Status

S T A T U T

Veteran ASSOCIATION UN

Uchwalony przez IV Krajowy Zjazd Delegatów w dniu 17 Oktober 2015 r.

Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej od wielu lat biorą udział w misjach poko­jowych, stabilizacyjnych i humanitarnych realizowanych pod egidą Or­ganizacji Naro­dów Zjednoczonych a także, die Autorität des Sicherheitsrats, pod kierownic­twem innych organizacji między­narodowych. Das Ziel der Mission ist es, Frieden und Sicherheit zu wahren in verschiedenen Regionen der Welt, und das Aussterben von bewaffneten Konflikten und helfen, die lokale Bevölkerung.
Rozproszeni po całym kraju i poza jego granicami uczestnicy misji pokojo­wych, stabilizacyjnych i humanitarnych ONZ oraz innych organizacji międzynarodo­wych pragną kultywować tradycje zwią­zane ze służbą na rzecz pokoju i bezpieczeń­stwa międzynarodowego oraz popularyzować idee i zadania misji wśród polskiego społeczeństwa. Odczuwają również potrzebę integracji w celu podtrzymy­wania na­wiązanych w trudnych i niebezpiecz­nych warunkach służby osobistych więzi i przy­jaźni.
Realizacji tych potrzeb służyć będzie stowarzyszenie skupiające w swych sze­regach komba­tantów/weteranów misji pokojowych, Stabilisierung und der humanitären UN und anderen internationalen Organisationen.

Kapitel I

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

§1

Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczo­nych zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwie­tnia 1989 r. – Gesetz über Vereinigungen (Dz. Sie. AUS 1989 r. Nein. 20 Artikel. 104 pn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§2

 1. Der Verband ist ein freiwilliger, demokratischen und selbstverwalteten, sku­piającą w swych szeregach obywateli polskich mają­cych pełną zdolność do czyn­ności prawnych i nie pozbawionych praw publicznych, którzy akceptują cele sta­tutowe Stowarzyszenia i spełniają statutowe wymogi członkostwa.
 2. Do Stowarzyszenia mogą również należeć cudzoziemcy spełniający statutowe wymogi członkostwa i mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczy­pos­politej Polskiej.

§3

Mitglieder des Vereins haben gleiche Rechte und Pflichten, und ihre gegenseitigen Beziehungen basieren auf den Prinzipien der Güte der Basis, Respekt und Unterstützung.

§4

Der Verein und alle seine Zellen behalten ihre satzungsmäßigen Aktivitäten der politischen Neutralität und Toleranz Weltsicht.

§5

 1. Der Verein arbeitet auf dem polnischen Territorium, und der Sitz der obersten Behörden der Hauptstadt Warschau.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami państwa polskiego na obsza­rze mandatowym misji.

§6

Stowarzyszenie może tworzyć koła oraz kluby środowiskowe.

§7

 1. Die Behörden des Vereins ihre eigenen Dichtungen, zgodnie z obowią­zu­jącymi przepisami prawa oraz używają tłumaczeń nazwy Stowarzysze­nia w językach obcych.
 2. Der Verein kann sie unverwechselbare Bildzeichen zu (Logo) oraz ustano­wić i nadawać odznaki organizacyjne, medale okolicznościowe i pamiątkowe.
 3. Stowarzyszenie oraz koła mają prawo do posiadania sztandarów.

§8

Der Verband stützt seine Aktivitäten auf die Bereitstellung der sozialen Arbeit und den Mitgliedern der. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

§9

Stowarzyszenie na mocy uchwały Zarządu Głównego może należeć do organizacji międzyna­rodowych oraz być członkiem związku stowarzyszeń (Verband) działają­cego w Polsce, jeżeli cele i metody działania tych organizacji nie pozostają w sprzecz­ności z ustawodawstwem Rzeczpospolitej Polskiej i statutem Stowarzy­szenia oraz nie naru­szają zobowiązań wynikają­cych z umów międzynarodowych, die Polen ist eine Partei.

Kapitel II

ZIELE UND METHODEN DER VERBAND DER

§10

Die Ziele des Vereins sind:

