Цели Ассоциации

Целями Ассоциации являются:

 1. działanie na rzecz integracji środowiska weteranów misji oraz stymulowanie ich aktyw­ności w życiu społecznym;
 2. wyjaśnianie społeczeństwu znaczenia i roli ONZ i innych organizacji międzynaro­dowych w zapewnieniu pokoju i bezpieczeństwa, wygaszaniu konfliktów w świe­cie oraz budowy wzajemnego zaufania i współpracy;
 3. популяризацию, как дома, так и за рубежом, dotychczasowych osiągnięć i doświad­czeń Polaków w organizowanych przez międzynarodową społeczność mi­sjach w różnych częściach świata;
 4. представлять и защищать интересы ветеранов – członków Stowa­rzyszenia wo­bec władz państwowych, administracyjnych i samorządowych oraz innych pod­miotów.
 5. działanie na rzecz poprawy warunków socjalno-bytowych członków Stowarzysze­nia i ich rodzin.
 6. сотрудничество и взаимодействие с отделами национальной обороны, Spraw Zagranicz­nych, Внутренних дел и администрации и безопасности пищевых продуктов. Ветеранов и репрессированных лиц из целей ассоциации;
 7. współpraca i współdziałanie z międzynarodowymi organizacjami mającymi po­dobny cha­rakter i cele;
 8. umacnianie koleżeńskich więzi oraz wzajemnego szacunku we własnym środowi­sku, a także utrzymywanie więzi z jednostkami wojskowymi oraz instytu­cjami wojskowymi i cy­wilnymi;
 9. Защита чести, Ветераны честь и достоинство миссии;
 10. organizowanie w porozumieniu z dowództwami polskich kontyngentów wojsko­wych, pomocy dla ludności na obszarze mandatowym misji w tym pomocy mate­rialnej ze środków Stowarzyszenia;
 11. udzielanie wsparcia i pomocy finansowej oraz materialnej weteranom poszkodowa­nym, и членов их семей;
 12. сотрудничество с научными учреждениями, m.in. Министерство обороны, исследования эффективности операций по поддержанию мира, stabilizacyjnych i huma­nitarnych, w tym kontyn­gentów polskich w tych misjach.

Программы и основные направления Ассоциации сроком на 2020-2023.