Principales directions d'activité de l'Association des vétérans des missions de maintien de la paix de l'ONU pendant des années,,pl,L'Association des vétérans des missions de maintien de la paix de l'ONU est une organisation active dans notre pays depuis plus de quinze ans,,pl,Dans la réalisation de ses objectifs statutaires, l'Association coopère avec diverses entités de la scène politique et économique nationale et étrangère,,pl,La situation actuelle dans le pays et dans le monde n'est pas sans influence sur son fonctionnement,,pl,Il devrait être supposé,,pl,que dans la période prévue,,pl,prochain terme,,pl,l'activité de l'Association se déroulera dans une situation socio-politique et militaire différente dans le pays et dans le monde,,pl,surtout en Europe,,pl 2016 - 2019

Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ jest organizacją aktywnie działającą w naszym kraju już od ponad piętnastu lat. Realizując swe cele statutowe Stowarzyszenie współpracuje z różnymi podmiotami sceny polityczno-ekonomicznej krajowej i zagranicznej. Nie bez wpływu na jego działanie pozostaje bieżąca sytuacja w kraju i na świecie. Należy założyć, że w planowanym okresie, następnej kadencji, działalność Stowarzyszenia będzie prowadzona w innej niż dotychczas sytuacji społeczno-politycznej i militarnej w kraju i na świecie, a zwłaszcza w Europie. À la suite du conflit en Ukraine et de la migration massive des nations musulmanes, l'environnement de sécurité européen a changé de façon permanente,,pl,Nous pouvons nous attendre,,pl,qu'il peut y avoir une escalade des conflits en Europe,,pl,principalement locale et une menace accrue d'attaques terroristes,,pl,Cette situation affectera sans aucun doute les activités de l'Association et de ses membres,,pl,Compte tenu de ce qui précède, nous proposons d'inclure dans le programme pendant des années,,pl,les problèmes suivants,,pl,L'Association dans le prochain mandat devrait être un lieu,,pl,où vous apprenez la sensibilité à des situations spécifiques,,pl,ouvert aux problèmes humains,,pl. Możemy się spodziewać, że w Europie może nastąpić eskalacja konfliktów, głównie lokalnych oraz wzrost zagrożenia zamachami terrorystycznymi. Sytuacja ta bezdyskusyjnie będzie miała wpływ na działalność Stowarzyszenia i jej członków. W związku z powyższym proponujemy uwzględnienie w Programie na lata 2016-2019 następujących zagadnień:

 1. Stowarzyszenie w nadchodzącej kadencji powinno być miejscem, gdzie się uczy wrażliwości na określone sytuacje, otwarcia na ludzkie problemy, en particulier pour aider les vétérans des activités en dehors de l'Etat et les familles de leurs collègues décédés,,pl,En outre, des attitudes appropriées envers l'arrogance sont formées,,pl,ruse,,pl,caractère vindicatif,,pl,et parfois aussi la stupidité ou la naïveté dans les actions,,pl,Les vétérans d'actions en dehors de l'état devraient être ces membres de la société,,pl,qui par leur attitude et leur action contribuent au changement positif des coutumes,,pl,langue,,pl,style de travail,,pl,Ils devraient faire cela à toutes les structures UN SKMP,,pl,clubs,,pl,leurs gestions,,pl,ils sont devenus la route vers de nouveaux temps,,pl,que toutes nos actions et formes seraient plus expansives,,pl,ouvert à la situation actuelle,,pl. Ponadto kształtuje się właściwe postawy wobec arogancji, cwaniactwa, mściwości, a niekiedy również głupoty czy też naiwności w działaniach. Weterani działań poza granicami państwa powinni być tymi członkami społeczeństwa, którzy swą postawą i działaniem przyczyniają się do pozytywnej zmiany zwyczajów, języka, stylu pracy. Powinni to czynić tak aby wszystkie struktury SKMP ONZ (Roue, kluby, ich zarządy) stały się drogą do nowych czasów, by wszystkie nasze poczynania i formy były bardziej ekspansywne, otwarte na bieżącą sytuację. Cela encouragerait une réception positive de la part de,,pl,qui montrent leur sympathie et leur soutien à l'Association,,pl,Les activités devraient être activées,,pl,surtout dans les roues de l'UN SKMP,,pl,dans la poursuite du renforcement organisationnel du rôle de l'Association dans le développement de ses rangs,,pl,de sorte qu'à la fin du prochain mandat,,pl,atteindre autant de membres que possible,,pl,Faire tous les efforts possibles pour élargir le réseau de roues dans les garnisons militaires et les villes,,pl,dans lequel les soldats vivent ou servent,,pl,policiers et spécialistes civils,,pl,actuellement ou dans le passé dans des missions à l'étranger,,pl,L'OTAN ou l'UE,,pl,Les roues sont la force vitale de l'Association,,pl, którzy okazują swoją sympatię i wsparcie dla Stowarzyszenia.
