Konferencja Naukowa pt. „Polska w misjach i operacjach pokojowych”

24 Октябрь. w dniu Narodów Zjednoczonych z okazji 20-rocznicy działalności Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Polska w misjach i operacjach pokojowych”.
Organizatorami Konferencji było Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i Wyż-sza Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie.20-летие Ассоциации ветеранов миротворческих миссий ООН стало прямой возможностью провести конференцию,,pl,Поляки из,,pl,участвовать в миротворческих миссиях и операциях в Азии,,pl,Африка,,pl,I-ropie,,pt,на Ближнем и Среднем Востоке,,pl,в Центральной Америке и стабилизационные миссии в Ираке и Афганистане,,pl,Представители сообщества из более чем 100 тысяч участников мероприятий за пределами страны объединились, и в конце 20-го века они создали Ассоциацию ветеранов миротворческих миссий ООН.,,pl,В течение последних двадцати лет члены Ассоциации ветеранов миротворческих миссий присутствовали в местных общинах.,,pl.
Polacy od 1953 г. uczestniczą w misjach i operacjach pokojowych w Azji, Afryce, Eu-ropie, na Bliskim i Środkowym Wschodzie, w Ameryce Środkowej oraz misjach stabilizacyjnych w Iraku i Afganistanie. Przedstawiciele ponad 100-tysięcznej społeczności uczestników działań poza granicami państwa skonsolidowała się i pod koniec XX wieku powołali Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ.
Przez ostatnie dwadzieścia lat członkowie Stowarzyszenia kombatanci misji pokojowych byli obecni w lokalnych środowiskach, они предпринимали различные действия в своих интересах и помогали обществу и нуждающимся коллегам,,pl,Цель конференции состояла в том, чтобы показать их деятельность и показать историческое, политическое и военное измерение участия Польши в прошлых и будущих миротворческих миссиях и операциях.,,pl,Они стали частью научного комитета конференции,,pl,д-р Станислав Возняк - Ассоциация ветеранов миротворческих миссий ООН,,pl,Дариуш Козеравский - Ягеллонский университет в Кракове,,pl,Университет гуманитарных и естественных наук,,pl,Ян Длугош в Ченстохове,,pl,Анджей Пентак - Варминско-Мазурский университет в Ольштыне,,pl,Гжегож Цехановский - проф,,pl,США - Щецинский университет,,pl,ассоциированный,,pl,Славомир Еднорог,,pl.
Celem konferencji było pokazanie ich działalność oraz pokazanie historyczno-politycznego oraz militarnego wymiaru zaangażowania Polski w byłe oraz przyszły misje i operacje pokojowe.
W skład Komitetu Naukowego Konferencji weszli:
– поколения. бриг. dr Stanisław Woźniak – Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ;
– профессор. Д-р хаб. Dariusz Kozerawski – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
– профессор. Д-р хаб. Януш Горелки – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie;
– профессор. Д-р хаб. Eng. Andrzej Piętak – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;
– Д-р хаб. Grzegorz Ciechanowski – prof. US – Uniwersytet Szczeciński;
– профессор. nadzw. Д-р хаб. Eng. Sławomir Jednoróg – Институт физики плазмы и лазерного микросинтеза,,pl,Ремигиуш Вишневский,,pl,Колледж,,pl,Павел Влодкович в Плоцке,,pl,Магдалена Ситек,,pl,Университет Еврорегиональной Экономики,,pl,доктор Джоанна Добош-Добровольска,,pl,Западный институт в Познани,,pl,Доктор Адам Цихош - Катовицкий университет физического воспитания,,pl,Доктор Чеслав Марцинковский,,pl,преподаватель,,pl,Институт политических наук,,pl,Варминско-Мазурский университет в Ольштыне,,pl,доктор Рафал Петр Депчинский,,pl,Полковник Павел Хабельский - командир Центра подготовки миссии,,pl,В первой секции под названием «Роль, место и современные вызовы Ассоциации ветеранов миротворческих миссий ООН», модератором которой выступил член ассоциации д-р хаб,,pl,Славомир Еднорог дал интересные лекции,,pl,доктор Марцинковски Чеслав,,pl;