 1. działanie na rzecz integracji środowiska weteranów misji poza granicami państwa oraz stymulowanie ich aktyw­ności w życiu społecznym;
 2. wyjaśnianie społeczeństwu znaczenia i roli ONZ i innych organizacji międzynaro­dowych w zapewnieniu pokoju i bezpieczeństwa, wygaszaniu konfliktów w świe­cie oraz budowy wzajemnego zaufania i współpracy;
 3. Popularisierung, sowohl zu Hause und im Ausland, dotychczasowych osiągnięć i doświad­czeń Polaków w organizowanych przez międzynarodową społeczność mi­sjach w różnych częściach świata;
 4. zu vertreten und die Interessen der Veteranen – członków Stowa­rzyszenia wo­bec władz państwowych, administracyjnych i samorządowych oraz innych pod­miotów;
 5. działanie na rzecz poprawy warunków socjalno-bytowych weteranów i ich rodzin;
 6. kultywowanie tradycji oręża polskiego, propagowanie wśród społeczeństwa, a zwłaszcza młodzieży patriotyzmu i postaw proobronych, a także upamiętnianie miejsc wydarzeń historycznych oraz osób z nimi związanych;
 7. współdziałanie i współpraca z organami administracji państwowej i samorządo­wej,parlamentem i Urzędem Prezydenta w zakresie celów stojących przed Sto­wa­rzy­szeniem;
 8. współpraca i współdziałanie z międzynarodowymi organizacjami mającymi po­dobny cha­rakter i cele;
 9. umacnianie koleżeńskich więzi oraz wzajemnego szacunku we własnym środowi­sku, a także utrzymywanie więzi z jednostkami wojskowymi oraz instytu­cjami wojskowymi i cy­wilnymi;
 10. Schutz der Ehre, Veterans Ehre und Würde der Mission;
 11. organizowanie w porozumieniu z dowództwami polskich kontyngentów wojsko­wych, pomocy dla ludności na obszarze mandatowym misji w tym pomocy mate­rialnej ze środków Stowarzyszenia;
 12. udzielanie wsparcia i pomocy finansowej oraz materialnej weteranom będącym w trudnej sytuacji materialnej, und ihre Familien;
 13. Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Institutionen, m.in. Ministry of Defence, w bada­niach nad skutecznością działań misji pokojowych, stabilizacyjnych i huma­­nitarnych, w tym kontyn­gentów polskich w tych misjach.

§11

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku pu­blicznego.

 1. W ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:
     1. Beteiligung der Mitglieder an den Aktivitäten des Vereins, kół i klubów środowi­sko­wych;
     2. przedstawianie właściwym władzom i organom administracji postulatów oraz opi­nii w sprawach weteranów misji;
     3. rozwijanie działań służących rozpoznaniu warunków socjalno-bytowych wetera­nów misji i ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem weteranów poszkodowa­nych w tych misjach;
     4. Inspiration und Organisation, w razie potrzeby pomocy dla osób określo­nych w pkt. c;
     5. inspirowanie członków Stowarzyszenia do włączania się w działalność wspólnot oraz społeczności lokalnych;
     6. organizowanie konferencji naukowych, Ausstellungen, Lesungen, spotkań i pre­lekcji oraz współuczestnictwo w organi­zowaniu przedsięwzięć poświęco­nych roli Polski i Polaków, a także ONZ i innych organizacji w zapewnianiu pokoju i bezpieczeństwa światowego;
     7. zgłaszanie kandydatów i wspieranie swoich członków kandydujących do orga­nów władz samorządowych;
     8. umacnianie koleżeńskich więzi oraz wzajemnego szacunku w środowisku wetera­nów działań poza granicami państwa;
     9. etablieren und zu entwickeln, Kontakte mit anderen Verbänden, związkami i organiza­cjami pozarządowymi zarówno w kraju jak i zagranicą;
     10. prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie przekwalifikowania i dosko­­na­lenia zawodowego, psychologisch-pädagogischen und die Rechte der Veteranen und Veteranen verletzt;
     11. organizowanie pomocy materialnej i prawnej dla rodzin poległych na misjach;
     12. Popularisierung, sowohl zu Hause und im Ausland, osiągnięć i doświadczeń Pol­ski w or­ganizowanych przez międzynarodową społeczność misjach na świecie;
     13. organizowanie pomocy dla poszkodowanej ludności zamieszkałej na obsza­rach mandatowych działania Polskich Kontyngentów Woj­skowych;
     14. udział przedstawicieli Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w międzynarodowych spotkaniach ze stowarzyszeniami skupiającymi wetera­nów misji w innych krajach;
     15. Veröffentlichung der Bücher, Broschüre, Artikel, relacji ze spotkań dotyczących misji pokojowych, humanitarnych i stabilizacyjnych ONZ oraz innych organizacji międzynarodowych.

2. W ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:

     1. prowadzenie zajęć edukacyjnych dla weteranów i osób starszych z zakresu prawa, gospodarki, profilaktyki zdrowotnej, sportu, turystyki, umiejętności interpersonalnych;
     2. realizacja programów edukacyjnych i warsztatów o starzeniu, osobach starszych i aktywnym starzeniu;
     3. organizowanie, a także uczestnictwo w organizowaniu, przedsięwzięć służą­cych zwiększeniu aktywności fizycznej i turystyczno-rekreacyjnych wetera­nów i osób starszych;
     4. organizowanie spotkań członków Stowarzyszenia w celu wymiany doświad­czeń;
     5. organizowanie, a także współuczestnictwo w organizowaniu, imprez spor­towo-obronnych, podróży wojskowo-historycznych, krajoznawczych, imprez kulturalnych, spotkań służących integracji środowisk kombatanckich i wete­ranów oraz współpracy międzypokoleniowej;
     6. inspirowanie oraz opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami poległych żołnierzy.

