysokości wpisowego oraz składek członkowskich i ich podzia­łu;
    12. gestione dei fondi e dei beni dell'Associazione così come l'impostazione del bilancio;
    13. rozpatrywanie i zatwierdzanie okresowych sprawozdań Prezydium Zarządu Głów­nego;
    14. składanie sprawozdań ze swej działalności Krajowemu Zjazdowi Delegatów;
    15. zwoływanie Krajowych Zjazdów Delegatów;
    16. adotta le norme per il funzionamento del consiglio principale;
    17. rozpatrywanie wniosków i podejmowanie decyzji w sprawie udzielenia po­mocy fi­nansowej lub materialnej, Associazione di risorse, osobom o któ­rych mowa w pkt e;
    18. rozpatrywanie odwołań i zapytań Kół oraz indywidualnych członków Stowa­rzy­szenia;
    19. składanie sprawozdań organom państwowym nadzorującym Stowarzysze­nie.
 2. Se si crea in una data località o nelle sue immediate vicinanze e un paio di ruote Consiglio dell'Associazione, na wniosek tych kół może określić tryb po­woływania oraz zakres kompetencji struktury rejonowej.
 3. W sprawach pilnych przekraczających kompetencję Prezydium Zarządu Głów­nego głosowania uchwał Zarządu Głównego Stowarzyszenia mogą być przepro­wadzone drogą elektroniczną.

§42

 1. W okresach między posiedzeniami Zarządu Głównego działalnością Stowarzy­sze­­nia kie­ruje Prezydium Zarządu Głównego, które posiada wówczas kompe­tencje określone w § 41 paragrafo. 1 punto. un, b, c, d, e, f, g i q Statutu.
 2. Le riunioni del Presidium del Consiglio Generale sono convocate secondo necessità, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 3. Le riunioni del Consiglio e del suo ufficio di presidenza possono partecipare, z gło­sem dorad­czym, ha invitato i rappresentanti delle autorità e delle amministrazioni e le ONG.
 4. Prezydium Zarządu Głównego składa Zarządowi Głównemu sprawozdania ze swojej działal­ności.

§43

Ufficio di presidenza del Comitato Centrale della Associazione può assumere lavoratori, okre­ślać ich zadania oraz ustalać wysokość wynagrodzeń w ramach posiadanego bu­dżetu.

COMITATO PER IL CONTROLLO PRINCIPALE

§44

 1. Direttore Audit Commission è un organo dell'Associazione.
 2. Il Comitato per il Controllo Principale adotta 5 membri dell'Associazione, compreso il suo presidente, Vice Presidente e Segretario.
 3. Direttore Audit Commission stabilisce regole dettagliate per le attività di altri comitati di revisione contabile dell'Associazione.
 4. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Głów­nego Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspól­nym pożyciu, affinità relative, powinowactwa lub podległości służbo­wej.
 5. Członkami Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia nie mogą być osoby ska­zane wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§45

I poteri della Commissione Chief Audit dovrebbe essere:

        1. przeprowadzenie, co najmniej raz w roku kontroli działalności Stowarzysze­nia, in particolare, la gestione finanziaria e lo stato di pagamento delle quote;
        2. składanie Krajowemu Zjazdowi Delegatów sprawozdania obejmującego oce­nę cało­kształtu działal­ności, gospodarki finansowej i majątkowej Stowa­rzyszenia z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu;
        3. przedstawianie raz w roku Zarządowi Głównemu informacji o wykonaniu bu­dżetu oraz wynikach przeprowadzonych kontroli;
        4. możliwość uczestnictwa jej przedstawiciela z głosem doradczym w posie­dze­niach Za­rządu Głównego i jego Prezydium;
        5. supervisione delle attività delle altre commissioni di revisione contabile dell'Associazione.

Capitolo VI

RUOTE E CLUB ASSOCIAZIONE

RUOTE

§46

 1. Le unità organizzative di base dell'Associazione deve ruote, tworzone na podsta­wie wniosku komitetu organizacyjnego zatwierdzonego przez Zarząd Główny Sto­warzyszenia.
 2. Per creare il numero di ruote, almeno 7 membri.
 3. I membri riuniti in circoli, kierując się postanowieniami niniejszego statutu oraz uchwałami władz, realizują cele i założenia programowe Stowa­rzyszenia.

§47

Autorità ruote:

        1. zebranie członków koła;
        2. cerchi di gestione;
        3. le ruote del comitato di revisione.

