Główne kierunki działania Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ na lata 2016 - 2019

Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ jest organizacją aktywnie działającą w naszym kraju już od ponad piętnastu lat. Realizując swe cele statutowe Stowarzyszenie współpracuje z różnymi podmiotami sceny polityczno-ekonomicznej krajowej i zagranicznej. Nie bez wpływu na jego działanie pozostaje bieżąca sytuacja w kraju i na świecie. Należy założyć, że w planowanym okresie, następnej kadencji, działalność Stowarzyszenia będzie prowadzona w innej niż dotychczas sytuacji społeczno-politycznej i militarnej w kraju i na świecie, a zwłaszcza w Europie. Wskutek konfliktu na Ukrainie oraz masowej migracji narodów muzułmańskich trwale zmieniło się środowisko bezpieczeństwa europejskiego. Możemy się spodziewać, że w Europie może nastąpić eskalacja konfliktów, głównie lokalnych oraz wzrost zagrożenia zamachami terrorystycznymi. Sytuacja ta bezdyskusyjnie będzie miała wpływ na działalność Stowarzyszenia i jej członków. W związku z powyższym proponujemy uwzględnienie w Programie na lata 2016-2019 następujących zagadnień:

 1. Stowarzyszenie w nadchodzącej kadencji powinno być miejscem, gdzie się uczy wrażliwości na określone sytuacje, otwarcia na ludzkie problemy, zwłaszcza na pomoc weteranom działań poza granicami państwa oraz rodzinom ich poległych kolegów. Ponadto kształtuje się właściwe postawy wobec arogancji, cwaniactwa, mściwości, a niekiedy również głupoty czy też naiwności w działaniach. Weterani działań poza granicami państwa powinni być tymi członkami społeczeństwa, którzy swą postawą i działaniem przyczyniają się do pozytywnej zmiany zwyczajów, języka, stylu pracy. Powinni to czynić tak aby wszystkie struktury SKMP ONZ (Rueda, kluby, ich zarządy) stały się drogą do nowych czasów, by wszystkie nasze poczynania i formy były bardziej ekspansywne, otwarte na bieżącą sytuację. Aby sprzyjało to pozytywnemu odbiorowi ze strony tych, którzy okazują swoją sympatię i wsparcie dla Stowarzyszenia.
 2. Należy zaktywizować działania, zwłaszcza w kołach SKMP ONZ, w dążeniu do organizacyjnego umacniania roli Stowarzyszenia w rozwoju jego szeregów, tak aby na koniec nadchodzącej kadencji, en 2019 roku osiągnąć jak największą liczbę członków. Poczynić wszelkie możliwe wysiłki w celu poszerzenia sieć kół w garnizonach wojskowych i miastach, w których mieszkają lub służą żołnierze, policjanci oraz cywilni specjaliści, biorący udział aktualnie lub w przeszłości w misjach poza granicami kraju, organizada por la ONU, OSCE, NATO lub UE. Koła stanowią witalną siłę Stowarzyszenia. To w kołach odbywa się podstawowa działalność – są one nasza siłą, którą należy ukierunkować dla osiągnięcia celów Statutowych. Zarząd Główny Stowarzyszenia powinien w większym zakresie stymulować działalność kół oraz im pomagać, przygotowując różnorodne materiały promocyjne i informacyjne (biuletyny, informacje, Álbumes, plakaty, itp.). Ponadto Zarząd Główny Stowarzyszenia winien organizować cykliczne spotkania z prezesami kół, sympozja, konferencje krajowe oraz podobne zamierzenia mające na celu z jednej strony doinformować członków Stowarzyszenia, a z drugiej prezentować dokonania SKMP ONZ i jego członków. Należy w szerszym stopniu spopularyzować przedsięwzięcia organizowane przez koła i kluby. Jest wiele cennych przedsięwzięć, które powinny być upowszechniane między członkami Stowarzyszenia, a także w środkach masowego przekazu, m.in. na stronie internetowej Stowarzyszenia.
 3. W sposób ciągły prezentować w różnych środowiskach cele i zadania Stowarzyszenia. Zapraszać do wstępowania w nasze szeregi weteranów działań poza granicami państwa wywodzących się z różnych formacji i resortów – byłych policjantów, specjalistów cywilnych również z takich środowisk jak Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ABW czy tez Agencji Wywiadu, itp., jednocześnie dążąc do szerszej współpracy ze stowarzyszeniami w kraju o podobnych celach statutowych. Członków tych organizacji należy zapraszać na spotkania, zebrania, konferencje, sympozja, oraz inne podobne zamierzenia, zwracając główną uwagę na rzecz cech łączących potencjalnie wspólne działania, na pogłębianie wzajemnej znajomości oraz pomocy w potrzebie. W rozmowach z potencjalnymi kandydatami na członków Stowarzyszenia należy podkreślać, iż wstępując w nasze szeregi mogą te osoby łatwiej realizować wspólne cele biorąc pod uwagę dorobek oraz znaczenie na scenie krajowej i międzynarodowej naszej organizacji. Dążyć do szerszej integracji naszej działalności z ich strukturami i ogniwami, podejmować wspólne działania. Powinno się zacieśniać współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, w tym również z Federacją Organizacji Proobronnych, w zakresie upowszechniania w społeczeństwie wiedzy i świadomości bezpieczeństwa międzynarodowego oraz systemu obrony kraju. Angażować większą liczbę członków SKMP ONZ w kształtowanie patriotycznych i proobronnych postaw społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć związanych z obchodami rocznic wydarzeń historycznych z udziałem Polaków. Budowanie na tej bazie pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych RP w społeczeństwie, especialmente entre los jóvenes.