Kapitel III

MITGLIEDER DES VEREINS, Ihre Rechte und Pflichten

§12

 1. Mitglieder des Vereins werden in ordentlichen Mitgliedern aufgeteilt, honorowych i wspierają­cych.
 2. Nachweis der Mitgliedschaft in der Association ist eine Mitgliedskarte.

§13

 1. Ordentliches Mitglied kann ein polnischer Staatsbürger sein, który uczest­niczył lub uczestniczy w misji pokojowej, stabilizacyjnej lub humanitarnej ONZ albo innej organizacji między­narodowych realizowanej z upoważnienia Rady Bezpieczeństwa ONZ, spełnia wy­mogi określone w § 2 Absatz. 1 ni­niejszego statutu i złoży stosowne pisemne oświad­czenie woli.
 2. Cudzoziemiec nie mający miejsca za­mieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, o ile spełnia wymogi statu­towe może zostać członkiem honorowym lub wspierającym.

§14

Decyzję o przyjęciu członków zwyczajnych do Stowarzyszenia podejmuje zarząd koła i przedstawia do zatwierdzenia na zebraniu koła.

§15

Żołnierze w czynnej służbie wojskowej mogą być członkami Stowarzyszenia po uzy­skaniu zgody właściwych władz wojskowych.

§16

Mitglieder des Vereins haben das Recht,:

        1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia oraz na delegatów na Kra­jowy Zjazd Delegatów;
        2. an den Sitzungen der Räder-und Umweltvereine;
        3. erhalten Informationen über die Aktivitäten des Vereins;
        4. Sitzungen teilnehmen, na których władze Stowarzyszenia podejmują uchwa­ły ich doty­czące;
        5. von Rechtshilfe-und Sozialleben-Gesellschaft zu fördern;
        6. beziehen sich auf persönliche Angelegenheiten der Vereinigung;
        7. ein Abzeichen tragen organisatorische Vereinigung;
        8. vertreten, Mit der Genehmigung der zuständigen Behörden, Stowarzyszenie na im­pre­­zach organi­zowanych przez organy władzy, administracji lub organizacje poza­rządowe;
        9. uczestniczyć w kontaktach z zagranicznymi stowarzyszeniami weteranów;
        10. wyjaśniać wszelkie wątpliwości w określonych statutem strukturach władz Stowa­rzysze­nia;
        11. wspierać działalność Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia i obo­wiązują­cymi przepisami prawa.

§17

Mitglieder des Vereins sind erforderlich:

        1. realizować i propagować cele Stowarzyszenia oraz stosować się do posta­no­wień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
        2. kümmern sich um den guten Namen des Vereins;
        3. die Grundsätze der Ehre und Würde der Veteranen-Missionen;
        4. gehören zu einem der Räder und zahlen regelmäßige Mitgliedsbeiträge.

§18

Przynależność do Stowarzyszenia nie ogranicza praw jego członków do działalności w legal­nie istniejących partiach politycznych, organizacjach społecznych oraz przy­należności do związków wyznaniowych.

§19

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia.
 2. Tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia przyznaje uchwałą Zarząd Główny na wniosek koła.
 3. Członkowie honorowi są zapraszani do udziału w uroczystościach organi­zowa­nych przez Stowarzyszenie, sowie das Recht, an den Sitzungen und Konferenzen der Delegierten teilnehmen Räder.

§20

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna honoru­jąca cele statutowe i udzielająca Stowarzyszeniu lub jego członkom po­mocy w różnych for­mach.
 2. Decyzję o przyjęcie w poczet członków wspierających Stowarzyszenia podejmuje w dro­dze uchwały właściwy terytorialnie zarząd koła, in dem der Antragsteller für die Mitgliedschaft eine Person eine entsprechende Erklärung wird.
 3. Mitgliedschaft Unterstützung Person in der in Absatz Weise weiter. 2.
 4. Członkowie wspierający są zapraszani do udziału w uroczystościach organizowanych przez Stowarzyszenie, jak również mogą uczestniczyć w zebraniach kół.

§21

 1. Für Verdienste bei der Erreichung der Ziele des Vereins, mogą być przyznawane następu­jące wyróż­nienia:
    1. Diplom oder ein Glückwunschschreiben;
    2. Preisgeld oder faktische;
    3. Verleihung des Titels Ehrenmitglied des Verbandes der;
    4. Verleihung des Titels eines Ehrenpräsidenten des Verbandes der.
 2. Auszeichnungen in Absatz aufgeführten. 1 a przyznaje Prezydium Zarządu Głównego, a pozostałe Zarząd Główny Stowarzyszenia w drodze uchwały.

§22

Za wyróżniającą działalność Zarząd Główny Stowarzyszenia może wnioskować do właści­wych władz o włączenie członków Stowarzyszenia do składu delegacji wyjeż­dżających służ­bowo w rejon Polskich Kontyngentów Wojskowych.

§23

Die Mitgliedschaft in der Vereinigung ist im Falle der Kündigung:

        1. freiwilligen Rücktritt schriftlich eingereicht;
        2. aus der Liste der Mitglieder entfernt;
        3. Tod eines Mitglieds.