 2. Należy zaktywizować działania, zwłaszcza w kołach SKMP ONZ, w dążeniu do organizacyjnego umacniania roli Stowarzyszenia w rozwoju jego szeregów, tak aby na koniec nadchodzącej kadencji, DE 2019 roku osiągnąć jak największą liczbę członków. Poczynić wszelkie możliwe wysiłki w celu poszerzenia sieć kół w garnizonach wojskowych i miastach, w których mieszkają lub służą żołnierze, policjanci oraz cywilni specjaliści, biorący udział aktualnie lub w przeszłości w misjach poza granicami kraju, organisée par l'ONU, L'OSCE, NATO lub UE. Koła stanowią witalną siłę Stowarzyszenia. C'est dans les cercles que l'activité de base a lieu - ils sont notre force,,pl,qui devrait être ciblé pour atteindre les objectifs statutaires,,pl,Le Conseil Principal de l'Association devrait dans une plus large mesure stimuler l'activité des roues et les aider,,pl,préparer divers documents promotionnels et d'information,,pl,bulletins,,pl,information,,pl,affiches,,pl,En outre, le Conseil principal de l'Association devrait organiser des réunions régulières avec les présidents des,,pl,colloques,,pl,conférences nationales et des intentions similaires visaient, d'une part, à informer les membres de l'Association,,pl,et, d'autre part, présenter les réalisations de l'UN SKMP et de ses membres,,pl, którą należy ukierunkować dla osiągnięcia celów Statutowych. Zarząd Główny Stowarzyszenia powinien w większym zakresie stymulować działalność kół oraz im pomagać, przygotowując różnorodne materiały promocyjne i informacyjne (biuletyny, informacje, Albums, plakaty, itp.). Ponadto Zarząd Główny Stowarzyszenia winien organizować cykliczne spotkania z prezesami kół, sympozja, konferencje krajowe oraz podobne zamierzenia mające na celu z jednej strony doinformować członków Stowarzyszenia, a z drugiej prezentować dokonania SKMP ONZ i jego członków. Les entreprises organisées par les clubs et les clubs devraient être popularisées dans une plus large mesure,,pl,Il y a beaucoup de projets intéressants,,pl,qui devrait être diffusé entre les membres de l'Association,,pl,ainsi que dans les médias,,pl,sur le site de l'Association,,pl,Présenter en permanence les objectifs et les tâches de l'Association dans divers environnements,,pl,Nous vous invitons à rejoindre nos rangs de vétérans des activités à l'extérieur du pays qui viennent de diverses formations et ministères - anciens policiers,,pl,des spécialistes civils provenant également d'environnements tels que le ministère des Affaires étrangères,,pl,ABW ou l'agence de renseignement étrangère,,pl. Jest wiele cennych przedsięwzięć, które powinny być upowszechniane między członkami Stowarzyszenia, a także w środkach masowego przekazu, m.in. na stronie internetowej Stowarzyszenia.
 3. W sposób ciągły prezentować w różnych środowiskach cele i zadania Stowarzyszenia. Zapraszać do wstępowania w nasze szeregi weteranów działań poza granicami państwa wywodzących się z różnych formacji i resortów – byłych policjantów, specjalistów cywilnych również z takich środowisk jak Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ABW czy tez Agencji Wywiadu, itp., dans le même temps en s'efforçant d'élargir la coopération avec les associations dans le pays avec des objectifs statutaires similaires,,pl,Les membres de ces organisations devraient être invités à des réunions,,pl,recueillir,,pl,conférences,,pl,et d'autres intentions similaires,,pl,accorder une attention particulière aux caractéristiques qui combinent des activités potentiellement conjointes,,pl,approfondir la connaissance mutuelle et aider en cas de besoin,,pl,Dans les conversations avec les candidats potentiels pour les membres de l'Association, il convient de souligner,,pl,qu'en rejoignant nos rangs, ces personnes peuvent plus facilement atteindre des objectifs communs en tenant compte des réalisations et de l'importance sur la scène nationale et internationale de notre organisation,,pl. Członków tych organizacji należy zapraszać na spotkania, zebrania, konferencje, sympozja, oraz inne podobne zamierzenia, zwracając główną uwagę na rzecz cech łączących potencjalnie wspólne działania, na pogłębianie wzajemnej znajomości oraz pomocy w potrzebie. W rozmowach z potencjalnymi kandydatami na członków Stowarzyszenia należy podkreślać, iż wstępując w nasze szeregi mogą te osoby łatwiej realizować wspólne cele biorąc pod uwagę dorobek oraz znaczenie na scenie krajowej i międzynarodowej naszej organizacji. Viser une intégration plus large de nos activités avec leurs structures et liens,,pl,prendre des actions conjointes,,pl,La coopération avec d'autres organisations non gouvernementales devrait être renforcée,,pl,y compris avec la Fédération des organisations de défense,,pl,dans le domaine de la diffusion dans la société de la connaissance et de la sensibilisation à la sécurité internationale et