Główne kierunki działalności Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ na lata 2020 - 2023

Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ jest społeczną organizacją pozarządową aktywnie działającą w naszym kraju już od ponad dwudziestu lat. Realizując swe cele statutowe Stowarzyszenie współpracuje z różnymi podmiotami sceny społeczno-politycznej zarówno krajowej jak i zagranicznej. Krajowy Zjazd Delegatów stwierdza, iż napięta sytuacja społeczno-polityczna w kraju zdeterminowała działalność Stowarzyszenia w minionej kadencji.

Optymistycznie prezentowane w statystykach wskaźniki dochodu narodowego, niestety nie mają przełożenia na poziom życia większości społeczeństwa, a głównie emerytów i rencistów, którzy są licznie reprezentowani pośród naszych członków. Stan ten może wywoływać u większości obawy o los własny
i kraju, a czasem wręcz przygnębienie.

Głębokie podziały wśród społeczeństwa, liczne nieporozumienia, w sposób fałszywy pojmowany patriotyzm, ksenofobia, bardzo często spotykana agresja słowna, brak poszanowania prawa, nepotyzm, wprowadzanie zbiorowej odpowiedzialności jako obowiązującego prawa, w tym także wobec niektórych grup członków Stowarzyszenia powodowały stany nerwowości, niepewności
i zagrożenia jak również spadek motywacji do działalności społecznej. Niewielką osłodą tego stanu rzeczy jest tegoroczna nowelizacja ustawy o weteranach działań poza granicami państwa i ustaw z nią związanych, nie wyczerpuje ona jednak wszystkich naszych postulatów i oczekiwań.

Zjazd opowiada się za kontynuacją zdecydowanych działań na rzecz takiej nowelizacji uregulowań prawnych, która zapewniłaby godne przeżycie ostatnich dni przez niewielką już grupę zasłużonych dla Polski uczestników najstarszych misji w poczuciu dumy z przebytej życiowej drogi.

Zjazd wyraża wolę pełnej aktywności Stowarzyszenia w życiu społeczno-politycznym kraju. Uznaje w szczególności historyczny obowiązek przejawiania troski o etos żołnierski, przekazywania młodemu pokoleniu Polaków tradycji walki o pokój, wolność i niepodległość. Delegaci opowiadają się za kontynuacją wysiłku na rzecz jedności ruchu kombatantów i weteranów z zachowaniem poszanowania tożsamości organizacyjnej.

V Krajowy Zjazd szczególnie wysoko ocenia współpracę zarządów tak kół jak
i Stowarzyszenia z władzami państwowymi i samorządowymi. Tą współpracę, która przynosi niezwykle pozytywne rezultaty należy pogłębiać i poszerzać.

Zjazd wyraża uznanie członkom wspierającym za ich wzrastającą aktywność
w świadczeniu pomocy dla Stowarzyszenia i wielu jednostek organizacyjnych.

Słowa podziękowania kieruje Zjazd do wszystkich, którzy udzielali pomocy i wsparcia ogniwom Stowarzyszenia.

V Krajowy Zjazd wyraża uznanie za pracę Zarządów na wszystkich szczeblach organizacyjnych i przekazuje wyrazy głębokiego szacunku i podziękowania wszystkim działaczom za ich społeczne zaangażowanie w realizację celów
i zadań wypracowywanych na zebraniach i zjazdach.

V Krajowy Zjazd Delegatów zobowiązuje nowo wybrany Zarząd Główny do realizacji programu działania obejmującego następujące przedsięwzięcia:

 1. Stowarzyszenie powinno być miejscem otwartym na ludzkie problemy, особенно для оказания помощи ветеранам деятельности за пределами страны, так и к семьям погибших коллег. Ponadto, w miarę swych możliwości, członkowie naszej organizacji powinni dążyć do kształtowania właściwych postawy wobec arogancji, cwaniactwa, мстительность, а иногда и тупость или наивность в деятельности. Ветераны деятельности за пределами страны, должны быть те члены общества, которые с их отношением и действия способствуют положительной привычки изменения, язык, стиль работы. Powinni dążyć by wszystkie struktury SKMP ONZ (koła i ich zarządy) były bardziej ekspansywne, otwarte na bieżącą wyzwania. Aby sprzyjało to dalszemu pozytywnemu odbiorowi ze strony tych, którzy okazują swoje wsparcie dla Stowarzyszenia.
 2. Необходимо активизировать, особенно в колеса SKMP ООН, w dążeniu do organizacyjnego umacniania Stowarzyszenia, w ten sposób by na koniec nadchodzącej kadencji, в 2023 roku osiągnąć jak największą liczbę aktywnych członków. Poczynić wszelkie możliwe wysiłki w celu poszerzenia sieć kół w garnizonach wojskowych i miastach, в котором они живут или служить солдат, полиция и гражданские специалисты, biorący udział w misjach poza granicami kraju, организованный ООН, ОБСЕ, НАТО или ЕС. Колеса являются жизненно важной силой ассоциации. To w kołach odbywa się podstawowa działalność – są one naszą siłą, которая должна быть направлена ​​на достижение целей Уставной. Zarząd Główny Stowarzyszenia powinien
  w większym zakresie stymulować działalność kół oraz im pomagać, przygotowując różnorodne materiały promocyjne i informa­cyjne (информационные бюллетени, информация, Альбомы, плакаты, ИТП.). Кроме того, Главный совет Ассоциации организует регулярные встречи с президентами колес, симпозиумы, национальные конференции и аналогичные планы направлены, с одной стороны, члены Ассоциации doinformować, а с другой стороны сделать настоящий SKMP ООН и ее членов. Należy w szerszym stopniu spopularyzować przedsięwzięcia organizowane przez koła. Есть много ценных проектов, które należy upowszechniać między członkami Stowarzyszenia, а также в средствах массовой информации, m.in. na stronach i forach internetowych, lokalnych stacjach telewizyjnych, комплексная программа испытаний.
 3. Ustawicznie prezentować cele i zadania Stowarzyszenia w różnych środowiskach. Zapraszać do wstępowania w nasze szeregi weteranów działań poza granicami państwa wywodzących się z różnych formacji
  i resortów – byłych żołnierzy, полиция, specjalistów cywilnych również członków takich środowisk jak Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ABW также Спецслужба, ИТП., jednocześnie dążąc do szerszej współpracy
  ze stowarzyszeniami w kraju o podobnych celach statutowych. Члены этих организаций должны быть приглашены на заседания, встречи, конференций, симпозиумы, и другие подобные намерения, обращая основное внимание на характеристики подключения потенциальных совместных действий, углубить знания и взаимное, чтобы помочь нуждающимся. В ходе переговоров с потенциальными кандидатами для членов Ассоциации следует подчеркнуть,, iż wstępując
  w nasze szeregi mogą te osoby łatwiej realizować wspólne cele biorąc pod uwagę dorobek oraz znaczenie na scenie krajowej i międzynarodowej naszej organizacji. Dążyć do szerszej integracji naszej działalności z ich strukturami
  i ogniwami, предпринимать совместные действия. Powinno się zacieśniać współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi w zakresie upowszechniania w społeczeństwie wiedzy i świadomości bezpieczeństwa międzynarodowego oraz systemu obrony kraju. Angażować większą liczbę członków SKMP ONZ w kształtowanie patriotycznych i pro obronnych postaw społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć związanych
  z obchodami rocznic wydarzeń historycznych z udziałem Polaków. Опираясь на основе позитивного образа польских вооруженных сил в обществе, особенно среди молодежи.
 4. Należy przygotować Stowarzyszenie oraz jego członków do obchodów
  70 rocznicy udziału polskich żołnierzy w misjach pokojowych, która przypadnie na koniec kadencji nowo wybranego Zarządu Głównego. Czas ten powinien być wykorzystany na zaplanowanie i zorganizowanie przedsięwzięć na poziomie Zarządu Głównego oraz kół celebrujących tą rocznicę. Ponadto trzeba zwiększyć wysiłek i zadania Stowarzyszenia w upowszechnianiu roli ONZ oraz innych organizacji międzynarodowych w walce o zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa w świecie oraz utrwalania współpracy między państwami w rozładowywaniu międzynarodowych napięć i konfliktów. Для того, чтобы увеличить свою долю в повышении роли и задач польского, особенно его Вооруженные Силы, в покое, гуманитарной помощи и стабилизации миссий ООН и других международных организаций за рубежом. С этой целью, в период 2020 - 2023 organizować i przeprowadzać coroczne konferencje popularno-naukowe, które będą promowała udział Polaków
  w międzynarodowych misjach poza granicami kraju. Jednocześnie biorąc pod uwagę tegoroczną 70 rocznicę ustanowienia Konwencji Genewskich, należy dążyć do uświadamiania wymiaru humanitarnego misji pokojowych oraz udziału Polski w ściganiu zbrodni wojennych. Организация, как много встреч с общественностью, особенно школьников и студентов высших учебных заведений.
 5. Сосредоточить усилия всего сообщества ветеранов для дальнейшего сформируют закон, регулирующий право на социальное обеспечение увеличения предоставляемой государством и более легкий доступ к медицинским услугам. Стремитесь упростить процедуру получения разрешений ветеранов. Работа по формированию уставных положений и подзаконных актов, связанных с профессиональной деятельностью, социальной и деятельности ветеранов повседневной жизни за пределами страны и членов их семей.
 6. Zintensyfikować wysiłki na rzecz łatwiejszego dostępu weteranów do specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz do systemów osłony socjalnej. Szerzej i głębiej interesować się sytuacją socjalną i zdrowotną członków Stowarzyszenia, a przede wszystkim tych w wieku 70+. Каждый год эти члены приходят. Обеспечить надлежащий учет людей, нуждающихся в помощи. Odnosić się do nich z należytym szacunkiem i życzliwością. Для того, чтобы обеспечить свое место в нашем обществе, помня свои достоинства для страны
  и организации. Показать память и заботу о семьях павших миссий, мертвым после возвращения в страну, a także o inwalidów, комплексная программа испытаний.
 7. Обеспечить торжественное захоронение ветеранов миссий за пределами страны.
  W tym celu po przeglądzie obecnych przepisów, opracować jednolity (применимы ко всем ветеранам) Торжественное захоронение. заботиться, aby pochówek weterana odbywał się z honorową asystą wojskową. Ponadto zintensyfikować opiekę nad grobami weteranów misji poza granicami kraju.
 8. Контакт с организационными подразделениями Министерства обороны, MSWiA i MSZ oraz władzami lokalnymi należy utrzymywać w sposób ciągły. Należy dążyć by kontakt był stały – interaktywny. W obliczu odtwarzania udziału Polski w misjach pod flagą ONZ członkowie naszego Stowarzyszenia winni okazywać przedstawicielom jednostek przygotowywanych do misji pomoc ekspercką. Natomiast w razie pilnych potrzeb naszego środowiska należy się zwracać do jednostek organizacyjnych MON, Министерство внутренних дел, MSZ oraz władz lokalnych
  o udzielenie stosownej pomocy.
 9. Она также должна усилить сотрудничество с Центром по делам ветеранов, которая является естественной платформой для интеграции экологических ветеранов. Более широкое использование следует основывать корпус и возможность работы Центра. Ассоциация и ее члены должны поддерживать всеми средствами расширения возможностей инфраструктуры и оперативного центра.
 • Zintensyfikować wysiłki na rzecz pozyskiwania sponsorów, доноры. Utrzymać obecną oraz poszerzyć bazę osób dokonujących odpisów 1% их доход от реализации уставных целей Ассоциации (ОПО). Активировать в этом отношении особенно деловых кругов, za­rządów i komisji rewizyjnych. Особый акцент делается на получении спонсоров, którzy są gotowi współpracować długofalowo i chcą zawrzeć
  ze Stowarzyszeniem stosowne umowy.