§24

 1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia może nastąpić na wniosek zarządu koła w drodze uchwały podjętej przez zebranie koła w przypadku:
    1. skazania prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej;
    2. ungerechtfertigte Rückhaltung in der Zahlung der Mitgliedsbeiträge für einen Zeitraum von mehr als einem Jahr;
    3. Verstoß gegen Gesetz oder Tat zum Nachteil der dem Verband.
 2. Osobom skreślonym z listy członków Stowarzyszenia przysługuje odwołanie, za pośred­nictwem zarządu koła, do Zarządu Głównego w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnego zawiado­mienia o skreśleniu.

§25

Utrata praw członkowskich powoduje utratę możliwości sprawowania funkcji społecz­nych we władzach Stowarzyszenia.

Kapitel IV

Satzung des Vereins

§26

Die Organisationsstruktur des Vereins gebildet:

        1. władze naczelne;
        2. Rad;
        3. kluby środowiskowe.

§27

 1. Władze naczelne są wybierane na Zjeździe w głosowaniu tajnym z nieograniczo­nej liczby delegatów przy obecności, MINDESTENS 2/3 uprawnionych do głosowa­nia.
 2. Władze kół są wybierane w głosowaniu, zgodnie z decy­zją zwykłej większości człon­ków, Wahlberechtigt, obecnych na zebraniu wybor­czym. W tym samym trybie są wybierani delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów.
 3. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większo­ścią gło­sów przy obecności, mindestens die Hälfte der Stimmberechtigten, z wyjątkiem przypad­ków uregulowanych odrębnie w niniejszym statucie.

§28

 1. Krajowe Zjazdy Delegatów i zebrania członków kół Stowarzyszenia są ważne, jeżeli w pierwszym terminie uczestni­czy w nich, mindestens die Hälfte des Stimmrechts.
 2. Krajowy Zjazd Delegatów i zebranie kół zwołane w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę uprawnio­nych do głosowania.
 3. Rozpoczęcie Krajowego Zjazdu Delegatów lub zebrania koła w drugim terminie następuje w dniu zwołania pierwszego, Eine halbe Stunde später, jeżeli w ogłoszeniu pierwszego terminu zjazdu lub zebrania nie posta­nowiono inaczej.

§29

 1. Im Falle des Rücktritts eines Mitglieds des Vereins aus der Funktion, władze te mogą do­kooptować w drodze uchwały nowego członka za jego zgodą spośród członków zwyczajnych.
 2. Liczba dokooptowanych członków władz Stowarzyszenia nie może przekroczyć połowy wybranych członków na Krajowym Zjeździe Delegatów lub zebraniu sprawozdawczo-wyborczym (wy­borczym) Rad.
 3. Im Fall von, gdy członek władz Stowarzyszenia nie bierze udziału w działal­ności władz, zu dem er gewählt wurde, zarząd danego szczebla Stowarzyszenia może w drodze uchwały skreślić go z tej funkcji, Was sollten schriftlich informiert werden. Od po­wyższej decyzji zarządu skreślonemu członkowi służy prawo odwołania się do zebraniakoła, a w przypadku członka władz naczelnych do najbliższego Krajowego Zjazdu Delegatów.

§30

 1. Członkowie komisji rewizyjnych nie mogą być jednocześnie członkami innych władz Sto­warzyszenia na tym samym szczeblu.
 2. Członkowie komisji rewizyjnych mogą brać udział z głosem doradczym w posiedze­niach zarządu danego szczebla.

§31

Alle Behörden sind verpflichtet Verband:

        1. untersuchen und sich mit Anfragen, prośby i zażalenia członków skierowane do Stowa­rzyszenia oraz informować zainteresowanych o sposobie załatwienia zgłoszonych spraw;
        2. informować członków Stowarzyszenia o podjętych uchwałach oraz innych decy­zjach dotyczących istotnych spraw Stowarzyszenia i jego członków.

§32

Die Amtszeit des Vereins und alle Delegierten der Nationalversammlung 4 Jahre.

Kapitel V

Leadership Association Primaten

§33

Verband Chief Behörden:

        1. Nationale Delegiertenversammlung;
        2. Der Main Board;
        3. Chief Audit Kommission.

KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW

§34

 1. Die höchste Instanz des Vereins ist die Nationale Delegiertenversammlung.
 2. Liczbę delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów każdorazowo ustala w drodze uchwały Za­rząd Główny na pół roku przed terminem zjazdu.
 3. W Krajowym Zjeździe Delegatów biorą udział z głosem decydującym delegaci wybrani na zebraniach kół oraz – wenn sie nicht Delegierten – mit beratender Stimme und ohne das Recht auf die stimmberechtigten Mitglieder der Exekutive beteiligt, członkowie honorowi Sto­warzyszenia i osoby zaproszone.

§35

 1. Krajowy Zjazd Delegatów jest zwoływany przez Zarząd Główny, alle vier Jahre.
 2. Oder Termin ist, miejscu i porządku obrad Krajowego Zjazdu Delegatów Zarząd Główny informuje pisem­nie lub w inny skuteczny sposób, co najmniej z 14-to dniowym wyprzedze­niem.
 3. Krajowy Zjazd Delegatów obraduje na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu ob­rad, którego projekt w dniu jego rozpoczęcia przedstawia Zarząd Główny Stowa­rzyszenia.

