Główne kierunki działalności Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ na lata 2020 – 2023

Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ jest społeczną organizacją pozarządową aktywnie działającą w naszym kraju już od ponad dwudziestu lat. Realizując swe cele statutowe Stowarzyszenie współpracuje z różnymi podmiotami sceny społeczno-politycznej zarówno krajowej jak i zagranicznej. Krajowy Zjazd Delegatów stwierdza, iż napięta sytuacja społeczno-polityczna w kraju zdeterminowała działalność Stowarzyszenia w minionej kadencji.

Optymistycznie prezentowane w statystykach wskaźniki dochodu narodowego, niestety nie mają przełożenia na poziom życia większości społeczeństwa, a głównie emerytów i rencistów, którzy są licznie reprezentowani pośród naszych członków. Stan ten może wywoływać u większości obawy o los własny
i kraju, a czasem wręcz przygnębienie.

Głębokie podziały wśród społeczeństwa, liczne nieporozumienia, w sposób fałszywy pojmowany patriotyzm, ksenofobia, bardzo często spotykana agresja słowna, brak poszanowania prawa, nepotyzm, wprowadzanie zbiorowej odpowiedzialności jako obowiązującego prawa, w tym także wobec niektórych grup członków Stowarzyszenia powodowały stany nerwowości, niepewności
i zagrożenia jak również spadek motywacji do działalności społecznej. Niewielką osłodą tego stanu rzeczy jest tegoroczna nowelizacja ustawy o weteranach działań poza granicami państwa i ustaw z nią związanych, nie wyczerpuje ona jednak wszystkich naszych postulatów i oczekiwań.

Zjazd opowiada się za kontynuacją zdecydowanych działań na rzecz takiej nowelizacji uregulowań prawnych, która zapewniłaby godne przeżycie ostatnich dni przez niewielką już grupę zasłużonych dla Polski uczestników najstarszych misji w poczuciu dumy z przebytej życiowej drogi.

Zjazd wyraża wolę pełnej aktywności Stowarzyszenia w życiu społeczno-politycznym kraju. Uznaje w szczególności historyczny obowiązek przejawiania troski o etos żołnierski, przekazywania młodemu pokoleniu Polaków tradycji walki o pokój, wolność i niepodległość. Delegaci opowiadają się za kontynuacją wysiłku na rzecz jedności ruchu kombatantów i weteranów z zachowaniem poszanowania tożsamości organizacyjnej.

V Krajowy Zjazd szczególnie wysoko ocenia współpracę zarządów tak kół jak
i Stowarzyszenia z władzami państwowymi i samorządowymi. Tą współpracę, która przynosi niezwykle pozytywne rezultaty należy pogłębiać i poszerzać.

Zjazd wyraża uznanie członkom wspierającym za ich wzrastającą aktywność
w świadczeniu pomocy dla Stowarzyszenia i wielu jednostek organizacyjnych.

Słowa podziękowania kieruje Zjazd do wszystkich, którzy udzielali pomocy i wsparcia ogniwom Stowarzyszenia.

V Krajowy Zjazd wyraża uznanie za pracę Zarządów na wszystkich szczeblach organizacyjnych i przekazuje wyrazy głębokiego szacunku i podziękowania wszystkim działaczom za ich społeczne zaangażowanie w realizację celów
i zadań wypracowywanych na zebraniach i zjazdach.

V Krajowy Zjazd Delegatów zobowiązuje nowo wybrany Zarząd Główny do realizacji programu działania obejmującego następujące przedsięwzięcia:

 1. Stowarzyszenie powinno być miejscem otwartym na ludzkie problemy, especially to help veterans activities outside the country and to the families of their fallen colleagues. also, w miarę swych możliwości, członkowie naszej organizacji powinni dążyć do kształtowania właściwych postawy wobec arogancji, cwaniactwa, vengefulness, and sometimes stupidity or naivety in action. Veterans of activities outside the country should be those members of society, who, with their attitude and action contribute to positive change habits, Language, work style. Powinni dążyć by wszystkie struktury SKMP ONZ (koła i ich zarządy) były bardziej ekspansywne, otwarte na bieżącą wyzwania. Aby sprzyjało to dalszemu pozytywnemu odbiorowi ze strony tych, którzy okazują swoje wsparcie dla Stowarzyszenia.
 2. You should energize the, especially in the circles of the UN SKMP, w dążeniu do organizacyjnego umacniania Stowarzyszenia, w ten sposób by na koniec nadchodzącej kadencji, in 2023 roku osiągnąć jak największą liczbę aktywnych członków. Poczynić wszelkie możliwe wysiłki w celu poszerzenia sieć kół w garnizonach wojskowych i miastach, where they live or serve soldiers, police and civilian specialists, biorący udział w misjach poza granicami kraju, organized by the UN, OSCE, NATO or the EU. Wheels are a vital force of Association. To w kołach odbywa się podstawowa działalność – są one naszą siłą, which should be aimed to achieve the objectives of Statutory. Zarząd Główny Stowarzyszenia powinien
  w większym zakresie stymulować działalność kół oraz im pomagać, przygotowując różnorodne materiały promocyjne i informa­cyjne (newsletters, About, Albums, posters, itp.). In addition, the Main Board of the Association shall organize regular meetings with the presidents of wheels, symposiums, national conferences and similar plans aimed at on the one hand doinformować members of the Association, on the other hand present to make SKMP the UN and its members. Należy w szerszym stopniu spopularyzować przedsięwzięcia organizowane przez koła. There are many valuable projects, które należy upowszechniać między członkami Stowarzyszenia, as well as in the media, m.in. na stronach i forach internetowych, lokalnych stacjach telewizyjnych, itp.
 3. Ustawicznie prezentować cele i zadania Stowarzyszenia w różnych środowiskach. Zapraszać do wstępowania w nasze szeregi weteranów działań poza granicami państwa wywodzących się z różnych formacji
  i resortów – byłych żołnierzy, police, specjalistów cywilnych również członków takich środowisk jak Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ABW is also Intelligence Agency, itp., jednocześnie dążąc do szerszej współpracy
  ze stowarzyszeniami w kraju o podobnych celach statutowych. Members of these organizations should be invited to meetings, meetings, Conferences, symposiums, and other similar intentions, paying major attention to the characteristics of potentially connecting joint actions, to deepen mutual knowledge and to help needy. In conversations with potential candidates for members of the Association should be emphasized, iż wstępując
  w nasze szeregi mogą te osoby łatwiej realizować wspólne cele biorąc pod uwagę dorobek oraz znaczenie na scenie krajowej i międzynarodowej naszej organizacji. Dążyć do szerszej integracji naszej działalności z ich strukturami
  i ogniwami, undertake joint action. Powinno się zacieśniać współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi w zakresie upowszechniania w społeczeństwie wiedzy i świadomości bezpieczeństwa międzynarodowego oraz systemu obrony kraju. Angażować większą liczbę członków SKMP ONZ w kształtowanie patriotycznych i pro obronnych postaw społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć związanych
  z obchodami rocznic wydarzeń historycznych z udziałem Polaków. Building on this basis a positive image of the Polish Armed Forces in society, especially among young people.
 4. Należy przygotować Stowarzyszenie oraz jego członków do obchodów
  70 rocznicy udziału polskich żołnierzy w misjach pokojowych, która przypadnie na koniec kadencji nowo wybranego Zarządu Głównego. Czas ten powinien być wykorzystany na zaplanowanie i zorganizowanie przedsięwzięć na poziomie Zarządu Głównego oraz kół celebrujących tą rocznicę. Ponadto trzeba zwiększyć wysiłek i zadania Stowarzyszenia w upowszechnianiu roli ONZ oraz innych organizacji międzynarodowych w walce o zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa w świecie oraz utrwalania współpracy między państwami w rozładowywaniu międzynarodowych napięć i konfliktów. To expand its share in promoting the role and responsibilities Polish, especially the Armed Forces, in peace, humanitarian and stabilization missions of the UN and other international organizations abroad. For this purpose, in the period 2020 – 2023 organizować i przeprowadzać coroczne konferencje popularno-naukowe, które będą promowała udział Polaków
  w międzynarodowych misjach poza granicami kraju. Jednocześnie biorąc pod uwagę tegoroczną 70 rocznicę ustanowienia Konwencji Genewskich, należy dążyć do uświadamiania wymiaru humanitarnego misji pokojowych oraz udziału Polski w ściganiu zbrodni wojennych. Arrange as many meetings with the public, especially school children and university students.
 5. Focus the efforts of the whole community of veterans to further shape the law governing entitlement to increased social welfare provided by the State and easier access to medical services. Seek to simplify the procedure for obtaining permission veterans. Work to shape the statutory provisions and implementing regulations regarding the professional activity, social and veterans' activities of daily living outside the country and their families.
 6. Zintensyfikować wysiłki na rzecz łatwiejszego dostępu weteranów do specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz do systemów osłony socjalnej. Szerzej i głębiej interesować się sytuacją socjalną i zdrowotną członków Stowarzyszenia, a przede wszystkim tych w wieku 70+. Each year those members arrive. To provide adequate records of persons in need. Odnosić się do nich z należytym szacunkiem i życzliwością. To ensure their place in our Society remembering their contributions to the country
  and organization. Show memory and care for families of fallen missions, who died after returning to the country, a także o inwalidów, itp.
 7. Ensure ceremonial burial of veterans of missions outside the country.
  W tym celu po przeglądzie obecnych przepisów, opracować jednolity (applicable to all veterans) ceremonial burial. Take care, aby pochówek weterana odbywał się z honorową asystą wojskową. Ponadto zintensyfikować opiekę nad grobami weteranów misji poza granicami kraju.
 8. Contact with organizational units of the Ministry of Defence, MSWiA i MSZ oraz władzami lokalnymi należy utrzymywać w sposób ciągły. Należy dążyć by kontakt był stały – interaktywny. W obliczu odtwarzania udziału Polski w misjach pod flagą ONZ członkowie naszego Stowarzyszenia winni okazywać przedstawicielom jednostek przygotowywanych do misji pomoc ekspercką. Natomiast w razie pilnych potrzeb naszego środowiska należy się zwracać do jednostek organizacyjnych MON, Ministry of Interior, MSZ oraz władz lokalnych
  o udzielenie stosownej pomocy.
 9. It should also strengthen cooperation with the Centre for Veterans, which is a natural platform for integrating environmental veterans. In the broader should be used in base housing and operational capacity Centre. The Association and its members should support by all means the development of infrastructure and operational capabilities Centre.
 • Zintensyfikować wysiłki na rzecz pozyskiwania sponsorów, donors. Utrzymać obecną oraz poszerzyć bazę osób dokonujących odpisów 1% of their income on realization of the statutory objectives of the Association (public benefit organizations). Activate in this regard especially the activities of wheels, za­rządów i komisji rewizyjnych. Particular emphasis is placed on gaining sponsors, którzy są gotowi współpracować długofalowo i chcą zawrzeć
  ze Stowarzyszeniem stosowne umowy.