– профессор. nadzw. Д-р хаб. Eng. Remigiusz Wiśniewski, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.
– Д-р хаб. Magdalena Sitek – Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie;
– dr Joanna Dobosz-Dobrowolska – Instytut Zachodni w Poznaniu;
– dr Adam Cichosz – Katowicka Akademia Wychowania Fizycznego;
– dr Czesław Marcinkowski – Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie;
– dr Piotr Lotarski – adiunkt, Instytut Nauk Politycznych, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;
– dr Rafał Piotr Depczyński;
– płk Paweł Chabielski – komendant Centrum Przygotowań do Misji.
W pierwszym panelu zatytułowanym „Rola i miejsce oraz współczesne wy-zwania Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ” moderowanym przez członka Stowarzyszenia dr hab. Sławomir Jednoróg z ciekawymi referatami wystąpili:
– dr Marcinkowski Czesław – Ветераны Миссии и Миротворческих операций в обществе в годы,,pl,Вальдемар Войтан -,,es,годы ассоциации,,pl,достижения и неудачи,,pl,доктор Адам Цихош - Польша и поляки в миротворческих миссиях ООН на рубеже веков,,pl,доктор Рафал Депчински - Опыт 5-летней деятельности Ассоциации Гдыня Ассоциации,,pl,После перерыва на второй панели «Выбор опыта участия поляков в миссиях за пределами страны» документы были впоследствии доставлены,,pl,Международная деятельность по поддержанию мира и стабилизации с участием Польши,,pl,как стратегический вызов для национальной безопасности,,pl,Анджей Пентак,,pl,Под синим флагом в Сирии,,pl,Угрозы среде безопасности PKW в Ливане,,pl 1999 - 2019;
– Waldemar Wojtan – 20 lat Stowarzyszenia – osiągnięcia i niepowodzenia;
– dr Adam Cichosz – Polska i Polacy w pokojowych misjach ONZ na przełomie stulecia;
– dr Rafał Depczyński – Doświadczenia z 5-letniej działalności gdyńskiego Koła Stowarzyszenia.
Po przerwie w drugim panelu „Wybrane doświadczenia z udziału Polaków w misjach poza granicami państwa” referaty kolejno wygłosili:
– профессор. Д-р хаб. Дариуш Kozerawski – Międzynarodowe działania pokojowe i stabilizacyjne z udziałem Polski, jako wyzwanie strategiczne dla bez-pieczeństwa narodowego;
– профессор. Д-р хаб. Andrzej Piętak – Pod błękitną flagą w Syrii;
– dr Piotr Lotarski – Zagrożenia środowiska bezpieczeństwa PKW w Libanie;
– доктор Джоанна Добош-Добровольска - Современные вызовы для операций по поддержанию мира,,pl,доктор Тадеуш Лещинский - Участие полиции в миротворческих миссиях,,pl,Майор Кшиштоф Ожеш,,pl,Место и роль КПДМЗ в процессе подготовки солдат к выполнению задач за пределами страны, включая возвращение Польши в миссию ООН на примере Ливана,,pl,После долгих и интересных дискуссий увенчались обе панели,,pl,конференции были подведены и завершены президентом Главного правления Ассоциации д-ром Станиславом Возняком,,pl,Достижения конференции будут в издательстве после конференции,,pl,Фотографии Мариуш Сибилски,,pl;
– dr Tadeusz Leszczyński – Udział policji w misjach pokojowych;
– mjr Krzysztof Orzech – Miejsce i rola CPdMZ w procesie przygotowania żołnierzy do realizacji zadań poza granicami państwa z uwzględnieniem powrotu Polski do misji ONZ na przykładzie Libanu.
Po długich i ciekawych dyskusjach zwieńczających oba panele, konferencje podsumował i zakończył prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia dr Stanisław Woźniak. Dorobek Konferencji znajdzie się w przygotowywanym już wydawnictwie po konferencyjnym.


Zdjęcia Mariusz Sybilski

Эта запись была размещена в Новости и отмеченных , , , , , . Закладка Постоянная ссылка.

Комментарии закрыты.