§36

 1. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów jest zwoływany:
     1. die Initiative des Vorstandes des in der Form einer Resolution zum Ausdruck gebracht;
     2. auf Antrag des Chief Audit Commission;
     3. auf schriftlichen Antrag, MINDESTENS 1/3 Radanzahl.
 2. Main Board spätestens 3 Monaten ab dem Datum der Beschlussfassung oder den Eingang der Anträge, im Sinne des Absatzes. 1 pkt b i c zwołuje Nadzwy­czajny Zjazd Delegatów w celu odbycia obrad nad sprawami, für die sie einberufen.
 3. W nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe biorą udział delegaci wybrani na ostatnich zebra­niach kół, und das Treffen gelten die § § 28 und 35 Absatz. 2 ich 3 Satzung.

§37

Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należy:

        1. Verabschiedung der Satzung des Vereins sowie Änderungen in der Satzung;
        2. Verabschiedung des Programms und die Hauptrichtungen der Tätigkeit des Vereins;
        3. Annahme der Geschäftsordnung des Vereins Auswahl;
        4. Auswahl der Mitglieder des Verwaltungsrates und Chief Audit Commission;
        5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Głów­nej Komisji Rewizyjnej;
        6. podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady Krajowego Zjazdu Dele­gatów;
        7. ocena działalności Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej Stowa­rzy­sze­nia w okresie od ostatniego Zjazdu oraz rozpatrywanie wnio­sku w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu;
        8. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznacze­nia jego majątku.

MAIN BOARD

§38

Zarząd Główny jest organem wykonawczym, który w okresie między Krajowymi Zjazdami Delegatów kieruje działalnością Stowarzyszenia zgodnie z przepisami prawa, statutu i uchwałami Krajowego Zjazdu Delegatów oraz odpowiada przed nim za swoją pracę.

§39

 1. Die Hauptplatine wird in der Zusammensetzung der ernannt 21 Mitglieder
 2. Der Hauptausschuss wählt aus ihrer Mitte die Zusammensetzung des Präsidiums 9 Mitglieder, DRIN: pre­zesa, wiceprezesów w liczbie ustalonej przez Zarząd Główny Stowarzy­szenia, Generalsekretär und Schatzmeister.
 3. Sitzungen des Verwaltungsrats nach Bedarf findet statt, jedoch nicht weniger, mindestens alle sechs Monate.
 4. Vorstandssitzungen werden vom Zentralamt einberufen werden, zawiadamiając pisemnie wszystkich członków Zarządu z 14. dniowym wyprzedzeniem o terminie, miej­scu i porządku obrad oraz określając sposób i miejsce udostępnienia materiałów będących przedmiotem obrad.
 5. Członkami Zarządu Głównego nie mogą być osoby skazane prawomoc­nym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestęp­stwo skarbowe.

§40

Sitzung kann auch auf Antrag des Chief Audit Kommission einberufen.

§41

 1. Die Befugnisse des Vorstands des Mostes:
    1. kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem i uchwałami Krajo­wego Zjazdu Delegatów;
    2. prowadzenie działań mających na celu popularyzację Stowarzyszenia oraz proble­matyki misji wśród społeczeństwa naszego kraju i za granicą;
    3. vertreten den Verein an die Landesbehörden, administracyj­nych, sa­morządowych, jak też organizacji i stowarzyszeń pozarządowych oraz współ­praca i współdziałanie z tymi władzami, organizacjami i stowarzy­szeniami;
    4. współpraca i współdziałanie z organami administracji państwowej i samorzą­dowej, parlamentem i Urzędem Prezydenta;
    5. dokonywanie badań i analiz dotyczących sytuacji socjalno-bytowej wetera­nów, członków Stowarzyszenia oraz rodzin poległych na misjach;
    6. ewidencja członków honorowych,kół i klubów, podejmowanie uchwał w spra­wie wpro­wa­­dze­nia regulaminów i instrukcji dla ogniw terenowych;
    7. Bestimmen der Richtungen der, Koordination, nadzorowanie oraz udzie­la­­nie pomocy kołom;
    8. rozpatrywanie odwołań od uchwał zebrań kół Stowarzyszenia i ich zarzą­dów;
    9. Aufhebung der Beschlüsse des Verbandes der Räder und ihre Bretter, jeżeli są one sprze­czne z prze­pisami obowiązującego prawa, postanowieniami niniejszego statutu lub uchwałami naczelnych władz Stowarzyszenia;
    10. powoływanie komisji problemowych i zespołów doraźnych oraz uchwalanie za­sad ich funkcjonowania;
    11. uchwalanie wysokości wpisowego oraz składek członkowskich i ich podzia­łu;
    12. Verwaltung der Mittel und Vermögen des Vereins sowie der Budgetierung;
    13. rozpatrywanie i zatwierdzanie okresowych sprawozdań Prezydium Zarządu Głów­nego;
    14. składanie sprawozdań ze swej działalności Krajowemu Zjazdowi Delegatów;
    15. zwoływanie Krajowych Zjazdów Delegatów;
    16. Erlass von Verordnungen für den Betrieb des Hauptvorstandes;
    17. rozpatrywanie wniosków i podejmowanie decyzji w sprawie udzielenia po­mocy fi­nansowej lub materialnej, Vereinigung von Resource, osobom o któ­rych mowa w pkt e;
    18. rozpatrywanie odwołań i zapytań Kół oraz indywidualnych członków Stowa­rzy­szenia;
    19. składanie sprawozdań organom państwowym nadzorującym Stowarzysze­nie.
 2. Wenn Sie in einem bestimmten Ort oder in seiner unmittelbaren Umgebung zu erstellen und ein paar Räder Vorstand des Vereins, na wniosek tych kół może określić tryb po­woływania oraz zakres kompetencji struktury rejonowej.
 3. W sprawach pilnych przekraczających kompetencję Prezydium Zarządu Głów­nego głosowania uchwał Zarządu Głównego Stowarzyszenia mogą być przepro­wadzone drogą elektroniczną.

