Obiettivi dell'Associazione

Gli obiettivi dell'Associazione sono:

 1. działanie na rzecz integracji środowiska weteranów misji oraz stymulowanie ich aktyw­ności w życiu społecznym;
 2. wyjaśnianie społeczeństwu znaczenia i roli ONZ i innych organizacji międzynaro­dowych w zapewnieniu pokoju i bezpieczeństwa, wygaszaniu konfliktów w świe­cie oraz budowy wzajemnego zaufania i współpracy;
 3. divulgazione, sia in patria che all'estero, dotychczasowych osiągnięć i doświad­czeń Polaków w organizowanych przez międzynarodową społeczność mi­sjach w różnych częściach świata;
 4. per rappresentare e tutelare gli interessi dei veterani – członków Stowa­rzyszenia wo­bec władz państwowych, administracyjnych i samorządowych oraz innych pod­miotów.
 5. działanie na rzecz poprawy warunków socjalno-bytowych członków Stowarzysze­nia i ich rodzin.
 6. cooperazione e collaborazione con i dipartimenti di difesa nazionale, Spraw Zagranicz­nych, Affari interni e dell'amministrazione e l'Autorità per la sicurezza alimentare. Veterani e Persone repressi dell'obiettivo dell'Associazione;
 7. współpraca i współdziałanie z międzynarodowymi organizacjami mającymi po­dobny cha­rakter i cele;
 8. umacnianie koleżeńskich więzi oraz wzajemnego szacunku we własnym środowi­sku, a także utrzymywanie więzi z jednostkami wojskowymi oraz instytu­cjami wojskowymi i cy­wilnymi;
 9. protezione d'onore, Veterani onore e la dignità della missione;
 10. organizowanie w porozumieniu z dowództwami polskich kontyngentów wojsko­wych, pomocy dla ludności na obszarze mandatowym misji w tym pomocy mate­rialnej ze środków Stowarzyszenia;
 11. udzielanie wsparcia i pomocy finansowej oraz materialnej weteranom poszkodowa­nym, le loro famiglie e;
 12. collaborazione con le istituzioni scientifiche, m.in. Ministero della Difesa, ricerca sulla efficacia delle operazioni di mantenimento della pace, stabilizacyjnych i huma­nitarnych, w tym kontyn­gentów polskich w tych misjach.

Il programma e le indicazioni principali dell'Associazione per un periodo di 2020-2023.