au système de défense du pays,,pl,Impliquer un plus grand nombre de membres de l'UN SKMP dans l'élaboration des attitudes patriotiques et prosociales de la société, en mettant particulièrement l'accent sur les engagements liés à la célébration des anniversaires d'événements historiques avec la participation des Polonais,,pl, podejmować wspólne działania. Powinno się zacieśniać współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, w tym również z Federacją Organizacji Proobronnych, w zakresie upowszechniania w społeczeństwie wiedzy i świadomości bezpieczeństwa międzynarodowego oraz systemu obrony kraju. Angażować większą liczbę członków SKMP ONZ w kształtowanie patriotycznych i proobronnych postaw społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć związanych z obchodami rocznic wydarzeń historycznych z udziałem Polaków. Construire sur cette base une image positive des forces armées polonaises dans la société,,pl,Augmenter l'effort et l'avis de l'Association dans la promotion du rôle de l'ONU et d'autres organisations internationales dans la lutte pour la paix et la sécurité dans le monde et la consolidation de la coopération entre les pays dans le déchargement des tensions et des conflits internationaux,,pl,Développer leur participation à la diffusion du rôle et des tâches de la Pologne,,pl,en particulier ses forces armées,,pl,en paix,,pl,missions humanitaires et de stabilisation de l'ONU et d'autres organisations internationales en dehors du pays,,pl,Ceci est particulièrement important face à des efforts polonais pour placer un membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies dans les années à venir,,pl,À cette fin en années,,pl, surtout chez les jeunes.
 4. Zwiększyć wysiłek i zdania Stowarzyszenia w upowszechnianiu roli ONZ oraz innych organizacji międzynarodowych w walce o zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa w świecie oraz utrwalania współpracy między państwami w rozładowywaniu międzynarodowych napięć i konfliktów. Poszerzyć swój udział w upowszechnianiu roli i zadań Polski, zwłaszcza jej Sił Zbrojnych, w pokojowych, humanitarnych i stabilizacyjnych misjach ONZ oraz innych organizacji międzynarodowych poza granicami kraju. Jest to szczególnie ważne w obliczu polskich starań o miejsce niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ w nadchodzących latach. W tym celu w latach 2016 - 2019 organiser et diriger une conférence internationale et,,pl,chaque année au bureau,,pl,une conférence nationale de vulgarisation scientifique,,pl,qui favorisera la participation des Polonais dans les missions internationales à l'étranger ainsi que la diffusion de l'expérience dans cette activité de l'armée polonaise,,pl,Organiser le plus grand nombre possible de réunions avec le public,,pl,en particulier les étudiants et les étudiants universitaires,,pl,En outre, dans les années,,pl,annoncer et diriger le IVe Concours littéraire national,,pl,souvenirs des participants aux missions de maintien de la paix à l'étranger,,pl,Pour organiser le concours, nous invitons les représentants des unités du ministère de la Défense traitant de la question de la mission,,pl, każdego roku kadencji, krajową konferencję popularno-naukową, która będzie promowała udział Polaków w międzynarodowych misjach poza granicami kraju jak również zwracała uwagę na upowszechnianie doświadczeń w tej działalności Wojska Polskiego. Zorganizować jak największą liczbę spotkań ze społeczeństwem, zwłaszcza młodzieżą szkolną i studentami wyższych uczelni. Ponadto w latach 2016 - 2017 ogłosić i przeprowadzić IV Krajowy Konkurs Literacki nt. wspomnień uczestników misji pokojowych poza granicami kraju. Do zorganizowania konkursu zaprosić przedstawicieli komórek MON zajmujących się problematyką misji.
 5. Concentrer les efforts de l'ensemble de la communauté des anciens combattants pour façonner l'ordre juridique régissant le droit à une sécurité sociale accrue fournie par l'État et un accès plus facile aux services médicaux,,pl,Viser à simplifier la procédure d'obtention des droits des anciens combattants,,pl,Travailler pour la bonne formulation des dispositions statutaires et des règlements d'application concernant l'activité professionnelle,,pl,vie sociale et quotidienne des anciens combattants des activités en dehors de l'État et de leurs familles,,pl,Organiser un centre de coordination au Conseil principal de l'Association pour aider les anciens combattants des missions en dehors de l'Etat et leurs familles,,pl,Faire appel aux psychologues militaires,,pl. Dążyć do uproszczenia procedury uzyskiwania uprawnień kombatanckich. Działać na rzecz właściwego kształtowania zapisów ustawowych i rozporządzeń wykonawczych dotyczących aktywności zawodowej, społecznej i życia codziennego weteranów działań poza granicami państwa oraz ich rodzin.