§42

 1. W okresach między posiedzeniami Zarządu Głównego działalnością Stowarzy­sze­­nia kie­ruje Prezydium Zarządu Głównego, które posiada wówczas kompe­tencje określone w § 41 Absatz. 1 Punkt. ein, b, c, d, und, f, g i q Statutu.
 2. Die Sitzungen des Präsidiums des Verwaltungsrats werden nach Bedarf einberufen werden, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 3. Die Sitzungen des Vorstandes und des Präsidiums teilnehmen, z gło­sem dorad­czym, lud Vertreter der Behörden und Verwaltungen und NGOs.
 4. Prezydium Zarządu Głównego składa Zarządowi Głównemu sprawozdania ze swojej działal­ności.

§43

Büro des Central Board des Vereins dürfen Arbeitnehmer beschäftigen, okre­ślać ich zadania oraz ustalać wysokość wynagrodzeń w ramach posiadanego bu­dżetu.

MAIN PRÜFUNGSAUSSCHUSSES

§44

 1. Chief Audit Kommission ist ein Organ des Vereins.
 2. Das Hauptprüfungsausschuss 5 Mitglieder des Vereins, einschließlich ihres Vorsitzenden, Vice President und Secretary.
 3. Chief Audit Kommission legt detaillierte Regeln für die Aktivitäten der anderen Prüfungsausschüsse des Assoziations.
 4. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Głów­nego Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspól­nym pożyciu, relativen Affinitäten, powinowactwa lub podległości służbo­wej.
 5. Członkami Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia nie mogą być osoby ska­zane wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§45

Die Befugnisse des Chief Audit Kommission sollte:

        1. przeprowadzenie, co najmniej raz w roku kontroli działalności Stowarzysze­nia, insbesondere Finanzmanagement und der Staat Mitgliedsbeitrag zu bezahlen;
        2. składanie Krajowemu Zjazdowi Delegatów sprawozdania obejmującego oce­nę cało­kształtu działal­ności, gospodarki finansowej i majątkowej Stowa­rzyszenia z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu;
        3. przedstawianie raz w roku Zarządowi Głównemu informacji o wykonaniu bu­dżetu oraz wynikach przeprowadzonych kontroli;
        4. możliwość uczestnictwa jej przedstawiciela z głosem doradczym w posie­dze­niach Za­rządu Głównego i jego Prezydium;
        5. Aufsicht über die Tätigkeit der anderen Prüfungsausschüsse des Assoziations.

Kapitel VI

RÄDER UND CLUBS ASSOCIATION

WHEELS

§46

 1. Die grundlegenden Organisationseinheiten des Vereins Räder, tworzone na podsta­wie wniosku komitetu organizacyjnego zatwierdzonego przez Zarząd Główny Sto­warzyszenia.
 2. Um die erforderliche Anzahl von Rädern zu schaffen, MINDESTENS 7 Mitglieder.
 3. Mitglieder versammelten sich im Kreis, kierując się postanowieniami niniejszego statutu oraz uchwałami władz, realizują cele i założenia programowe Stowa­rzyszenia.

§47

Behörden Rädern:

        1. zebranie członków koła;
        2. Führungskreise;
        3. Prüfungsausschuss die Räder.

§48

 1. Najwyższą władzą koła jest zebranie członków, które odbywa się, co naj­mniej raz na kwartał, nach dem Plan durch den Vorstand Rädern entwickelt.
 2. Das Sammeln, das Rad kann auch auf Antrag des Vorstands der die einberufen werden, komisji rewizyj­nej koła lub 1/3 Zahl ihrer Mitglieder.
 3. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze koła odbywają się raz na 4 Jahr, und auch das Management Kreis stellt den jährlichen Treffen des Geschäfts.
 4. Die Mitglieder der obersten Behörden des Vereins, es sei denn, sie sind auch Mitglieder des Rades, biorą udział w zebraniach kół wyłącznie z głosem doradczym.
 5. Vorstand der Räder auf 7 dni przed planowaną datą zebrania zawiadamia człon­ków i za­pro­szonych gości o miejscu, das Datum und Tagesordnung.