* * *

V Krajowy Zjazd Delegatów dla wielu z nas jest finalnym etapem żołnierskiej
i kombatanckiej drogi. Służyliśmy z honorem w różnych rejonach świata walcząc o pokój i dobre imię Polski. Wielu z naszych kolegów zapłaciło za tę służbę cenę najwyższą. I choć służyliśmy pod różnymi flagami zawsze celem nadrzędnym była walka o pokój. Dziś działamy społecznie w Stowarzyszeniu reprezentując różne misje, rodzaje wojsk, korpusy i środowiska. Łączy Nas jednak żołnierska przyjaźń i braterstwo. Wszelkie podziały naszych żołnierskich środowisk przez polityków są sprzeczne z ideą naszej służby i poświęcenia dla Ojczyzny.

My weterani członkowie Stowarzyszenia pragniemy z głębi serca, aby zaistniała zgoda w narodzie i wśród ugrupowań politycznych rządzących krajem. Zgoda
w narodzie będzie spełnieniem naszych marzeń i naszej walki o pokój.

* * *

V Krajowy Zjazd Delegatów zobowiązuje nowo wybrane władze naczelne Stowarzyszenia do realizacji zadań sformułowanych w programie działania oraz roz­patrzenia wszystkich postulatów i wniosków zgłoszonych w trakcie dyskusji
i złożo­nych na piśmie do Komisji Uchwał i Wniosków oraz Sekretariatu Zjazdu, wzbogace­nia ich w toku bieżącej działalności na wszystkich szczeblach organizacyjnych.

V Krajowy Zjazd Delegatów zwraca się do wszystkich członków Stowarzyszenia o aktywne włączanie się do realizacji naszych wspólnych zadań.