§48

 1. Najwyższą władzą koła jest zebranie członków, które odbywa się, co naj­mniej raz na kwartał, secondo il piano elaborato dalle ruote Consiglio.
 2. Raccogliendo la ruota potrebbe anche essere convocato su richiesta del Consiglio di, komisji rewizyj­nej koła lub 1/3 numero dei suoi componenti.
 3. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze koła odbywają się raz na 4 anno, e anche il cerchio di gestione rappresenta le riunioni annuali del business.
 4. I membri delle autorità supreme dell'Associazione, meno che non siano anche membri della ruota, biorą udział w zebraniach kół wyłącznie z głosem doradczym.
 5. Consiglio di ruote 7 dni przed planowaną datą zebrania zawiadamia człon­ków i za­pro­szonych gości o miejscu, la data e l'ordine del giorno.

§49

Do kompetencji zebrania koła należy:

        1. uchwalanie planów działania i budżetów koła;
        2. esaminare e approvare il consiglio di amministrazione e dei collegi sindacali ruote;
        3. ocena działalności koła i jego władz oraz podejmowanie uchwał w tych spra­wach;
        4. elezione dei membri del consiglio e ruote comitato per il controllo;
        5. scelta – secondo le regole stabilite dal Consiglio di – delegatów na Kra­jowy Zjazd Delegatów;
        6. ammissione di nuovi soci e la cancellazione – na podstawie postanowień za­war­tych w niniejszym statucie – membri appartenenti alla ruota;
        7. adozione di risoluzioni su questioni di cui al § 59.

§50

 1. Il Consiglio è composto da una ruota 3 – 7 membri eletti e da tra di loro un Presidente, sekreta­rza i skarb­nika. In caso di nomina di conteggio alla luce del sole 3 osób można wybrać wicepre­zesa.
 2. Il Consiglio dirige le attività quotidiane delle ruote ruote, zgodnie z postanowieniami statutu oraz uchwał i wytycznych władz naczelnych Stowarzyszenia. Posiedzenia zarzą­du odbywają się według potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§51

I poteri del consiglio di amministrazione alla ruota:

        1. attuare le risoluzioni, wytycznych i regulaminów władz naczelnych Stowa­rzy­szenia;
        2. reprezentowanie interesów członków koła i działanie w ich imieniu na ze­wnątrz;
        3. przygotowanie projektów planu działania i budżetu koła;
        4. inicjowanie współpracy z miejscowymi organami władzy i administracji oraz or­gani­zacjami pozarządowymi;
        5. prowadzenie na danym terenie działalności wyjaśniającej znaczenie udziału obywa­teli polskich w misjach pokojowych, stabilizacyjnych oraz humanitar­nych ONZ i innych organi­zacji międzynarodowych;
        6. podejmowanie różnego rodzaju inicjatyw integrujących zamieszkałych na da­nym te­renie działalności koła weteranów;
        7. otaczanie opieką i udzielanie pomocy rodzinom poległych na misjach oraz wete­ranom poszkodo­wanym i ich rodzinom;
        8. inspirowanie lokalnych organów władzy i admini­stracji oraz organiza­cji poza­rządowych do udzielania pomocy osobom określonym w pkt. g;
        9. conservare traccia dei membri del circolo e la raccolta delle quote associative;
        10. gestione patrimoniale e dei fondi all'interno del bilancio, zgodnie z zasa­dami okre­ślonymi przez Zarząd Główny;
        11. presentare proposte di onori membri del circolo;
        12. składanie sprawozdań ze swojej działalności na zebraniach koła;
        13. zwoływanie zebrań koła;
        14. la presentazione di relazioni scritte della ruota di legge da. przyję­tych usta­leń Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

§52

 1. Il comitato di controllo è composto da ruota 3 – 5 członków i wybiera spośród siebie przewod­niczą­cego, Vice-Presidente e del Segretario.
 2. I poteri della ruota comitato di audit,:
    1. controllare le attività della ruota, w szczególności gospodarki finansowej i regu­larno­ści opłacania składek członkowskich;
    2. składanie zarządowi koła okresowych informacji o wyni­kach prowadzonych kontroli;
    3. partecipare a un advisory ruote riunioni di società;
    4. składanie sprawozdania na zebraniach sprawozdawczych i sprawozdawczo-wybor­czych koła wraz z oceną działalności ustępującego zarządu;
    5. valutazione dell'attuazione della legge.

§53

 1. Rozwiązanie koła może nastąpić na podstawie uchwały zebrania koła, przyjętej wię­kszością, almeno 2/3 Voto, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych koła, lub na mocy uchwały Zarządu Głównego Sto­wa­rzyszenia w przypadku braku działalności statutowej koła, mniejszej niż sied­miu liczby członków zwyczajnych koła lub wykazania działalności sprzecznej ze statutempo uzyskaniu pisemnej opinii Głównej Komisji Rewizyjnej, z uwzględ­nie­niem wymogów § 63.
 2. W wypadku rozwiązania koła jego aktywa, zobowiązania i dokumentacja są przejmowane przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.