§49

Do kompetencji zebrania koła należy:

        1. uchwalanie planów działania i budżetów koła;
        2. überprüfen und den Vorstand und Prüfungsausschüsse genehmigen Räder;
        3. ocena działalności koła i jego władz oraz podejmowanie uchwał w tych spra­wach;
        4. Wahl der Mitglieder des Vorstandes und Prüfungsausschuss Räder;
        5. Wahl – nach den Regeln durch den Verwaltungsrat der etablierten – delegatów na Kra­jowy Zjazd Delegatów;
        6. Aufnahme neuer Mitglieder und Löschung – na podstawie postanowień za­war­tych w niniejszym statucie – Mitglieder gehörenden Rades;
        7. Beschlussfassung über Angelegenheiten gemäß § 59.

§50

 1. Der Vorstand besteht aus einem Rad 3 – 7 Mitglieder und wählt aus ihrer Mitte einen Präsidenten, sekreta­rza i skarb­nika. Bei der Ernennung des Zählens über Bord 3 osób można wybrać wicepre­zesa.
 2. Der Vorstand leitet die täglichen Aktivitäten der Rad-Räder, zgodnie z postanowieniami statutu oraz uchwał i wytycznych władz naczelnych Stowarzyszenia. Posiedzenia zarzą­du odbywają się według potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§51

Die Befugnisse des Vorstands mit dem Rad:

        1. Umsetzung der Beschlüsse, wytycznych i regulaminów władz naczelnych Stowa­rzy­szenia;
        2. reprezentowanie interesów członków koła i działanie w ich imieniu na ze­wnątrz;
        3. przygotowanie projektów planu działania i budżetu koła;
        4. inicjowanie współpracy z miejscowymi organami władzy i administracji oraz or­gani­zacjami pozarządowymi;
        5. prowadzenie na danym terenie działalności wyjaśniającej znaczenie udziału obywa­teli polskich w misjach pokojowych, stabilizacyjnych oraz humanitar­nych ONZ i innych organi­zacji międzynarodowych;
        6. podejmowanie różnego rodzaju inicjatyw integrujących zamieszkałych na da­nym te­renie działalności koła weteranów;
        7. otaczanie opieką i udzielanie pomocy rodzinom poległych na misjach oraz wete­ranom poszkodo­wanym i ich rodzinom;
        8. inspirowanie lokalnych organów władzy i admini­stracji oraz organiza­cji poza­rządowych do udzielania pomocy osobom określonym w pkt. g;
        9. Aufzeichnungen der Mitglieder des Kreises und der Sammlung von Mitgliedsbeiträgen;
        10. Vermögensverwaltung und Fonds im Rahmen des Budgets, zgodnie z zasa­dami okre­ślonymi przez Zarząd Główny;
        11. Vorschläge für Ehrungen Mitglieder des Kreises;
        12. składanie sprawozdań ze swojej działalności na zebraniach koła;
        13. zwoływanie zebrań koła;
        14. die Vorlage der schriftlichen Berichte der Revisions Rad. przyję­tych usta­leń Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

§52

 1. Der Prüfungsausschuss besteht aus dem Rad 3 – 5 członków i wybiera spośród siebie przewod­niczą­cego, Vice-President und Secretary.
 2. Die Befugnisse des Prüfungsausschusses Rad,:
    1. Kontrolle der Aktivitäten des Rades, w szczególności gospodarki finansowej i regu­larno­ści opłacania składek członkowskich;
    2. składanie zarządowi koła okresowych informacji o wyni­kach prowadzonych kontroli;
    3. Teilnahme an einer Beiratssitzungen Räder;
    4. składanie sprawozdania na zebraniach sprawozdawczych i sprawozdawczo-wybor­czych koła wraz z oceną działalności ustępującego zarządu;
    5. Evaluierung der Umsetzung der gesetzlichen.

§53

 1. Rozwiązanie koła może nastąpić na podstawie uchwały zebrania koła, przyjętej wię­kszością, MINDESTENS 2/3 Abstimmen, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych koła, lub na mocy uchwały Zarządu Głównego Sto­wa­rzyszenia w przypadku braku działalności statutowej koła, mniejszej niż sied­miu liczby członków zwyczajnych koła lub wykazania działalności sprzecznej ze statutem – po uzyskaniu pisemnej opinii Głównej Komisji Rewizyjnej, z uwzględ­nie­niem wymogów § 63.
 2. W wypadku rozwiązania koła jego aktywa, zobowiązania i dokumentacja są przejmowane przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.

ENVIRONMENTAL CLUBS

§54

 1. Veteranen, unabhängig von der Nationalität des Rades, mogą zrzeszać się w klubach śro­dowiskowych.
 2. Kluby środowiskowe mają charakter ogólnokrajowy i mogą skupiać uczestników konkret­nej misji, oder spezifische Veränderungen (Rotation) die Mission.

