Główne kierunki działalności Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ na lata 2020 - 2023

Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ jest społeczną organizacją pozarządową aktywnie działającą w naszym kraju już od ponad dwudziestu lat. Realizując swe cele statutowe Stowarzyszenie współpracuje z różnymi podmiotami sceny społeczno-politycznej zarówno krajowej jak i zagranicznej. Krajowy Zjazd Delegatów stwierdza, iż napięta sytuacja społeczno-polityczna w kraju zdeterminowała działalność Stowarzyszenia w minionej kadencji.

Optymistycznie prezentowane w statystykach wskaźniki dochodu narodowego, niestety nie mają przełożenia na poziom życia większości społeczeństwa, a głównie emerytów i rencistów, którzy są licznie reprezentowani pośród naszych członków. Stan ten może wywoływać u większości obawy o los własny
i kraju, a czasem wręcz przygnębienie.

Głębokie podziały wśród społeczeństwa, liczne nieporozumienia, w sposób fałszywy pojmowany patriotyzm, ksenofobia, bardzo często spotykana agresja słowna, brak poszanowania prawa, nepotyzm, wprowadzanie zbiorowej odpowiedzialności jako obowiązującego prawa, w tym także wobec niektórych grup członków Stowarzyszenia powodowały stany nerwowości, niepewności
i zagrożenia jak również spadek motywacji do działalności społecznej. Niewielką osłodą tego stanu rzeczy jest tegoroczna nowelizacja ustawy o weteranach działań poza granicami państwa i ustaw z nią związanych, nie wyczerpuje ona jednak wszystkich naszych postulatów i oczekiwań.

Zjazd opowiada się za kontynuacją zdecydowanych działań na rzecz takiej nowelizacji uregulowań prawnych, która zapewniłaby godne przeżycie ostatnich dni przez niewielką już grupę zasłużonych dla Polski uczestników najstarszych misji w poczuciu dumy z przebytej życiowej drogi.

Zjazd wyraża wolę pełnej aktywności Stowarzyszenia w życiu społeczno-politycznym kraju. Uznaje w szczególności historyczny obowiązek przejawiania troski o etos żołnierski, przekazywania młodemu pokoleniu Polaków tradycji walki o pokój, wolność i niepodległość. Delegaci opowiadają się za kontynuacją wysiłku na rzecz jedności ruchu kombatantów i weteranów z zachowaniem poszanowania tożsamości organizacyjnej.

V Krajowy Zjazd szczególnie wysoko ocenia współpracę zarządów tak kół jak
i Stowarzyszenia z władzami państwowymi i samorządowymi. Tą współpracę, która przynosi niezwykle pozytywne rezultaty należy pogłębiać i poszerzać.

Zjazd wyraża uznanie członkom wspierającym za ich wzrastającą aktywność
w świadczeniu pomocy dla Stowarzyszenia i wielu jednostek organizacyjnych.

Słowa podziękowania kieruje Zjazd do wszystkich, którzy udzielali pomocy i wsparcia ogniwom Stowarzyszenia.

V Krajowy Zjazd wyraża uznanie za pracę Zarządów na wszystkich szczeblach organizacyjnych i przekazuje wyrazy głębokiego szacunku i podziękowania wszystkim działaczom za ich społeczne zaangażowanie w realizację celów
i zadań wypracowywanych na zebraniach i zjazdach.

V Krajowy Zjazd Delegatów zobowiązuje nowo wybrany Zarząd Główny do realizacji programu działania obejmującego następujące przedsięwzięcia:

 1. Stowarzyszenie powinno być miejscem otwartym na ludzkie problemy, vor allem für Veteranen Aktivitäten außerhalb des Landes und den Familien der gefallenen Kollegen helfen. Ponadto, w miarę swych możliwości, członkowie naszej organizacji powinni dążyć do kształtowania właściwych postawy wobec arogancji, cwaniactwa, Rachsucht, und manchmal Dummheit oder Naivität in Aktivitäten. Veterans von Aktivitäten außerhalb des Landes sollten diese Mitglieder der Gesellschaft sein, die mit ihrer Haltung und Maßnahmen tragen zu einer positiven Veränderung Gewohnheiten, Sprache, Arbeitsstil. Powinni dążyć by wszystkie struktury SKMP ONZ (koła i ich zarządy) były bardziej ekspansywne, otwarte na bieżącą wyzwania. Aby sprzyjało to dalszemu pozytywnemu odbiorowi ze strony tych, którzy okazują swoje wsparcie dla Stowarzyszenia.
 2. Es sollte die Energie, insbesondere in den Rädern SKMP UN, w dążeniu do organizacyjnego umacniania Stowarzyszenia, w ten sposób by na koniec nadchodzącej kadencji, ZU 2023 roku osiągnąć jak największą liczbę aktywnych członków. Poczynić wszelkie możliwe wysiłki w celu poszerzenia sieć kół w garnizonach wojskowych i miastach, in dem sie leben oder Soldaten dienen, Polizei und zivile Spezialisten, biorący udział w misjach poza granicami kraju, organisiert von der UN, OSZE, NATO oder die EU. Die Räder sind eine Lebenskraft der Gesellschaft. To w kołach odbywa się podstawowa działalność – są one naszą siłą, die zur Erreichung der Ziele Gesetzliche gerichtet sein sollte. Zarząd Główny Stowarzyszenia powinien
  w większym zakresie stymulować działalność kół oraz im pomagać, przygotowując różnorodne materiały promocyjne i informa­cyjne (Newsletter, Informationen, Alben, Poster, itp.). Darüber hinaus hat der Hauptausschuss des Vereins organisieren regelmäßige Treffen mit den Präsidenten der Räder, Symposien, nationale Konferenzen und ähnliche Pläne gerichtet, auf der einen Seite, die Mitglieder des Vereins doinformować, und auf der anderen Seite die vorliegende SKMP die UN zu machen und ihre Mitglieder. Należy w szerszym stopniu spopularyzować przedsięwzięcia organizowane przez koła. Es gibt viele wertvolle Projekte, które należy upowszechniać między członkami Stowarzyszenia, sowie in den Medien, m.in. na stronach i forach internetowych, lokalnych stacjach telewizyjnych, itp.
 3. Ustawicznie prezentować cele i zadania Stowarzyszenia w różnych środowiskach. Zapraszać do wstępowania w nasze szeregi weteranów działań poza granicami państwa wywodzących się z różnych formacji
  i resortów – byłych żołnierzy, Polizei, specjalistów cywilnych również członków takich środowisk jak Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ABW ist auch Intelligence Agency, itp., jednocześnie dążąc do szerszej współpracy
  ze stowarzyszeniami w kraju o podobnych celach statutowych. Die Mitglieder dieser Organisationen sollten zu Sitzungen eingeladen werden,, Treffen, Konferenzen, Symposien, und andere ähnliche Absichten, zahlen großen Aufmerksamkeit auf die Merkmale der potenziellen gemeinsamen Aktionen verbinden, gegenseitigen Wissen zu vertiefen und Bedürftigen zu helfen. In Gesprächen mit potenziellen Kandidaten für die Mitglieder des Vereins sollte betont werden,, iż wstępując
  w nasze szeregi mogą te osoby łatwiej realizować wspólne cele biorąc pod uwagę dorobek oraz znaczenie na scenie krajowej i międzynarodowej naszej organizacji. Dążyć do szerszej integracji naszej działalności z ich strukturami
  i ogniwami, unternehmen gemeinsame Aktion. Powinno się zacieśniać współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi w zakresie upowszechniania w społeczeństwie wiedzy i świadomości bezpieczeństwa międzynarodowego oraz systemu obrony kraju. Angażować większą liczbę członków SKMP ONZ w kształtowanie patriotycznych i pro obronnych postaw społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć związanych
  z obchodami rocznic wydarzeń historycznych z udziałem Polaków. Aufbauend auf der Grundlage eines positiven Bildes der polnischen Streitkräfte in der Gesellschaft, insbesondere unter jungen Menschen.
 4. Należy przygotować Stowarzyszenie oraz jego członków do obchodów
  70 rocznicy udziału polskich żołnierzy w misjach pokojowych, która przypadnie na koniec kadencji nowo wybranego Zarządu Głównego. Czas ten powinien być wykorzystany na zaplanowanie i zorganizowanie przedsięwzięć na poziomie Zarządu Głównego oraz kół celebrujących tą rocznicę. Ponadto trzeba zwiększyć wysiłek i zadania Stowarzyszenia w upowszechnianiu roli ONZ oraz innych organizacji międzynarodowych w walce o zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa w świecie oraz utrwalania współpracy między państwami w rozładowywaniu międzynarodowych napięć i konfliktów. ihren Anteil an der Förderung der Rolle und Aufgaben des polnischen zu erweitern, vor allem seine Streitkräfte, in Frieden, Missionen humanitären und Stabilisierung der Vereinten Nationen und anderen internationalen Organisationen im Ausland. Zu diesem Zweck wird in der Periode, 2020 - 2023 organizować i przeprowadzać coroczne konferencje popularno-naukowe, które będą promowała udział Polaków
  w międzynarodowych misjach poza granicami kraju. Jednocześnie biorąc pod uwagę tegoroczną 70 rocznicę ustanowienia Konwencji Genewskich, należy dążyć do uświadamiania wymiaru humanitarnego misji pokojowych oraz udziału Polski w ściganiu zbrodni wojennych. Organisieren Sie so viele Treffen mit der Öffentlichkeit, vor allem Schulkinder und Studenten.
 5. Konzentrieren sich die Anstrengungen der ganzen Gemeinschaft von Veteranen weiter das Gesetz prägen das Recht zu einer erhöhten Sozialhilfe zur Verfügung gestellt durch den Staat und einen leichteren Zugang zu medizinischen Leistungen Regulierung. Suchen Sie das Verfahren zur Erteilung der Genehmigung Veteranen zu vereinfachen. Arbeiten Sie die gesetzlichen Vorschriften und Durchführungsverordnungen zu gestalten, um die berufliche Tätigkeit, soziale und Veteranen Aktivitäten des täglichen Lebens außerhalb des Landes und ihre Familien.
 6. Zintensyfikować wysiłki na rzecz łatwiejszego dostępu weteranów do specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz do systemów osłony socjalnej. Szerzej i głębiej interesować się sytuacją socjalną i zdrowotną członków Stowarzyszenia, a przede wszystkim tych w wieku 70+. Jedes Jahr diese Mitglieder kommen. Für ausreichende Aufzeichnungen von Menschen, die Hilfe brauchen. Odnosić się do nich z należytym szacunkiem i życzliwością. Um ihren Platz in unserer Gesellschaft zu erinnern ihre Verdienste für das Land sicherzustellen,
  und Organisationen. Zeigen Speicher und die Sorge um die Familien der gefallenen Missionen, Tote nach in das Land zurückkehrt, a także o inwalidów, itp.
 7. Stellen Sie sicher, feierliche Bestattung der Veteranen-Missionen außerhalb des Landes.
  W tym celu po przeglądzie obecnych przepisów, opracować jednolity (für alle Veteranen) zeremonielle Bestattung. sorgen, aby pochówek weterana odbywał się z honorową asystą wojskową. Ponadto zintensyfikować opiekę nad grobami weteranów misji poza granicami kraju.
 8. Der Kontakt mit organisatorischen Einheiten des Verteidigungsministeriums, MSWiA i MSZ oraz władzami lokalnymi należy utrzymywać w sposób ciągły. Należy dążyć by kontakt był stały – interaktywny. W obliczu odtwarzania udziału Polski w misjach pod flagą ONZ członkowie naszego Stowarzyszenia winni okazywać przedstawicielom jednostek przygotowywanych do misji pomoc ekspercką. Natomiast w razie pilnych potrzeb naszego środowiska należy się zwracać do jednostek organizacyjnych MON, Innenministerium, MSZ oraz władz lokalnych
  o udzielenie stosownej pomocy.
 9. Es sollte auch die Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Veterans stärken, Das ist eine natürliche Plattform für die Integration von Umwelt Veteranen. Der breitere Verwendung sollte Gehäuseboden und die Möglichkeit, das Zentrum für Betriebs. Der Verband und seine Mitglieder sollten mit allen Mitteln den Ausbau der Infrastrukturkapazität und Einsatzzentrale unterstützen.
 • Zintensyfikować wysiłki na rzecz pozyskiwania sponsorów, Spender. Utrzymać obecną oraz poszerzyć bazę osób dokonujących odpisów 1% ihres Einkommens für die Realisierung der gesetzlichen Ziele des Vereins (gemeinnützige Organisationen). Aktivieren Sie in diesem Zusammenhang vor allem Geschäftskreise, za­rządów i komisji rewizyjnych. Besonderes Augenmerk wird auf die Gewinnung Sponsoren platziert, którzy są gotowi współpracować długofalowo i chcą zawrzeć
  ze Stowarzyszeniem stosowne umowy.