CLUBS AMBIENTALI

§54

 1. Veterani, indipendentemente dalla nazionalità della ruota, mogą zrzeszać się w klubach śro­dowiskowych.
 2. Kluby środowiskowe mają charakter ogólnokrajowy i mogą skupiać uczestników konkret­nej misji, o modifiche specifiche (rotazione) la missione.

Capitolo VII

PROPRIETA 'E FONDI ASSOCIAZIONE

§55

 1. Le attività dell'Associazione sono di proprietà, mobilità e fondi.
 2. Do nabywania i zbywania praw majątkowych oraz zaciągania zobowiązań w imie­niu Stowa­rzyszenia jest upoważniony Zarząd Główny.

§56

 1. Le attività dell'Associazione derivano da quote associative, donazioni, Eredità, zapi­sów, ricavi delle proprie attività, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz ofiarno­ści społecznej.
 2. Associazione, alle disposizioni applicabili del, może przyjmować darowi­zny, eredità e legati, e l'uso di generosità sociale.
 3. L'Associazione può svolgere attività, według zasad określo­nych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej służy działal­ności statutowej i nie może być przeznaczony do podziału między członków Sto­warzyszenia.
 4. Stowarzyszenie może otrzymać dotację, secondo i principi di cui ai regolamenti separati.
 5. Majątek Stowarzyszenia przeznaczany jest na statutową działalność pożytku pu­blicznego Stowarzyszenia.
 6. Le autorità della Associazione agisce in suo nome non è permesso:
    1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzysze­nia w sto­sunku do jego członków, membri del consiglio o dipendenti, ed anche in relazione alla loro "persone vicine" ai sensi del. 20 1 punto 6 Atto di 24 Aprile 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolon­tariacie;
    2. trasferimento di attività dell'Associazione per il beneficio dei suoi membri, członków or­ga­nów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferen­cyjnych warunkach;
    3. godimento di beni dell'Associazione ai membri, członków orga­nów lub pra­cowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w sto­sunku do osób trze­cich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzy­szenia;
    4. acquistare alle condizioni specifiche dei prodotti o servizi da enti, w któ­rych uczest­niczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracow­nicy oraz ich „osoby bliskie” na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§57

 1. I fondi dell'Associazione sono assegnati alle attività statutarie.
 2. La base per la gestione finanziaria dell'Associazione sono adottati dai loro bilanci.

§58

 1. Do ważności oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych Stowarzy­sze­nia oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie i podpisy prezesa lub wi­ceprezesa oraz skarbnika Zarządu Głównego.
 2. Do ważności oświadczeń woli niewymienionych w ust. 1 i pozostałych dokumen­tów Za­rządu Głównego lub jego Prezydium wymagany jest podpis prezesa tego Zarządu, ed in sua assenza – wiceprezesa lub upoważnionego se­kretarza generalnego.

§59

 1. Ogni ruota ha il diritto di aumentare la quota di iscrizione e la quota associativa in più rispetto all'importo stabilito nel Association, a uzyskane w ten sposób fundusze zużyć na pokrycie wła­snych potrzeb statutowych określonych uchwałą ogólnego zebra­nia koła.
 2. In casi particolari, il Consiglio può prendere la ruota di sollievo o liberare dall'obbligo di pagare una quota di adesione.
 3. Koło przekazuje określoną przez Zarząd Główny część składek członkowskich do Za­rządu Głównego.

Capitolo VIII

DISPOSIZIONI FINALI

§60

 1. Zmiana statutu Stowarzyszenia może nastąpić w drodze uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów podję­tej większością 2/3 Voto, przy obecności, co najmniej połowy liczby wybranych delegatów.
 2. Consiglio dell'Associazione comunica all'autorità giudiziaria di registrazione della variazione dello statuto.

§61

 1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia po­dejmuje Krajowy Zjazd Delegatów większością 3/4 głosów w obec­ności, almeno 2/3 diritto di voto.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Krajowy Zjazd Delegatów określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§62

 1. O rozwiązaniu Stowarzyszenia może również zdecydować sąd, wyznaczając jednocześnie jego likwida­tora i podając warunki likwidacji.
 2. Obowiązkiem likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji w sposób zabezpiecza­jący mają­tek Stowarzyszenia przed nieuzasadnionym jego uszczupleniem.
 3. Costi di liquidazione coincide con il patrimonio liquidato dell'Associazione.

§63

 1. W przypadku rozwiązania koła Zarząd Główny Stowarzyszenia powołuje komisję likwidacyjną w składzie 3 persone. Presidente della commissione designa un membro del Consiglio dell'Associazione.
 2. Obowiązkiem likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji w sposób zabezpiecza­jący mają­tek koła przed nieuzasadnionym jego uszczupleniem.
 3. Costi di liquidazione coincide con il patrimonio delle ruote liquidazione. Pozostający po likwida­cji koła majątek oraz jego fundusze należy przekazać do Zarządu Głów­nego.