Kapitel VII

EIGENTUM UND Funds Association

§55

 1. Vermögenswerte des Vereins sind das Eigentum, Mobilität und Fonds.
 2. Do nabywania i zbywania praw majątkowych oraz zaciągania zobowiązań w imie­niu Stowa­rzyszenia jest upoważniony Zarząd Główny.

§56

 1. Vermögen des Vereins ergeben sich aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden, Erbe, zapi­sów, Einnahmen aus eigenen Aktivitäten, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz ofiarno­ści społecznej.
 2. VEREIN, mit den anwendbaren Bestimmungen des, może przyjmować darowi­zny, Erbschaften und Vermächtnisse und Nutzung von sozialen Großzügigkeit.
 3. Der Verein kann Unternehmen leiten, według zasad określo­nych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej służy działal­ności statutowej i nie może być przeznaczony do podziału między członków Sto­warzyszenia.
 4. Stowarzyszenie może otrzymać dotację, nach den Grundsätzen in gesonderten Vorschriften festgelegt.
 5. Majątek Stowarzyszenia przeznaczany jest na statutową działalność pożytku pu­blicznego Stowarzyszenia.
 6. Die Behörden des Vereins in ihrem Namen handeln nicht dürfen:
    1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzysze­nia w sto­sunku do jego członków, Vorstandsmitglieder oder Mitarbeiter, und auch in Bezug auf ihre "Menschen schließen" im Sinne. 20 1 Punkt 6 Gesetz vom 24 April 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolon­tariacie;
    2. Übertragung von Vermögenswerten des Vereins zum Wohle seiner Mitglieder, członków or­ga­nów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferen­cyjnych warunkach;
    3. Verwendung des Vermögens des Vereins an die Mitglieder, członków orga­nów lub pra­cowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w sto­sunku do osób trze­cich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzy­szenia;
    4. Kauf von den spezifischen Bedingungen der Waren oder Dienstleistungen von Unternehmen, w któ­rych uczest­niczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracow­nicy oraz ich „osoby bliskie” na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§57

 1. Die Mittel des Vereins sind die gesetzlichen Tätigkeit zuzuordnen sind.
 2. Die Grundlage für die Finanzverwaltung des Vereins werden durch ihre Budgets verabschiedet.

§58

 1. Do ważności oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych Stowarzy­sze­nia oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie i podpisy prezesa lub wi­ceprezesa oraz skarbnika Zarządu Głównego.
 2. Do ważności oświadczeń woli niewymienionych w ust. 1 i pozostałych dokumen­tów Za­rządu Głównego lub jego Prezydium wymagany jest podpis prezesa tego Zarządu, und in seiner Abwesenheit – wiceprezesa lub upoważnionego se­kretarza generalnego.

§59

 1. Jedes Rad hat das Recht, die Startgebühr und Mitgliedsbeitrag mehr als die in der Vereinigung festgelegten Betrag zu erhöhen, a uzyskane w ten sposób fundusze zużyć na pokrycie wła­snych potrzeb statutowych określonych uchwałą ogólnego zebra­nia koła.
 2. In besonderen Fällen kann der Verwaltungsrat das Rad der Erleichterung oder Befreiung von der Verpflichtung, einen Mitgliedsbeitrag berechnet.
 3. Koło przekazuje określoną przez Zarząd Główny część składek członkowskich do Za­rządu Głównego.

Kapitel VIII

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

§60

 1. Zmiana statutu Stowarzyszenia może nastąpić w drodze uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów podję­tej większością 2/3 Abstimmen, przy obecności, co najmniej połowy liczby wybranych delegatów.
 2. Vorstand des Vereins hat das Registergericht der Änderung der Satzung zu benachrichtigen.

§61

 1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia po­dejmuje Krajowy Zjazd Delegatów większością 3/4 głosów w obec­ności, MINDESTENS 2/3 Wahlberechtigt.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Krajowy Zjazd Delegatów określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§62

 1. O rozwiązaniu Stowarzyszenia może również zdecydować sąd, wyznaczając jednocześnie jego likwida­tora i podając warunki likwidacji.
 2. Obowiązkiem likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji w sposób zabezpiecza­jący mają­tek Stowarzyszenia przed nieuzasadnionym jego uszczupleniem.
 3. Kosten der Liquidation mit den liquidiert Vermögen des Vereins fällt.

§63

 1. W przypadku rozwiązania koła Zarząd Główny Stowarzyszenia powołuje komisję likwidacyjną w składzie 3 Menschen. Vorsitzender des Ausschusses ernennt ein Mitglied des Vorstandes des Vereins.
 2. Obowiązkiem likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji w sposób zabezpiecza­jący mają­tek koła przed nieuzasadnionym jego uszczupleniem.
 3. Kosten der Liquidation mit den Vermögenswerten der liquidierten Räder zusammenfällt. Pozostający po likwida­cji koła majątek oraz jego fundusze należy przekazać do Zarządu Głów­nego.