* * *

V Krajowy Zjazd Delegatów dla wielu z nas jest finalnym etapem żołnierskiej
i kombatanckiej drogi. Służyliśmy z honorem w różnych rejonach świata walcząc o pokój i dobre imię Polski. Wielu z naszych kolegów zapłaciło za tę służbę cenę najwyższą. I choć służyliśmy pod różnymi flagami zawsze celem nadrzędnym była walka o pokój. Dziś działamy społecznie w Stowarzyszeniu reprezentując różne misje, rodzaje wojsk, korpusy i środowiska. Łączy Nas jednak żołnierska przyjaźń i braterstwo. Wszelkie podziały naszych żołnierskich środowisk przez polityków są sprzeczne z ideą naszej służby i poświęcenia dla Ojczyzny.

My weterani członkowie Stowarzyszenia pragniemy z głębi serca, aby zaistniała zgoda w narodzie i wśród ugrupowań politycznych rządzących krajem. Zgoda
w narodzie będzie spełnieniem naszych marzeń i naszej walki o pokój.

* * *

V Krajowy Zjazd Delegatów zobowiązuje nowo wybrane władze naczelne Stowarzyszenia do realizacji zadań sformułowanych w programie działania oraz roz­patrzenia wszystkich postulatów i wniosków zgłoszonych w trakcie dyskusji
i złożo­nych na piśmie do Komisji Uchwał i Wniosków oraz Sekretariatu Zjazdu, wzbogace­nia ich w toku bieżącej działalności na wszystkich szczeblach organizacyjnych.

V Krajowy Zjazd Delegatów zwraca się do wszystkich członków Stowarzyszenia o aktywne włączanie się do realizacji naszych wspólnych zadań.