 6. Zorganizować przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia centrum koordynacji pomocy weteranom misji poza granicami państwa oraz ich rodzinom. Wystosować apel do psychologów wojskowych, éducateurs,,pl,des responsables de l'éducation et des sociologues pour rejoindre ce courant d'activité,,pl,Dans le même temps, intensifier les efforts pour faciliter l'accès des vétérans à des systèmes spécialisés de soins de santé et de protection sociale,,pl,Regardez de plus en plus profondément la situation sociale et sanitaire des membres de l'Association,,pl,et surtout, ceux d'âge,,pl,et plus d'années,,pl,Chaque année, ces membres viennent,,pl,Tenir des registres appropriés des personnes ayant besoin d'aide,,pl,Reportez-vous à eux avec respect et gentillesse,,pl,Prenez soin de leur place dans notre Association, en se souvenant de leurs mérites pour le pays,,pl,et organisation,,pl, oficerów wychowawczych oraz socjologów o włączenie się w ten strumień aktywności. Jednocześnie zintensyfikować wysiłki na rzecz łatwiejszego dostępu weteranów do specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz do systemów osłony socjalnej. Szerzej i głębiej interesować się sytuacją socjalną i zdrowotną członków Stowarzyszenia, a przede wszystkim tych w wieku 70 i więcej lat. Co roku tych członków przybywa. Prowadzić stosowne ewidencje osób potrzebujących pomocy. Odnosić się do nich z należytym szacunkiem i życzliwością. Zadbać o ich miejsce w naszym Stowarzyszeniu pamiętając o ich zasługach dla kraju
  i organizacji. Okazywać pamięć i troskę o rodziny poległych na misjach, zmarłych po powrocie do kraju, a także o inwalidów, itp.
 7. Zadbać o uroczysty pochówek weteranów misji poza granicami państwa. W tym celu należy dokonać przeglądu obecnych przepisów i ewentualnie opracować jednolity (obowiązujący dla wszystkich weteranów) ceremoniał pochówku. Zadbać, aby w uroczystości pochówku weterana brały udział asysty wojskowe. Ponadto w większym zakresie zadbać o opiekę nad grobami weteranów misji poza granicami kraju.
 8. Kontakt z jednostkami organizacyjnymi MON, MSW i MSZ oraz władzami lokalnymi należy utrzymywać w sposób ciągły. En cas d'urgence, ces entités doivent être contactées pour assistance,,pl,Cette aide est attendue dans tous les environnements,,pl,roues en particulier,,pl,La coopération avec le Centre des vétérans devrait également être renforcée,,pl,qui est une plate-forme naturelle intégrant les environnements des vétérans,,pl,Dans un cadre plus large, la base des locaux et les capacités opérationnelles du Centre devraient être utilisées,,pl,L'Association et ses membres devraient soutenir par tous les moyens l'expansion de l'infrastructure et des capacités opérationnelles du Centre,,pl,Avec son développement, il faut s'attendre à un intérêt accru et à l'aide des autorités locales et administratives,,pl. Pomoc ta jest oczekiwana we wszystkich środowiskach, zwłaszcza kołach.
 9. Należy również wzmocnić współpracę z Centrum Weterana, które stanowi naturalną platformę integrującą środowiska weteranów.
  W szerszym zakresie należy wykorzystywać bazę lokalową oraz możliwości operacyjne Centrum. Stowarzyszenie oraz jego członkowie winni wesprzeć wszelkimi sposobami rozbudowę możliwości infrastrukturalnych i operacyjnych Centrum. Wraz z jego rozwojem należy oczekiwać zwiększonego zainteresowania oraz pomocy ze strony władz samorządowych oraz administracyjnych, a co z kolei może prowadzić do podniesienia komfortu życia weteranów.
 10. Zwielokrotnić wysiłki w pozyskiwaniu sponsorów, darczyńców, a zwłaszcza odpisów dokonywanych przez naszych członków oraz ich rodziny i znajomych 1% swych dochodów na realizacje celów statutowych Stowarzyszenia (organizacji pożytku publicznego). Uaktywnić w tym zakresie zwłaszcza działalność kół, zarządów i komisji rewizyjnych. Szczególny nacisk położyć na zyskiwanie sponsorów, którzy są gotowi współpracować długofalowo i chcą zawrzeć ze Stowarzyszeniem stosowne umowy.