* * *

V Krajowy Zjazd Delegatów dla wielu z nas jest finalnym etapem żołnierskiej
i kombatanckiej drogi. Służyliśmy z honorem w różnych rejonach świata walcząc o pokój i dobre imię Polski. Wielu z naszych kolegów zapłaciło za tę służbę cenę najwyższą. I choć służyliśmy pod różnymi flagami zawsze celem nadrzędnym była walka o pokój. Dziś działamy społecznie w Stowarzyszeniu reprezentując różne misje, rodzaje wojsk, korpusy i środowiska. Łączy Nas jednak żołnierska przyjaźń i braterstwo. Wszelkie podziały naszych żołnierskich środowisk przez polityków są sprzeczne z ideą naszej służby i poświęcenia dla Ojczyzny.

My weterani członkowie Stowarzyszenia pragniemy z głębi serca, aby zaistniała zgoda w narodzie i wśród ugrupowań politycznych rządzących krajem. Zgoda
w narodzie będzie spełnieniem naszych marzeń i naszej walki o pokój.

* * *

V Krajowy Zjazd Delegatów zobowiązuje nowo wybrane władze naczelne Stowarzyszenia do realizacji zadań sformułowanych w programie działania oraz roz­patrzenia wszystkich postulatów i wniosków zgłoszonych w trakcie dyskusji
i złożo­nych na piśmie do Komisji Uchwał i Wniosków oraz Sekretariatu Zjazdu, wzbogace­nia ich w toku bieżącej działalności na wszystkich szczeblach organizacyjnych.

V Krajowy Zjazd Delegatów zwraca się do wszystkich członków Stowarzyszenia o aktywne włączanie się do realizacji naszych wspólnych zadań.