 4. Zwiększyć wysiłek i zdania Stowarzyszenia w upowszechnianiu roli ONZ oraz innych organizacji międzynarodowych w walce o zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa w świecie oraz utrwalania współpracy między państwami w rozładowywaniu międzynarodowych napięć i konfliktów. Poszerzyć swój udział w upowszechnianiu roli i zadań Polski, zwłaszcza jej Sił Zbrojnych, w pokojowych, humanitarnych i stabilizacyjnych misjach ONZ oraz innych organizacji międzynarodowych poza granicami kraju. Jest to szczególnie ważne w obliczu polskich starań o miejsce niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ w nadchodzących latach. W tym celu w latach 2016 - 2019 zorganizować i przeprowadzić międzynarodową konferencję oraz, każdego roku kadencji, krajową konferencję popularno-naukową, która będzie promowała udział Polaków w międzynarodowych misjach poza granicami kraju jak również zwracała uwagę na upowszechnianie doświadczeń w tej działalności Wojska Polskiego. Zorganizować jak największą liczbę spotkań ze społeczeństwem, zwłaszcza młodzieżą szkolną i studentami wyższych uczelni. Ponadto w latach 2016 - 2017 ogłosić i przeprowadzić IV Krajowy Konkurs Literacki nt. wspomnień uczestników misji pokojowych poza granicami kraju. Do zorganizowania konkursu zaprosić przedstawicieli komórek MON zajmujących się problematyką misji.
 5. Skupić wysiłki całej społeczności weteranów w celu dalszego kształtowania porządku prawnego regulującego uprawnienia do zwiększonej opieki socjalnej zapewnianej przez państwo oraz łatwiejszego dostępu do usług medycznych. Dążyć do uproszczenia procedury uzyskiwania uprawnień kombatanckich. Działać na rzecz właściwego kształtowania zapisów ustawowych i rozporządzeń wykonawczych dotyczących aktywności zawodowej, społecznej i życia codziennego weteranów działań poza granicami państwa oraz ich rodzin.
 6. Zorganizować przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia centrum koordynacji pomocy weteranom misji poza granicami państwa oraz ich rodzinom. Wystosować apel do psychologów wojskowych, pedagogów, oficerów wychowawczych oraz socjologów o włączenie się w ten strumień aktywności. Jednocześnie zintensyfikować wysiłki na rzecz łatwiejszego dostępu weteranów do specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz do systemów osłony socjalnej. Szerzej i głębiej interesować się sytuacją socjalną i zdrowotną członków Stowarzyszenia, a przede wszystkim tych w wieku 70 i więcej lat. Co roku tych członków przybywa. Prowadzić stosowne ewidencje osób potrzebujących pomocy. Odnosić się do nich z należytym szacunkiem i życzliwością. Zadbać o ich miejsce w naszym Stowarzyszeniu pamiętając o ich zasługach dla kraju
  i organizacji. Okazywać pamięć i troskę o rodziny poległych na misjach, zmarłych po powrocie do kraju, a także o inwalidów, itp.
 7. Zadbać o uroczysty pochówek weteranów misji poza granicami państwa. W tym celu należy dokonać przeglądu obecnych przepisów i ewentualnie opracować jednolity (obowiązujący dla wszystkich weteranów) ceremoniał pochówku. Zadbać, aby w uroczystości pochówku weterana brały udział asysty wojskowe. Ponadto w większym zakresie zadbać o opiekę nad grobami weteranów misji poza granicami kraju.
 8. Kontakt z jednostkami organizacyjnymi MON, MSW i MSZ oraz władzami lokalnymi należy utrzymywać w sposób ciągły. W razie pilnych potrzeb należy się zwracać do tych podmiotów o udzielenie pomocy. Pomoc ta jest oczekiwana we wszystkich środowiskach, zwłaszcza kołach.
 9. Należy również wzmocnić współpracę z Centrum Weterana, które stanowi naturalną platformę integrującą środowiska weteranów.
  W szerszym zakresie należy wykorzystywać bazę lokalową oraz możliwości operacyjne Centrum. Stowarzyszenie oraz jego członkowie winni wesprzeć wszelkimi sposobami rozbudowę możliwości infrastrukturalnych i operacyjnych Centrum. Wraz z jego rozwojem należy oczekiwać zwiększonego zainteresowania oraz pomocy ze strony władz samorządowych oraz administracyjnych, a co z kolei może prowadzić do podniesienia komfortu życia weteranów.
 10. Zwielokrotnić wysiłki w pozyskiwaniu sponsorów, darczyńców, a zwłaszcza odpisów dokonywanych przez naszych członków oraz ich rodziny i znajomych 1% swych dochodów na realizacje celów statutowych Stowarzyszenia (organizacji pożytku publicznego). Uaktywnić w tym zakresie zwłaszcza działalność kół, zarządów i komisji rewizyjnych. Szczególny nacisk położyć na zyskiwanie sponsorów, którzy są gotowi współpracować długofalowo i chcą zawrzeć ze Stowarzyszeniem stosowne umowy.